icon

Gebruiksvoorwaarden

printPrint

Gebruiksvoorwaarden forum en overige diensten  

Het forum van US Markets is geschikt voor alle aan beleggen gerelateerde onderwerpen. Door gebruik te maken van het forum of van de overige diensten van US Markets verklaart u als gebruiker akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van het US Markets forum en US Markets (BB Intermediaire B.V., gebruikmakend  van de handelsnaam US Markets).

Door uw gebruik van het US Markets forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. US Markets heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen, van een wijziging zult u per e-mailbericht op de hoogte worden gebracht. Indien u na twee weken na verzending van dit bericht gebruik blijft maken van het forum, wordt u             geacht de gewijzigde voorwaarden aanvaard te hebben.

US Markets heeft eveneens het     recht (zonder opgave van redenen) berichten te verwijderen en (zonder opgave van redenen) het recht        u de toegang tot het forum te ontzeggen.

  

1               Gebruik van de diensten

 1. 1 US Markets bevat onder meer een forum waarop gebruikers berichten kunnen                                plaatsen (posten). Deze berichten moeten gerelateerd zijn aan het doel en de inhoud                              van het forum. Onderwerpen die niet gerelateerd zijn aan beleggen kunnen (zonder    opgave van redenen) worden verwijderd.
  1. 3Geef bij het plaatsen van berichten aan of het hier een feit of een mening betreft. Het verspreiden van onwaarheden over (rechts-) personen is niet toegestaan.
  2. 4Het is toegestaan om afbeeldingen en andere documenten te uploaden. Deze moeten dan wel een bijdrage leveren aan de discussie die op het forum wordt gevoerd. Indien dit naar het oordeel van US Markets niet het geval is of wanneer de    upload in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kunnen deze (zonder opgave van redenen) worden verwijderd.
  3. 5Gebruik bij het plaatsen van een (gedeeltelijke) tekst van iemand anders altijd een bronvermelding.
  4. 6Het plaatsen van een links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, is niet toegestaan, het linken naar reclame, mogelijk schokkend materiaal, erotiek, SPAM, virussen etc. is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om op het forum teksten, inhoud of tips die u via een service van US Markets binnen krijgt, te publiceren.  
  5. 7Indien blijkt van storend gedrag of kwetsende of andersoortige berichten die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden kunt u dit per e-mail bericht melden aan US Markets. US Markets zal zich inspannen deze meldingen zo spoedig mogelijk te beoordelen en (indien noodzakelijk) actie te ondernemen.  

1.2          Bij het plaatsen van berichten dient de     gebruiker zich te houden aan de omgangsregels van het forum. Iedereen is welkom om       van het forum gebruik te maken en iedereen wordt met respect behandeld. Berichten geschreven in HOOFDLETTERS zijn niet gewenst. Iedere vorm van aanstootgevend, kwetsend, racistisch, haatdragend, bedreigend, seksueel georiënteerd, gedrag wordt niet getolereerd. US Markets kan naar vrije beoordeling bepalen een gebruiker permanent te verbannen van het forum, dit door de toegang tot het forum te ontzeggen en een zogenaamde “IP?ban” op te leggen.                                                    

2               Beleggingstips

Het opvolgen van beleggingstips die op    het forum of de website van US Markets worden aangedragen geschiedt geheel op eigen risico van gebruiker. US Markets accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid van de tips en eventuele meningen. Gebruiker is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor eigen beleggingen.

3               Koersmanipulatie

Dit forum mag niet gebruikt worden voor het manipuleren van koersen. Het op dit forum verspreiden van koersgevoelige informatie is niet toegestaan. Indien US Markets bekend wordt met koersmanipulatie door een gebruiker zal het betreffende account per direct worden verwijderd.

4               Aansprakelijkheid

Door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden gaat de gebruiker ermee akkoord dat US Markets in géén geval aansprakelijk is voor eventuele door de gebruiker geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook. Niet door het gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid de website te raadplegen. US Markets is in géén geval auteursrechtelijk aansprakelijk voor content geplaatst door onze bezoekers.

  

US Markets is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op het forum, noch in Nederland, noch daarbuiten. US Markets sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het US Markets forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen. Het US Markets forum wordt beheerd door BB Intermediaire B.V.  

  

Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht,                 worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

  

Door gebruik van het forum aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van US Markets in geval zij (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval US Markets (BB Intermediaire B.V.) dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

5               Overtreding van de Gebruiksvoorwaarden

Bij overtreding van de Gebruiksvoorwaarden heeft US Markets te allen tijde het recht om zonder voorafgaande notificatie of opgaaf van redenen de toegang van de gebruiker tot de diensten (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) te blokkeren, eventueel na een gegeven waarschuwing. US Markets heeft het recht voor om berichten, teksten, threads, uploads etc. zonder opgave van redenen te verwijderen.

6               Slotbepalingen

 1. 1US Markets behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen dan alle voorgaande Gebruiksvoorwaarden vervangen, tenzij uitdrukkelijk door US Markets anders wordt aangegeven. U zult daar per e-mailbericht van op de hoogte worden gesteld. Indien u na twee weken na verzending van dit bericht gebruik blijft maken van het forum, wordt ugeacht de gewijzigde voorwaarden aanvaard te hebben.
 2. 2De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.  
 3. 3Ten aanzien van alle mogelijke geschillen die ontstaan met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is slechts de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd.  

                    

                    


deze site wordt technisch beheerd door 24hoursmedia