...

''Extreme AEX Verwachting Helemaal Uitgekomen''

7 februari 2019, 09:14 | Mark Steert | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Een instap­kans voor opwaartse posi­ties tot over 530″. Dat is wat de mensen in de Elliott Wave update van 18 decem­ber al(!) kre­gen te zien. Deze week behaalde de AEX dat punt inder­daad, waarmee het bij de beste uitkom­sten van een verwacht­ing hoort, die ik de afgelopen 12 jaar heb gemaakt. Meer dan 40 AEX win­st­pun­ten kon­den wor­den gehaald in ongeveer 1 maand tijd. In dit artikel ga ik daar dieper op in.Voor wie niet of nauwelijks bek­end is met de Elliott Wave meth­ode, geef ik kort enkele ken­merk­ende zak­en aan. De belan­grijk­ste is dat beurzen zich in vast­staande patro­nen bewegen.

Dat betekent dat zodra een patroon dat nog in ontwik­kel­ing is op tijd wordt herkent, de rest ervan kan wor­den inge­vuld. Het gegeven dat beursko­ersen zich in vaste patro­nen bewe­gen, geeft tevens aan dat nieuws­bericht­en van ondergeschikt belang zijn.

Dit is een wat con­tro­ver­sieel onderdeel, maar ik kan bijvoor­beeld vertellen dat de analyse die in dit artikel wordt behan­deld, is gemaakt zon­der reken­ing te houden met finan­ciele nieuwsza­k­en die momenteel spe­len. En dat de verwacht­ing zo is uit­gekomen, geeft voor mij aan dat het nieuws absolu­ut niet gevol­gd hoeft te wor­den voor het traden op beurskoersen.

Tot zover de korte intro­duc­tie. Hieron­der staat het betr­e­f­fende patroon afge­beeld, dat van toepass­ing was op de AEX.

edartikel 5de03

Het gaat om een End­ing Diag­o­nal patroon.

Dit is een patroon dat bestaat uit 5 fas­es, 1 tot en met 5. Deze wor­den gevor­md bin­nen een ver­nauwend trend­kanaal. Ken­merk­end is dat de 5e fase uitein­delijk vaak even buiten het trend­kanaal breekt.

Vanu­it nor­male tech­nis­che analyse gezien is dat dus een door­braak, maar bij dit Elliott patroon is dat juist het moment om voor te berei­den op een snelle omme­keer. Bij de AEX werd de dal­ende vari­ant, het bodem­pa­troon, gevor­md. Nadat de 5e fase en daarmee het hele end­ing diag­o­nal patroon is afgerond, is een felle beweg­ing te verwacht­en, die terug gaat naar het niveau waar het patroon ook is begonnen.

Dit heb ik aangegeven met de groene lijn. En voor­dat ik naar het recente voor­beeld van de AEX ga, neem ik u even 12 jaar terug mee in de tijd. Des­ti­jds begon ik net met het mak­en van Elliott analy­ses en in feb­ru­ari 2007 werd ook een End­ing Diag­o­nal patroon gevor­md op de AEX.

Deze kwam zo per­fect uit, dat ik sinds­di­en wist dat zoi­ets alleen met de Elliott Wave meth­ode mogelijk is. Hieron­der staat de sit­u­atie van toen afgebeeld.

aex2007 39556


Des­ti­jds ging het om een End­ing Diag­o­nal als toppatroon.

De 5 fas­es zijn net­jes gevor­md bin­nen een ver­nauwend trend­kanaal en ik heb de ken­merk­ende korte door­braak van de 5e fase omcrikeld. Dit was des­ti­jds het moment om neer­waartse posi­ties in te nemen, want op basis van dit patroon was snel een omme­keer te verwacht­en die de koers richt­ing het start­niveau van het patroon terug zou brengen.

In dit geval de 491 regio, aangegeven met de groene lijn. Wat ook in 9 van de 10 gevallen bij dit patroon gebeurd, is dat de beweg­ing naar het koers­doel relatief snel gebeurd.

Dit is hier op de grafiek van 2007 te zien, maar ook de sti­jging van de laat­ste weken is er een die eigen­lijk in 1 streep plaatsvond. Dit is dus alle­maal niets vreemds, maar hoort exact bij de ken­merken van dit spec­i­fieke patroon!

Hieron­der staat de sit­u­atie van nu afgebeeld.

aexnu ddaba


Wederom zijn er de 5 fas­es, gevor­md bin­nen een ver­nauwend trend­kanaal, met de 5e fase die kort buiten het kanaal breekt.

En ook hier was het zo dat deze door­braak geen neer­waarts sig­naal was, maar juist het moment om opwaartse posi­ties in te nemen voor de verwachte sti­jging naar de groene lijn. En het is voor mij, ook na 12 jaar ervar­ing, bij­na let­ter­lijk ongelooflijk hoe dit alle­maal werd gevor­md en is uitgekomen.

In de update van 12 decem­ber behan­delde ik voor het eerst de mogelijkheid dat dit patroon gevor­md zou wor­den en de unieke han­del­skans die dit met zich mee zou bren­gen. Hieron­der is deze update te zien.

12dec 754b3


Enkele dagen lat­er, 18 decem­ber, gaf ik voor het eerst het bijbe­horende koers­doel van de 530 aan, zoals hieron­der is te zien.

18dec d5d59


En enige tijd lat­er, op 2 jan­u­ari, leek de draai te zijn geweest en was het aan­nemelijk dat de weg naar de 530 was ingezet. Onder­staande analyse werd die dag naar de leden verstuurd.

2jan 03b54


Dit was een voor­beeld van wat er kan gebeuren als een vast­staand patroon op tijd kan wor­den herk­end; het verdere ver­loop ervan kan wor­den ingevuld.

Zo kon in decem­ber, met een stand van 505, wor­den gemeld dat een dal­ing naar de 480 of lager nog nodig was voor het patroon. En die dal­ing kwam. Daar­na is de felle sti­jging gekomen naar de 530.

En dat na het vor­men van een patroon dat bestaat uit 5 fas­es bin­nen een ver­nauwend trend­kanaal, waar­van fase 5 kort­stondig een valse door­braak van het kanaal laat zien. Het feit dat al deze din­gen nu en ook vak­er zoals in 2007 zo uitkomen, is voor mij bewi­js dat de Elliott patro­nen absolu­ut bestaan.

Dit kan geen toe­val­ligheid zijn. Ik hoop dat ik met dit artikel de kracht van de Elliott meth­ode heb lat­en zien. Mocht­en er vra­gen of opmerkin­gen zijn dan kunt u deze hieron­der stellen.

Heeft u inter­esse om verder op de hoogte te bli­jven van mijn visie en ook analy­ses te ont­van­gen, dan kunt u natu­urlijk ook lid worden.

Aan­melden kan via deze link.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 567.59 -0.82 -0.14%
AEX Fut 563.2 1.25 0.22%
DAX 12282.6 -30.56 -0.25%
DAX Fut 12326.75 3.25 0.03%
DOW 26512.16 -84.89 -0.32%
DOW 30 Future 26495.5 -45.5 -0.17%
DJ Transp. 10922.37 -176.62 -1.59%
SP500 2931.38 4.13 0.15%
SP Fut 2933 2.25 0.07%
NSDQ 8131.74 29.73 0.37%
NSDQ100 7829.96 45.55 0.59%
NSDQ Fut 7847 -0.75 -0.01%
BEL20 3713.72 -38.47 -1.03%
CAC40 5557.67 -18.39 -0.33%
FTSE 100 7434.13 -37.62 -0.5%
SMI 9694.06 38.39 0.4%
SEMISOXX 1564.24 -24.78 -1.56%
RSL2000 1577.99 -13.25 -0.83%
Name Last Change %
Nikkei 22307.58 107.58 0.48%
H.SENG 29549.8 -256.03 -0.86%
Shanghai 3123.83 -77.79 -2.43%
KS11 2190.5 -10.53 -0.48%
STI 3350.28 -12.15 -0.36%
TWI 11039.86 12.22 0.11%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 95890.78 845.35 0.89%
Merival 29035.35 -711.25 -2.39%
IPC Mex. 44868.79 -176.54 -0.39%
KLSE 1635.68 -2.33 -0.14%
Indon. 6372.79 -75.1 -1.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10071.74 66.9 0.67%
Tase 1614.67 18.63 1.17%
Name Last Change %
Olie 65.31 -0.58 -0.88%
Brent 74.48 -0.09 -0.12%
Gas 2.538 0.038 1.52%
Goud 1279.55 0.15 0.01%
GLD Eur/Oz 1149.228 0.135 0.012%
GLD Eur/Kg 36948.525 4.331 0.012%
Zilver 14.887 -0.029 -0.19%
Zlv Eur/Oz 13.371 -0.026 -0.195%
Zlv Eur/Kg 429.88 -0.837 -0.195%
Koper 2.861 -0.049 -1.68%
Alu 1857.5 -14.75 -0.79%
Nikkel 12327.5 -102.5 -0.82%
Lood 1930.25 6.25 0.32%
Zink 2747.5 -0.25 -0.01%
PLT 890.6 2 0.23%
PLD 1404.45 -0.65 -0.05%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1133 -0.0019 -0.17%
EUR-YEN 124.23 -0.83 -0.67%
EUR-GBP 0.8634 -0.0008 -0.09%
EUR-SFR 1.1358 -0.0018 -0.15%
USD/Yen 111.59 -0.57 -0.51%
GBP-USD 1.2894 -0.0005 -0.04%
USD Index 97.893 0.038 0.04%
TREAS10 2.538 0.016 0.63%
TREAS30 2.952 0.011 0.39%
Bitcoin 5540.9 104.8 1.93%
Bitcoin Cash 280.04 9.96574 3.69%
Ethereum (US$) 164.61 3.22765 2%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.417 2.22131 3.12%
Name Last Change %
VIX 12.94 -0.2 -1.52%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:28 Euro kan ook weer aan de stoch te zien
 • ...
  20:24 S&P zonder verlies verkocht wacht tot 21.35
 • ...
  20:23 Wat mij betreft trapt ie nog even door en koerst hij prima.
 • ...
  20:22 Ja, maar dat had je vorige week, de week daarvoor, de week daarvoor...
 • ...
  20:21 Ik heb vandaag met dow futs gewerkt dat gaat hard, je moet wel in de...
 • ...
  20:21 Niet in Tesla, met een Boeing of met Uber.
 • ...
  20:19 Het is tijd voor een gezonde correctie op Wall Street. Aex en Dax...
 • ...
  20:19 Ik stap niet meer in een max.. maar goed het kan met ieder toestel je...
 • ...
  20:17 Wel met beide benen op de grond blijven Toon ;-)
 • ...
  20:17 Lekker hoogvliegen

Twitter @usmarkets