icon

Disclaimer

printPrint

Koers voor dit artikel: Align

DISCLAIMER

BB Intermediaire B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites - www.usmarkets.nl & www.usmarkets.be - en de abonnementen die worden uitgegeven waarbij de klant zelf zijn acties na het ontvangen van een signaal uitvoert en in de door haar uitgegeven nieuwsbrieven. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. BB Intermediaire B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie v ia het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door BB Intermediaire B.V. of door u aan BB Intermediaire B.V. middels een website van BB Intermediaire B.V. of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaarden BB Intermediaire B.V. en haar columnisten, schrijvers en analisten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, suggesties of ideeën verstrekt door of namens BB Intermediaire B.V. via haar websites.  

BB Intermediaire B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. BB Intermediaire B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e?mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

BB Intermediaire B.V. wijst de lezers, ontvangers van signalen via onze abonnementen, en de ontvangers van onze nieuwsbrieven erop dat handelen op de beurs de nodige risico’s met zich meebrengt. Zeker wanneer men handelt met derivaten als opties, turbo`s of vergelijkbare hefboomproducten, dient men er zich van bewust te zijn dat men naast het halen van hoge rendementen ook grote verliezen kan lijden. We gaan ervan uit dat de ontvanger van de signalen zelf op de hoogte is van de risico’s die het beleggingsproduct met zich meebrengt. Zo niet, adviseren wij de ontvanger van de signalen daar eerst het nodige onderzoek naar te doen voor men ermee aan de slag gaat.

INTELLECTUELE EIGENDOMSVERKLARING
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de websites - www.usmarkets.nl - en
- www.usmarkets.be - en de door BB Intermediaire B.V. uitgegeven nieuwsbrieven, alsmede de vormgeving daarvan (de gegevens), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder framing mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van BB Intermediaire B.V.. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Ook voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van BB Intermediaire B.V. nodig. De woord? en beeldmerken op deze website zijn van BB Intermediaire B.V. en haar licentiegevers/adverteerders. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van BB Intermediaire B.V. of de desbetreffende licentiegever/adverteerder.


deze site wordt technisch beheerd door 24hoursmedia