...

Specialist verwacht ineenstorting olieprijs

24 september 2012, 18:31 | US Markets Redactie | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Als we olie-expert Leonar­do Maugeri mogen geloven, dan mogen we ons de komende decen­nia verwacht­en aan een ongeziene hero­plev­ing van de oliepro­duc­tie, onver­mi­jdelijk gepaard met de ineen­stort­ing van de olieprijs.


Leonar­do Maugeri (48 jaar) is een Ital­i­aan die op dit ogen­blik (sep­tem­ber 2012) Senior Fel­low’ is aan de Har­vard Uni­ver­si­ty. Voor­dat hij in 2011 ver­huis­de naar de VS maak­te hij deel uit van het top­man­age­ment van de Ital­i­aanse olie- en gas­reus Eni.

alt

Hij geldt als een werel­dau­toriteit op het gebied van energie in het alge­meen en olie en gas in het bij­zon­der. Toen hij in 2008 waarschuwde dat de oliepri­js kon crashen na de piekpe­ri­ode in 2008 heeft hij velen tegen de haren in gestreken maar hij had wel gelijk, zoals blijkt uit onder­staande grafiek. 

alt

Op 25 juni 2012 heeft Maugeri in een inter­view zijn visie op de oliepro­duc­tie gedurende de komende decen­nia uiteengezet. Onder­staand artikel vertrekt bij dit interview.

Wie de afgelopen jaren zich waagde aan voor­spellin­gen betr­e­f­fende de pro­duc­tie van olie en gas, ging er bij­na vanzelf­sprek­end van uit dat peak oil’ iets was voor alle ogen­blikken, m.a.w. dat we ons heel recent kon­den verwacht­en aan alarmerende sig­nalen van snel uit­geput rak­ende oliebron­nen. Hier­aan werd gekop­peld dat de oliepro­du­cen­ten het veel moeil­ijk­er hebben om hun klev­erige goud boven te halen, denk aan de borin­gen op grote diepte in de oceaan­bo­dem, het moeten gebruiken van ter plekke gepro­duceerd stik­stof om de olie naar boven te persen enzovoort.

Nu is het exact dat op vele plaat­sen de oliebron­nen inder­daad aan het droog­vallen zijn. Dat is bij voor­beeld het geval in de Noordzee, in de Golf van Mex­i­co en last but not least in het Mid­den-Oost­en, dat zijn faam als oliemek­ka dreigt te ver­liezen. Dat hier­door de oliepri­js snel en steil zou gaan sti­j­gen werd en wordt als een spi­jtige maar onver­mi­jdelijke con­se­quen­tie aanzien.

alt

Zoals uit boven­staande grafiek blijkt, heeft deze pri­js tot tweemaal toe de piek rond 125 dol­lar (gelukkig) niet over­schre­den noch kun­nen behouden. Dit feit kun­nen we toeschri­jven aan twee fac­toren: enerz­i­jds de wereld­wi­jde prob­le­men met banken en economie en anderz­i­jds het doorge­dreven zoeken naar nieuwe tech­nieken om olie te win­nen. Typ­isch hier­bij zijn het oliezand dat vooral in Cana­da geëx­ploiteerd wordt en de schalieolie in de VS. Vol­gens ramin­gen liggen op deze wijze nog vele mil­jar­den vat­en klaar om gewon­nen te worden. 

Omdat de overvloedi­ge en relatief gemakke­lijk exploiteer­bare olievoor­raden sti­laan op rak­en en omdat de nieuwe tech­nieken om olie te win­nen stukken duur­der zijn dan de tra­di­tionele lijkt het voor iedereen een noodza­ke­lijk kwaad dat de oliepri­jzen van vroeger nooit meer terug zullen keren.

Hier­mee is Maugeri het hoe­ge­naamd niet eens. Zoals hij geciteerd inter­view uiteen­zet is hij gaan kijken naar alle pro­duc­tiecen­tra waar inten­sief gezocht wordt naar nieuwe exploitatiemeth­od­es en hij heeft tevens de hier­voor gep­lande investerin­gen in kaart gebracht. Op deze wijze kwam hij tot een verbluffende slot­som: rond 2020 zou de wereld­pro­duc­tie ruwe olie ca 110 miljoen vat­en per dag gewor­den zijn, dit is ruim 18% meer dan de 93 miljoen vat­en van heden.

Vier lan­den zouden het voor­touw nemen op dit gebied, nl. Irak, de VS, Cana­da en Brazil­ië. Ver­liez­ers in deze race zouden Noor­we­gen, het VK, Mex­i­co en Iran. Bij slechts twee (Noor­we­gen VK) van deze ver­liez­ers zou het echt gaan over droog komende olieput­ten, bij de bei­de andere wordt poli­tiek de spelbreker.

Maugeri citeert de VS als meest spec­tac­u­laire come­back op oliege­bied. Ver­be­ter­de manieren om schalieolie te win­nen liggen hier­van aan de basis. Bewi­js is dat heden in Texas en North Dako­ta, waar nieuwe tech­nieken wor­den getest, de oliepro­duc­tie fors sti­jgt. Maugeri voor­spelt dat de VS zo rond 2020 wereld­wi­jd de num­mer 2 van de oliepro­du­cen­ten zouden zijn, enkel voorafge­gaan door Saoedi-Arabië.

En zo komt Maugeri tot zijn voor­spelling wat de oliepri­js betre­ft. Het suc­ces­rijke toepassen van nieuwe of ver­be­ter­de tech­nieken zal wereld­wi­jd als voor­beeld genomen wor­den en de pro­duc­tie zal, zoals hier­boven al aange­haald, gigan­tisch sti­j­gen. Logis­cher­wi­jze wordt het vat ruwe olie dan ook goed­kop­er. Hoewel momenteel velen het niet kun­nen (of willen?) geloven lijkt het niet onmo­gelijk, dat onder de bodem­pri­js’ van 70 dol­lar per vat niet kan gepro­duceerd wor­den. NB: 70 dol­lar is de pri­js voor gemakke­lijk op te pom­pen olie, zoals dat het geval is op de meeste plaat­sen in het Midden-Oosten.

Om de oliepri­js te hand­haven op een peil dat voor de pro­du­cen­ten rend­abel is, zou vol­gens Maugeri vanaf dit jaar (2012) de vraag jaar na jaar wereld­wi­jd ca 1,6% moeten groeien. Ver­schil­lende fac­toren zor­gen even­wel voor tegen­wind, zoals de groene beweg­ing die sys­tem­a­tisch benadrukt dat er min­der olie ver­bruikt zou moeten wor­den en ook de nog alti­jd zwakke werelde­conomie. Maugeri denkt dat vooral deze fac­toren ervoor zullen zor­gen dat het olieaan­bod de vraag sterk zal gaan overtr­e­f­fen met een gevoelige pri­js­dal­ing als gevolg.

Vol­gens Maugeri bli­jft een col­laps’ van de oliepri­js echter tot de mogelijkhe­den behoren. Hoev­er die col­laps dan wel kan gaan is (nog niet) vermeld. 

En er is nog iets. Wan­neer de exploitatie van oliezand en schalieolie in resp. Cana­da en de VS het verwachte suc­ces zou ken­nen, betekent dit dat deze lan­den een andere, meer zelfverzek­erde en dom­i­nante posi­tie zullen innemen op geopoli­tiek vlak. Zet daarte­gen de toen­e­mende invloed van Chi­na op de oliepro­duc­tie in het Mid­den-Oost­en en de bak­ens zijn uitgezet.

Tot daar het stand­punt van Leonar­do Maugeri. Graag voe­gen we er enkele kant­tekenin­gen bij. Zo is er het exploiteren van oliezand en van schalieolie, dat alles­be­halve vrien­delijk is voor de natu­ur. Om vol­doende oliezand te vin­den moet in vele gevallen een opper­laag tot 90 meter dik afge­graven wor­den en wat overbli­jft is een onvrucht­baar dood gebied. En oli­eschal­iën moeten door mid­del van enorme machines gebro­ken wor­den, wat lei­dt tot grote pol­lu­tielast en in som­mige gevallen tot aardbevingen.

Maar Maugeri geldt als een strikt neu­trale per­soon, die zich niet aansluit bij welke indus­triële lob­by of poli­tieke werk­groep ook. Als hij gelijk heeft en als (groene) poli­tiek en indus­trie tot een con­sen­sus kun­nen komen, kan een heel andere oli­etoekomst zich aan­di­enen. En die ineen­stort­ing van de oliepri­js zal wel zo’n vaart niet lopen, want her­stellen van de natu­ur achter­af zal moeten gebeuren en kost ook han­den­vol geld.

Jan Van Besauw
Colum­nist voor USMar​kets​.nl

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4059 18.7 0.46%
Bitcoin Cash 164.52 7.89395 5.04%
Ethereum (US$) 137.08 0.96641 0.71%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.731 1.48702 2.51%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets