...

25 miljoen dollar winst per dag genoeg? Welnee...

13 mei 2010, 15:12 | US Markets Redactie | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Een gemid­delde dag­winst van 25 miljoen dol­lar, dat realiseerde de veelbe­spro­ken zak­en­bank Gold­man Sachs in het eerste trimester 2010. Sec­torgenoot JP Mor­gan deed daar een behoor­lijke schep bovenop maar geni­et nu de niet beni­j­denswaardi­ge belang­stelling van het FBI.


Het was beur­swaakhond SEC die naar buiten bracht dat gedurende de 63 werkda­gen van het eerste kwartaal 2010 Gold­man Sachs (NYSE: GS) elke dag gemid­deld 25 miljoen dol­lar (ca 20 miljoen euro) winst boek­te. Er waren natu­urlijk slappe dagen met weinig of geen winst, maar die wer­den ruim­schoots gecom­penseerd door her­haalde topda­gen van ca 100 miljoen dol­lar (ca 79 miljoen euro).

Dit resul­taat is des te merk­waardi­ger, omdat het gere­aliseerd werd gedurende een peri­ode van grote ner­vositeit en volatiliteit in de mark­ten. Daarover aan de tand gevoeld, antwo­ord­den toplui van GS dat ze hun mooie cijfers danken aan een (en we citeren) robu­ust risi­co­man­age­ment’. De SEC is niet echt tevre­den met deze uit­leg en graaft ijverig verder. Los van de ver­meende rol die GS heeft gespeeld in de Griekse finan­ciële tragedie, is nu ook aan het licht gekomen, dat GS zg. syn­thetis­che CDO’s (col­lat­er­al­ized debt oblig­a­tions) op de markt heeft gebracht. Dit zijn een soort futures, ervan uit­gaande dat de uit­gev­er van de oblig­aties niet aan zijn ver­plicht­ing om terug te betal­en op ver­valdag zal kun­nen voldoen.

Gold­man Sachs is zich er ten zeer­ste van bewust, ver­dacht te zijn van onfrisse prak­tijken (hoewel ze niet als enige zijn met bij voor­beeld syn­thetis­che CDO’s) en heeft een interne onder­zoekscom­missie opgericht naar de eigen handelspraktijken.

Daar waar 25 miljoen dol­lar per dag toch al een winst is om even met je ogen te knip­peren, zinkt dit bedrag in het niet tegen­over wat zak­en­bank JP Mor­gan (NYSE: JPM) in het­zelfde eerste kwartaal 2010 presteerde: een gemid­delde dag­winst van 118 miljoen dol­lar (ca 93 miljoen euro).

Het FBI vin­dt klaar­blijke­lijk dat zulk een resul­taat de spuigat­en uit­loopt en heeft een ploeg van haar finan­ciële experts opdracht gegeven om JPM’s han­del en wan­del uit te spit­ten. Net als bij GS draait het hier ook om al dan niet syn­thetis­che CDO’s, die JPM aan haar cliën­ten heeft verkocht bin­nen­skamers ervan uit­gaande, dat de cliën­ten hun geld nooit zouden terugzien. Met andere woor­den: vol­gens het FBI heeft JPM ziijn klanten valse infor­matie gegeven en zo exu­ber­ante win­sten gemaakt.

Uit een inter­view met woord­vo­erders van JPM, ver­sch­enen in de Wall Street Jour­nal, blijkt vreemd genoeg dat de zak­en­bank nog niet is gecon­tacteerd door het min­is­terie van Justi­tie en geen weet heeft van een onder­zoek in dit ver­band’. Geciteerde krant houdt even­wel vol te weten dat het FBI hoorzit­tin­gen houdt over de tegen­stellin­gen in haar eigen finan­ciële poli­tiek tegen­over het­geen ze haar cliën­teel aan­raadt. Met andere woor­den, het FBI gaat er blijk­baar van uit, dat JPM (net zoals GS en miss­chien ook nog andere banken zoals Mor­gan Stan­ley) heel com­plexe finan­ciële pro­ducten in het lev­en hebben geroepen, met als doel de ene posi­tie tegen de andere te kun­nen uit­spe­len. In con­cre­to wordt JPM ervan ver­dacht, aan klanten long-posi­ties in de won­ing­sec­tor te hebben aan­bev­olen, ter­wi­jl ze zelf via derivat­en short ging in dezelfde sector.

Deze tussenkomst van de Amerikaanse over­heid toont nog­maals aan, hoe groot de wil is van de over­heid in de VS om Wall Street te con­trol­eren. Het zal voor het FBI van geen leien dak­je lopen om te kun­nen bewi­jzen dat in casu JPM bewust haar klanten om de tuin heeft geleid. 

Maar de inzet is wellicht de moeite waard en kan lei­den tot meer transparantie wat betre­ft de finan­ciële mark­ten in de VS en bij uit­brei­d­ing ook daarbuiten.

Jan Van Besauw
Pub­li­cist voor US Mar­kets
________________________________________
Onder­getek­ende is een gepen­sioneerde mar­ket­ing man­ag­er. Hij schri­jft voor US Mar­kets o.m. columns, nieuws­bericht­en en artike­len over diverse onder­w­er­pen. Hij heeft op het moment van schri­jven geen materieel belang of bez­it in de bespro­ken bedri­jven of beleggingsinstrumenten.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 558.46 0.55 0.1%
AEX Fut 557.4 1.7 0.31%
DAX 12242.67 3.73 0.03%
DAX Fut 12240.5 -6.5 -0.05%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25865 85 0.33%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2871.5 9.5 0.34%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7537.75 26.25 0.35%
BEL20 3515 3.54 0.1%
CAC40 5436.97 -1.26 -0.02%
FTSE 100 7356.25 7.63 0.1%
SMI 9668.7 9.62 0.1%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1535.46 -19.77 -1.27%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27798 -148.46 -0.53%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5925.08 98.21 1.69%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1574.86 2.4 0.15%
Name Last Change %
Olie 63.61 0.69 1.1%
Brent 72.97 0.76 1.05%
Gas 2.663 0.032 1.22%
Goud 1275.5 -0.2 -0.02%
GLD Eur/Oz 1142.716 -0.179 -0.016%
GLD Eur/Kg 36739.184 -5.761 -0.016%
Zilver 14.387 -0.001 -0.01%
Zlv Eur/Oz 12.889 -0.001 -0.007%
Zlv Eur/Kg 414.4 -0.029 -0.007%
Koper 2.737 -0.002 -0.05%
Alu 1828.75 -1 -0.05%
Nikkel 11952.5 -52.5 -0.44%
Lood 1824 2.5 0.14%
Zink 2573.5 -23.25 -0.9%
PLT 822.7 2.4 0.29%
PLD 1320.1 14.3 1.1%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1164 0.001 0.09%
EUR-YEN 122.96 0.46 0.37%
EUR-GBP 0.8751 -0.0015 -0.17%
EUR-SFR 1.1279 0.001 0.09%
USD/Yen 110.15 0.1 0.09%
GBP-USD 1.2753 0.0037 0.29%
USD Index 97.768 -0.056 -0.06%
TREAS10 2.416 0.023 0.95%
TREAS30 2.84 0.016 0.57%
Bitcoin 7886.9 -47.6 -0.6%
Bitcoin Cash 406.06 7.92293 1.99%
Ethereum (US$) 249.03 -6.54266 -2.56%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.193 -2.49202 -2.66%
Name Last Change %
VIX 15.66 -0.3 -1.88%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:21 Voorlopig enkel fondsen om wat boosters op Aex te handelen... Zit...
 • ...
  10:21 Is een mooi verdienmodel op te bedenken. In de Lonely Planet opnemen...
 • ...
  10:20 Doe je best vandaag was je daar heel hard het schip mee in gegaan.
 • ...
  10:18 Mooi om putten te schrijven die ING...
 • ...
  10:17 Niet normaal he.. maar zou de uitdaging wel eens willen aangaan om zo...
 • ...
  10:17 ING al op 10,16, wie zit er ING te kopen, dank u, loop binnen...
 • ...
  10:13 Met zo'n coffin home als op de bijgevoegde foto zijn we natuurlijk...
 • ...
  10:11 Ja en dan nog een 6 of 7 daagse werkweek van minimaal 10u/dag
 • ...
  10:08 Hierbij vergeleken leven we in decadente luxe..
 • ...
  10:08 Ik let op details; baked beans van Heinz daar ga je dan de kist mee...

Twitter @usmarkets