...

9/11: wat er echt gebeurde

11 augustus 2006, 00:08 | US Markets Redactie | leestijd: 13 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Wat is de waarheid achter het 911 dra­ma? Is er iets dat wij niet weten? Heeft Ameri­ka de gebouwen zelf opge­blazen? Onzin natu­urlijk! Hoewel… de onder­grondse beweg­ing die beweert dat het alle­maal een groot com­plot is neemt steeds grotere vor­men aan.

Als het over 11 sep­tem­ber gaat is het hart van alle Amerika­nen nog steeds ver­scheurd, vol­gende maand is het alweer 5 jaar gele­den. Er gaat echter veel infor­matie in de rondte met zeer opmerke­lijke aan­wi­jzin­gen dat het om een com­plot gaat en ik ben van mening dat ook u hier­van op de hoogte moet zijn. Het is aan uzelf om te oorde­len in welke mate u hierin gelooft. Het is uw goed recht om de beschuldigin­gen belache­lijk te vin­den maar ik per­soon­lijk vind de feit­en toch wel zeer merk­waardig en wijs ze niet zomaar af. Onlangs was een artikel hierover het best gelezen artikel ooit op de home­page van de Trouw, vol­gende maand ver­schi­jnt er ook een doc­u­men­taire op de televisie.

Een duidelijke video met Ned­er­landse onder­titel­ing over het com­plot vin­dt u hier. Deze band duurt zo’n ander­half uur en er wor­den veel aan­wi­jzin­gen gegeven. Ik heb me in de video en ander mate­ri­aal verdiept en zal belan­grijke pun­ten hieron­der behandelen. 

Maar eerst nog deze vraag; waarom in hemel­snaam zou Ameri­ka haar eigen Twin Tow­ers opblazen? Het lijkt erop dat de regering een grote ramp nodig had om bepaalde toekom­stige sit­u­aties en oor­logen te recht­vaardi­gen. Dit is overi­gens ook in Sep­tem­ber 2000 in een belei­d­splan van een neo­con­ser­vatieve (gevaar­lijk begrip) denk­tank, waar onder andere Rums­feld en Cheney onderdeel van uit­mak­en, naar buiten gekomen. Het is getiteld Rebuild­ing America’s Defens­es”. Hierin wordt geschreven dat het pro­ces van veran­der­ing langza­am zal gaan ten­z­ij er een cat­a­stro­fale en katal­y­serende gebeurte­nis plaatsvin­dt, zoals een nieuwe Pearl Har­bour. Neem daar­bij in gedachte dat er ook sterke ver­moe­dens zijn dat de Verenigde Stat­en van de aan­val op Pearl Har­bour afwis­ten maar het hebben lat­en gebeuren om een recht­vaardig­ing voor een deel­name in de tweede werel­door­log te hebben en atoom­bom­men op Japan te gooien. Een ver­schrikke­lijk moment uit de geschiede­nis. Voer Rebuild­ing America’s defens­es” in op Google en gij zult vinden.

Ik heb ook al eerder in een col­umn geschreven dat Sad­dam Hoes­sein euro’s voor zijn Irakese olie wilde in plaats van dol­lars. Al voor de aansla­gen was men op zoek naar een aan­lei­d­ing om Sad­dam een kop klein­er te mak­en. 911 gaf een aan­lei­d­ing om op die manier de mon­e­taire macht van de dol­lar te verdedi­gen, herin­nert u zich ook alle valse beschuldigin­gen over mas­sav­erni­etig­ingswapens nog? Daar­naast zou het Amerikaanse patri­ot­tisme een flinke boost kri­j­gen. Dankz­ij the patri­ot act” kon Bush in het teken van de aansla­gen doen wat hij nodig vond. De aansla­gen” waren het per­fecte mid­del om de wereld en het eigen volk te hersen­spoe­len. De waarheid laat ik in het mid­den maar ik sluit niet uit dat er in Ameri­ka een bepaald hoogge­plaatst club­je tot dergelijke din­gen in staat is.

En dan dit:

In 1999 begon het North Amer­i­can Aero­space Defense Com­mand (NORAD) met het uitvo­eren van oefenin­gen waar­bij gekaapte vlieg­tu­igen zich in het WTC en het Pen­ta­gon zouden storten.

Op 24 Okto­ber 2000 houdt het Pen­ta­gon de eerste van de twee oefenin­gen waarin ges­imuleerd wordt dat een Boe­ing zich in het gebouw boort. Charles Burlingame, een voor­ma­lig F4 marinepi­loot doet mee aan de oefen­ing alvorens een baan aan te nemen bij Amer­i­can Air­lines waar hij min­der dan een jaar lat­er met zijn Boe­ing in het Pen­ta­gon crasht en om zou zijn gekomen. Toevallig? 

Juni 2001. Het min­is­terie van defen­sie laat nieuwe instruc­ties uit­geven voor mil­i­taire inter­ven­tie bij vlieg­tu­igkapin­gen. Vol­gens deze instruc­ties is voor bij­na alle acties de per­soon­lijke toestem­ming van de min­is­ter van defen­sie nodig.

In juli besluit de min­is­ter van justi­tie geen gebruik meer te mak­en van com­mer­ciële vlucht­en van­wege een ver­hoogde terreurdreiging. 

In het WTC wor­den de explosieven-hon­den wegge­haald en voor de bewak­ers komt er onverwacht een einde aan twee weken van inten­sieve 12-uurs dien­sten. Er zijn veel aan­wi­jzin­gen dat er opzettelijk explosieven in het WTC zijn geplaatst om de gebouwen in te lat­en storten.

Een aan­tal hoogge­plaat­ste offi­cials van het Pen­ta­gon hebben voor de ocht­end van het dra­ma hun vlucht­en plot­sel­ing gean­nuleerd. De burge­meester van San Fran­sis­co kri­jgt een tele­fonis­che waarschuwing om in de ocht­end van 11 Sep­tem­ber niet te vliegen. Het tele­foon­t­je blijkt lat­er direct van Nationale vei­lighei­d­sad­viseur Con­doleeza Rice afkom­stig te zijn. 

We hebben het nu alleen nog maar over de aan­loop naar de aansla­gen gehad, wat nog maar slechts een klein deel van alle aan­wi­jzin­gen bedraagt. Ik kan slechts een selec­tie mak­en, als u alles wilt weten dan raad ik u aan de link naar de video te gebruiken.

Het Pen­ta­gon

Oogge­tu­igen hebben geen voer­tu­ig dat op een Boe­ing 757 lijkt gezien en er zijn geen grote brokstukken te vin­den. De offi­ciële verk­lar­ing is dat het vlieg­tu­ig na de crash ver­dampt is door de intense hitte van de kero­sine, maar wan­neer is een vlieg­tu­ig na een crash al eerder ver­dampt? Nog nooit. Echter heeft men wel 184 slachtof­fers kun­nen iden­ti­fi­ceren. Toch vreemd dat een vlieg­tu­ig com­pleet ver­dampt maar dat de slachtof­fers te iden­ti­fi­ceren zijn.

De motoren van het vlieg­tu­ig zijn onder andere gemaakt van tita­ni­um, wat een smelt­punt van 1688 graden cel­sius heeft. Kero­sine kan een tem­per­atu­ur van 1120 graden bereiken. De kero­sine is na de crash meteen ver­brandt en het zou weten­schap­pelijk onmo­gelijk zijn dat dit het staal en tita­ni­um heeft doen ver­damp­en. Men zou de motoren dus makke­lijk terug moeten kun­nen vin­den maar er is niets gevon­den. Wel is er een bepaalde motor met een diam­e­ter van 1 meter gevon­den. Toen er met ver­schil­lende foto’s con­tact op werd zocht met de mak­ers van de 757 motoren werd er verteld dat de motor absolu­ut niet van het toes­tel kon zijn. Naar ver­lu­idt behoort het mate­ri­aal wel toe aan een type vlieg­tu­ig van de US Air Force.

Daar­naast zag men 2 vlieg­tu­igen in het gebied. Een trans­portvlieg­tu­ig van de marine en een onge­mar­keerd wit vlieg­tu­ig, merk daar­bij op dat het nor­maliter ver­bo­den luchtru­im is. Ook moesten alle vlieg­tu­igen op de grond bli­jven en vlieg­tu­igen die al in de lucht waren wer­den ver­zocht te lan­den, zow­el com­mer­cieel als militair. 

Beveiliginscamera’s van gebouwen in de omgev­ing hebben het gebeuren op tape vast­gelegd. De FBI was echter bin­nen enkele minuten ter plaatse om de videobeelden in beslag te nemen en het per­son­eel werd gewaarschuwd om niet te prat­en over wat ze had­den gezien. De ban­den zijn nooit meer vri­jgegeven. Sterk­er nog, er is geen enkele band te zien geweest met een vlieg­tu­ig erop. Maar waarom niet als men daarmee kan bewi­jzen dat het echt om een Boe­ing gaat? Merkwaardig.

Een vrouw die bij de aanslag gewond raak­te werd in het zieken­huis door man­nen bezocht (waarschi­jn­lijk FBI) die haar nadrukke­lijk erop wezen en bleven her­halen dat een vlieg­tu­ig het gebouw had ger­aakt, dat ze het com­pen­satiegeld moest accepteren en haar mond moest houden. Zij had echter nooit een vlieg­tu­ig gezien en ze denkt dat het hele ver­haal gemaakt is om mensen te hersenspoelen.

Het WTC

Lat­en we begin­nen bij WTC 7. Dit gebouw stortte pas laat in de mid­dag in . WTC 7 was een kan­toorge­bouw van 47 verdiepin­gen dat zo’n 100 meter verderop stond. Hier huis­den o.a. de CIA, het Min­is­terie van Defen­sie en de IRS. De SEC (toezichthoud­er op de Amerikaanse beurs) had er enkele duizen­den files opges­la­gen in ver­band met onder­zoeken naar fraude op Wall Street. Alle gebouwen ron­dom WTC 7 waren nog intact maar het gebouw viel in 6 sec­on­den kaas­recht naar bene­den. De offi­ciële verk­lar­ing: val­lend puin van de Twin Tow­ers had een brand in het gebouw veroorza­akt. De enige twee gebouwen die ooit door een brand zijn ingestort waren op diezelfde dag de Twin Tow­ers. In de video wor­den ver­vol­gens tal­loze voor­beelden gegeven van wolkenkrab­bers die in brand hebben ges­taan maar die niet ingestort zijn waaron­der een voor­beeld waar­bij een bom­men­wer­p­er zich in het Emprite State Build­ing boort.

Meerdere ken­ners zeggen over het WTC dat zij niet in kan storten en veel te sterk gebouwd was. Een van die ken­ners neemt lat­er plot­sklaps zijn mening terug. Ook lag het smelt­punt van het hoog­waardi­ge staal veel te hoog om te smelten door kero­sine. Veel oogge­tu­igen ter plaatse hebben meerdere (zware) explosies geho­ord vooraf­gaand aan het instorten van de Twin Tow­ers en ver­moe­den dat er bom­men in het gebouw zijn geplaatst.

Daar­naast was de lob­by van de noordelijke toren behoor­lijk vernield, ramen waren naar buiten geblazen en marmeren wand­pan­e­len waren los­gekomen wat sterk op explosies duidt. Dit werd afgedaan met het feit dat een vuur­bal door de liftschacht­en naar bene­den zou zijn gekomen maar deze waren nage­noeg lucht­dicht zodat het vuur nooit vol­doende zuurstof zou hebben gehad om 400 meter naar bene­den te ger­ak­en. Brandweer­lieden die ter plaatse waren prat­en alsof het gebouw verdieping voor verdieping leek te ont­plof­fen. Op de com­mu­ni­catieban­den van de brandweer, die pas na een jaar wer­den vri­jgegeven, wordt ook over explosies in het gebouw gespro­ken. Een com­man­dant had zelfs een plan om het vuur op de 78e verdieping van de zuidelijke toren te stop­pen, hij noemt het 2 kleine brandjes”. 

In de kelders van het WTC werd ges­molten staal aangetrof­fen bij belan­grijke ste­un­pun­ten van het gebouw. Het staal moet hier dan meer dan tweemaal zo heet zijn gewor­den dan in de rest van het gebouw. Er zijn veel aan­wi­jzin­gen dat onderin het gebouw ont­ploffin­gen hebben plaats­gevon­den om het struc­tureel in elka­ar te lat­en klap­pen. Ook in het WTC 7 dat lat­er die dag mys­terieus instortte werd ges­molten staal gevon­den in de kelder. Op de video, zo rond de 52e min­u­ut, zijn er op de beelden ook explosies te zien onder de golf van het instorten. Het heeft er dus veel schi­jn van dat de gebouwen niet door een brand­je maar met mil­i­taire pre­cisie naar bene­den gebracht zijn. 

Ther­mi­et lijkt een belan­grijke rol te hebben gespeeld, dit komt in de video echter niet ter sprake maar hier ben ik zelf over gaan lezen. Ther­mi­et is een soort poed­er dat bij een reac­tie ontzettend veel warmte afgeeft, het wordt onder andere in het leg­er gebruikt. Een­maal aangesto­ken kan het niet geblust wor­den. Er zijn sterke ver­moe­dens dat het ther­mi­et in bepaalde pun­ten door het staal van het WTC heen is geslepen en dat er hoge con­cen­traties van dit mengsel gebruikt zijn. Het is onmo­gelijk dat het smelten gebeurd is door kero­sine of brand en dus moet er ther­mi­et zijn gebruikt. Na het ineen­storten was er duidelijk witte rook uit het puin te zien waar je nor­maal smerige zwarte rook mag verwacht­en. Raad eens wat voor rook ther­mi­et geeft. Wit.

Hoe komen die explosieven in het gebouw?

Ben Foun­tain, een finan­cieel anal­ist in het WTC com­plex meldt dat er vooraf­gaand aan de aansla­gen onge­bruike­lijke oefenin­gen plaatsvon­den in de Twin Tow­ers en het WTC 7 waar­bij delen van het gebouw geë­vac­ueerd wer­den om vei­lighei­d­sre­de­nen. Dit zouden dan mogelijkhe­den geweest zijn om de bom­men te plaat­sen. Ook wer­den de explosieven-hon­den plot­sel­ing wegge­haald. Mar­vin Bush, de broer van George dubbele u” Bush zat in de direc­tie van het beveilig­ings­bedri­jf dat o.a. de beveilig­ing voor het WTC en Unit­ed Air­lines deed en hij was directeur van een verzek­er­ings­bedri­jf waar diverse delen van het WTC onder waren gebracht.

En als laat­ste nog dit. Lar­ry Sil­ver­stein, eige­naar van het WTC 7 gebouw kreeg in 2002 $861 miljoen van de verzek­er­ing. Zijn invester­ing in het com­plex werd echter geschat op $386 miljoen. Dus het instorten van het gebouw heeft hem geen windeieren gelegd. In totaal heeft hij 4 mil­jard aan alle WTC gebouwen ver­di­end, gelukkig had hij enkele maan­den van tevoren zijn com­plex tegen ter­ror­isme verzek­erd, of noe­men we dat toe­val­lig? Alleen jam­mer dat hij zich ver­sprak. Hij zegt dit: I remem­ber get­ting a call from the, er, fire depart­ment com­man­der, telling me that they were not sure they were gonna be able to con­tain the fire, and I said, We’ve had such ter­ri­ble loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that deci­sion to pull and we watched the build­ing col­lapse.” Pull betekent in dit geval in lat­en storten en om een dergelijk gebouw in te lat­en storten is wel degelijk een voor­berei­d­ing nodig. Zoi­ets doe je niet zomaar even, dat kan tot wel twee weken aan voor­berei­d­ing duren. Dat doe je niet in een paar uur en zek­er niet als je kijkt naar hoe makke­lijk het gebouw instortte. Dat kan niet anders dan vooraf gep­land zijn. 

Ik raad u aan de gegeven video zelf te bek­ijken gezien ik nog maar slechts een deel van alle con­sta­terin­gen genoemd heb. Oordeel zelf maar na alles wat ik geho­ord, gezien en gelezen heb vrees ik met grote vrezen.

US Mar­kets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 555.26 3.89 0.71%
AEX Fut 554.5 4.15 0.75%
DAX 12171.53 130.24 1.08%
DAX Fut 12168.75 132.75 1.1%
DOW 25679.9 -84.1 -0.33%
DOW 30 Future 25842 146 0.57%
DJ Transp. 10461.73 -30.12 -0.29%
SP500 2840.23 -19.3 -0.67%
SP Fut 2862 18 0.63%
NSDQ 7702.38 -113.91 -1.46%
NSDQ100 7376.7 -126.98 -1.69%
NSDQ Fut 7463.5 71.75 0.97%
BEL20 3496.1 19.61 0.56%
CAC40 5393.28 34.7 0.65%
FTSE 100 7366.53 55.65 0.76%
SMI 9634.8 52.72 0.55%
SEMISOXX 1345.58 -56.43 -4.02%
RSL2000 1524.64 -11.13 -0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21272.45 -29.28 -0.14%
H.SENG 27657.24 -130.37 -0.47%
Shanghai 2905.97 35.36 1.23%
KS11 2061.25 5.54 0.27%
STI 3183.26 -22.2 -0.69%
TWI 10464.5 66.09 0.64%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 91946.19 1953.46 2.17%
Merival 33492.48 176.78 0.53%
IPC Mex. 43519.22 73.6 0.17%
KLSE 1603.74 -1.62 -0.1%
Indon. 5951.37 44.25 0.75%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10216.09 -18.06 -0.18%
Tase 1573.86 12.44 0.8%
Name Last Change %
Olie 63.77 0.56 0.89%
Brent 72.52 0.55 0.76%
Gas 2.647 -0.026 -0.97%
Goud 1274.75 -2.55 -0.2%
GLD Eur/Oz 1143.889 -2.288 -0.2%
GLD Eur/Kg 36776.888 -73.568 -0.2%
Zilver 14.402 -0.043 -0.3%
Zlv Eur/Oz 12.924 -0.039 -0.299%
Zlv Eur/Kg 415.502 -1.241 -0.299%
Koper 2.733 0.007 0.26%
Alu 1801.25 12 0.67%
Nikkel 12082.5 95 0.79%
Lood 1812 10.5 0.58%
Zink 2577 3.5 0.14%
PLT 815.9 1.7 0.21%
PLD 1326.35 -4.65 -0.35%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1143 -0.0024 -0.22%
EUR-YEN 122.89 0.02 0.02%
EUR-GBP 0.8776 0.0003 0.04%
EUR-SFR 1.126 0.0001 0.01%
USD/Yen 110.28 0.23 0.21%
GBP-USD 1.2695 -0.0029 -0.22%
USD Index 97.942 0.178 0.18%
TREAS10 2.418 0.003 0.14%
TREAS30 2.836 0.001 0.04%
Bitcoin 7926 -11.9 -0.15%
Bitcoin Cash 408.58 1.18146 0.29%
Ethereum (US$) 250.71 0.89932 0.36%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 90.785 -0.77829 -0.85%
Name Last Change %
VIX 15.19 -1.12 -6.87%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  13:00 Gisteren was een daling en nu stijging
 • ...
  12:58 Zodra de daling beter op gang komt, kan het ''ritme'' / snelheid van...
 • ...
  12:58 Ze geloven je niet mark
 • ...
  12:57 Dat is niet te zeggen. Maar het is al heel wat om te weten dat het...
 • ...
  12:55 Zou het nog te vroeg zijn om long te gaan met deze?
 • ...
  12:55 Oke, maar wanneer ?
 • ...
  12:55 Kan zeker
 • ...
  12:53 Als 571-543 1ste golf down is, dan kan het zijn dat we nu a (543-559)...
 • ...
  12:49 Umicore ook inmiddels
 • ...
  12:49 Op naar 470...

Twitter @usmarkets