icon

Algemene Voorwaarden

printPrint

ALGEMENE VOORWAARDEN BB INTERMEDIARE B.V.

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

Afnemer: 

de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie BB INTERMEDIARE B.V. de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van BB INTERMEDIARE B.V. bezoekt. 

Agent: 

een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch een Website bezoekt en daarvan informatie, producten en/of (andere) diensten betrekt.

Browser: 

bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Button:

virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een Website.

Consument:

een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Dienst:

iedere op grond van de Overeenkomst door BB INTERMEDIARE B.V. te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer.

Formulier:

elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst wordt geplaatst of waarmee de Dienst wordt besteld of gereserveerd.

Gebrek:

aantoonbare afwijking in een Dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

Hyperlink:

een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina. 

Intellectuele Eigendomsrechten:

alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. 

BB INTERMEDIARE B.V.:

de rechtspersoon die via de Website Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Diensten een Overeenkomst heeft gesloten. 

Overeenkomst:

de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting. 

Partij:

iedere partij bij de Overeenkomst.

Programmatuur:

computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor Afnemer bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan.

Website:

iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. 2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen BB INTERMEDIARE B.V. en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

 2. 2.2  De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.

 3. 2.3  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

4 juli 2006

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Communicatie

 1. 3.1  Iedere communicatie tussen BB INTERMEDIARE B.V. en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

 2. 3.2  De door BB INTERMEDIARE B.V. opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

 3. 3.3  Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplichten BB INTERMEDIARE B.V.

 1. 4.1  BB INTERMEDIARE B.V. draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

 2. 4.2  Onverminderd eventueel voor BB INTERMEDIARE B.V. bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is BB INTERMEDIARE B.V. niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.

 3. 4.3  Indien BB INTERMEDIARE B.V. een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal BB INTERMEDIARE B.V. aangeven op welke wijze deze via een Hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van BB INTERMEDIARE B.V. vermeld in de gedragscode gelden niet voorzover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.

 4. 4.4  Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing.

 5. 4.5  BB INTERMEDIARE B.V. stelt middels zijn Website onder meer de volgende informatie

beschikbaar:

4.6

 1. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 2. de belangrijkste kenmerken van de Dienst;

 3. de prijs met inbegrip van alle belastingen;

 4. de wijze van aflevering en betaling;

 5. de eventuele kosten van aflevering;

 6. het adres waar Afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het

  hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van BB

  INTERMEDIARE B.V. anders wordt aangegeven.

BB INTERMEDIARE B.V. wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Afnemer ontbindings-

en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien BB INTERMEDIARE B.V. niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Afnemer op grond van schending door BB INTERMEDIARE B.V. van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het totstandkomen van de Overeenkomst, behoudens voorzover de wet een andere termijn voorschrijft.

-2-

4.7 Indien Afnemer gebruikmaakt van een Agent, is Afnemer verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die Afnemer met behulp van de Agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan Afnemer. Indien de Agent door middel van het aanklikken van een Button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is Afnemer daaraan volledig gebonden. Als nog geen Diensten ter beschikking zijn gesteld, kan Afnemer de Overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn door binnen een dag na ontvangst van de bevestiging van de Overeenkomst door BB INTERMEDIARE B.V. ondubbelzinnig te kennen te geven niet gebonden te willen zijn, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

5.1 Uitingen van BB INTERMEDIARE B.V. op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van BB INTERMEDIARE B.V. van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 6: Prijzen en betaling

 1. 6.1  Afnemer betaalt voor de middels de Website bestelde Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door BB INTERMEDIARE B.V. aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.

 2. 6.2  Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van BB INTERMEDIARE B.V. op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

 3. 6.3  In geval van betaling tegen factuur dient Afnemer binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door BB INTERMEDIARE B.V. een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.

 4. 6.4  In geval van te late betaling heeft BB INTERMEDIARE B.V. het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door BB INTERMEDIARE B.V. is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die BB INTERMEDIARE B.V. en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de website en alle Diensten die BB INTERMEDIARE B.V. in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij BB INTERMEDIARE B.V. of bij de derde van wie BB INTERMEDIARE B.V.

-3-

het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten aan Afnemer ter

beschikking te stellen.
7.2 Indien naar het oordeel van BB INTERMEDIARE B.V. aannemelijk is dat komt vast te

staan dat door BB INTERMEDIARE B.V. onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is BB INTERMEDIARE B.V. gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan BB INTERMEDIARE B.V. kan aantonen dat Afnemer door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Afnemer te laten retourneren tegen terugbetaling van de terzake door Afnemer betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het redelijke oordeel van BB INTERMEDIARE B.V. gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

 1. 8.3  Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voorzover door hem in het kader van de Overeenkomst aan BB INTERMEDIARE B.V. materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

 2. 8.4  Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 3. 8.5  Behoudens voorzover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer ter beschikking gestelde gegevens niet verveelvoudigen.

 4. 8.6  BB INTERMEDIARE B.V. vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Producten of Diensten in Nederland inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Afnemer BB INTERMEDIARE B.V. onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Afnemer BB INTERMEDIARE B.V. de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voorzover nodig verleent Afnemer hierbij aan BB INTERMEDIARE B.V. een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan BB INTERMEDIARE B.V. die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van BB INTERMEDIARE B.V. vervalt indien en voorzover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de ter beschikking gestelde Producten of Diensten die door Afnemer of namens Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van de Producten of Diensten in combinatie met niet door BB INTERMEDIARE B.V. ter beschikking gestelde Producten of Diensten of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde Producten of Diensten zijn ontwikkeld of zijn bestemd.

Artikel 9: Privacy

 1. 9.1  Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van BB INTERMEDIARE B.V. (welke hier - Hyperlink - (mede) toegankelijk is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

 2. 9.2  Afnemer is ervan op de hoogte dat BB INTERMEDIARE B.V. de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over Afnemers activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de Diensten die Afnemer heeft besteld. BB INTERMEDIARE B.V. slaat deze gegevens op in

-4-

een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.

9.3 Afnemer mag de gegevens die BB INTERMEDIARE B.V. over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht BB INTERMEDIARE B.V. te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of af te schermen. BB INTERMEDIARE B.V. zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van BB INTERMEDIARE B.V. en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 10: Garanties

10.1 Gebreken welke door Afnemer aan BB INTERMEDIARE B.V. worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na de aanvang van de levering van de Diensten zullen door BB INTERMEDIARE B.V., naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. 11.1  BB INTERMEDIARE B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

 2. 11.2  Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van BB INTERMEDIARE B.V. jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan BB INTERMEDIARE B.V. betaalde vergoedingen exclusief BTW.

 3. 11.3  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.6 vrijwaart Afnemer, niet zijnde een Consument, BB INTERMEDIARE B.V. voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

 4. 11.4  De artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BB INTERMEDIARE B.V. of haar medewerkers.

Artikel 12: Overmacht

 1. 12.1  Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toe BB INTERMEDIARE B.V.s, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 2. 12.2  Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Indien en voorzover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan

-5-

ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

13.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 14: Duur en beëindiging

 1. 14.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ............

 2. 14.2  Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur wordt de Overeenkomst,

  behoudens een andersluidende afspraak van Partijen, verlengd met een periode van telkens .....jaar, tenzij een Partij deze opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van ....dagen.

 3. 14.3  In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 4. 14.4  In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.3 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 5. 14.5  Indien Afnemer zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van de bestelde Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft BB INTERMEDIARE B.V. het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 6. 14.6  In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 14.1, 14.2 of 14.3 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

  • –  openstaande betalingen;

  • –  geheimhouding;

  • –  Intellectuele Eigendomsrechten;

  • –  aansprakelijkheid.
   Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang BB INTERMEDIARE B.V. op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

   Artikel 15: Wijzigingen en aanvullingen

15.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 16: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 16.1  Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

 2. 16.2  De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van BB INTERMEDIARE B.V. ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

-6-

 1. 16.3  Behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet op het eerste gezicht onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan.

 2. 16.4  BB INTERMEDIARE B.V. mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht

derden inschakelen.

 1. 16.5  BB INTERMEDIARE B.V. mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

  overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

 2. 16.6  Mocht enige, naar het redelijk oordeel van BB INTERMEDIARE B.V. wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft BB INTERMEDIARE B.V. het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 3. 16.7  Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

 4. 16.8  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

-7- 


deze site wordt technisch beheerd door 24hoursmedia