...

De gadgets top-5 van 2010

22 november 2010, 21:11 | US Markets Redactie | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Welke gad­gets, de dag van van­daag uit­slui­tend elek­tro­n­is­che hebbe­dinget­jes, spe­len in onze omgev­ing een steeds maar grot­er wor­dende rol?


Hoewel het woord gad­get’ niet alle ency­clo­pe­dieën wordt ver­meld, behoort het tot ons dagelijks taal­ge­bruik. Is het dan een mod­ernisme of een moe­wo­ord? Eerlijk gezegd, echt mod­ern is deze term niet, want het woord duikt al op in tek­sten en woor­den­boeken in het mid­den van de Vic­to­ri­aanse 19de eeuw.

alt

Hier­boven ziet u de beteke­nis van het woord vol­gens Van Dale, die zich beperkt tot een ver­wi­jz­ing naar het Engels en verder geen uit­leg geeft over de herkomst ervan. En gelijk hebben ze bij Van Dale, want eigen­lijk weet nie­mand pre­cies waar gad­get’ van­daan komt. De menin­gen lopen uiteen en gaan van Franse woor­den zoals gâchette (trekker van een geweer) of gagée (klein werk­tu­ig) tot de naam Gaget, Gau­thi­er & Com­pag­nie van de fir­ma die het Vri­jhei­ds­beeld maak­te en er een verkleind repli­ca van maakte.

Intussen is het eerste decen­ni­um van de 21ste eeuw bij­na voor­bij en stellen we vast, dat gad­gets een wezen­lijk deel uit­mak­en van ons dagelijks bestaan, wat vanzelf­sprek­end gepaard gaat met busi­ness, zeg maar big business.

Tijd dus voor een lijst­je met de meest opmerke­lijke en meestal best verkopende gad­gets van 2010. Grote namen op gad­get­ge­bied zijn o.a. Apple, Cis­co, Google en Microsoft. De vol­go­rde van ons overzicht is willekeurig. Pri­jzen zijn opgegeven in USD en kun­nen ver­schillen met deze in Europa.

Cis­co Flip Ultra / Mino HD 

alt

Voor een richt­pri­js van 150 (110 EUR) voor de Ultra of 180 USD (132 EUR) voor de Mino ben je gelukkige bezit(s)ter van een com­pacte video­cam­era die filmt aan een respectabele 60 beelden per sec­on­den. In 2009 ver­wierf Cis­co de onderne­m­ing Flip, bedenker van dit kleinood voor 590 miljoen USD (434 miljoen EUR) en voerde een aan­tal ver­be­terin­gen door, zoals het opdri­jven van het aan­tal beelden per sec­onde van 30 naar 60.

Typ­isch voor deze toestellen is dat je ze kunt voorzien van een per­soon­lijk omhulsel, dat je al dan niet online kiest op het moment van de aankoop. De verkoop loopt als een trein en Cis­co heeft het over meer dan 5 miljoen een­heden die de weg naar de con­sument hebben gevonden.

Google TV

alt

Een samen­werk­ing van Google, Apple, Sony en Log­itech heeft geleid tot het mogelijk mak­en dat alle aan het inter­net gelink­te oper­aties via je tv-toes­tel kun­nen ver­lopen. Log­itech heeft gezorgd voor remote key­board con­t­role, Sony is doende om bepaalde types tv’s stan­daard te voorzien van de nodi­ge hard- en soft­ware, Apple zorgt voor aangepaste afstandsbedieningen.

De bedoel­ing is dat je tv-toes­tel alle func­ties van je pc overneemt en je de mogelijkheid biedt, alles wat je kunt down­load­en van het net op je tv te zien.

Alleen is er nog niet zo heel veel te down­load­en en is het tot op heden enkel Ama­zon die een en ander in de aan­bied­ing heeft.

Een start­pakket kost min­i­mum 300 USD (220 EUR) en als je een aangepast tv-toes­tel wilt (14 inch Sony Google TV) dan moet je min­stens 1.400 USD (1.030 EUR) ophoesten.

Over verkoop­ci­jfers is nog niets bek­end maar de belang­stelling zou groot zijn.

Ama­zon Kindle

alt

Toen Apple in april 2010 zijn iPad lanceerde gin­gen velen ervan uit, dat andere zg. e-read­ers geen kans meer zouden hebben en dat het rijk van Ama­zons Kin­dle, op de markt sinds begin 2008, uit was. Eerder het omge­keerde is waar gebleken. Ama­zon paste zijn pri­jzen aan en de verkoop boomde.

De twee meest suc­cesvolle mod­ellen zijn WiFi (139 USD of 102 EUR) en 3G (189 USD of 139 EUR).

Vol­gens waarne­mers zou Ama­zon in 2010 ca 4,8 miljoen Kin­dles verkopen, goed voor een omzet van 2,8 mil­jard USD (2,05 mil­jard EUR).

Microsoft Win­dows Phone 7

alt

Heel voorzichtig waagt Microsoft zijn eerste schre­den in de wereld van de mobilo­fonie. Dit is nodig, want al drie jaar op rij ziet Bill Gates’ geeste­skind zijn omzet teruglopen. De 7’ in de naam van deze gad­get staat voor Win­dows 7 Oper­at­ing Sys­tem dat het geheel aanstuurt.

Hoewel Microsoft zijn verwachtin­gen hoog waren, is de eerste verkoopdag op maandag 15 novem­ber nogal teleurstel­lend ver­lopen met 40.000 verkochte een­heden in de VS. Maar het bedri­jf ver­li­est zijn hoop niet en dat is bewezen door het reclame­bud­get van 100 miljoen dol­lar (73,5 miljoen euro) dat enkel en alleen naar de Phone 7 gaat. Dit is een gigan­tisch bedrag, zek­er als je bedenkt dat een Phone 7 ongeveer 200 USD (147 EUR) kost en dat dus de bru­to waarde van ½ miljoen van deze gad­gets overeen­stemt met de waarde van dit budget.

Tijd brengt raad zullen ze bij Microsoft denken en ze gaan er blijk­baar van uit, dat Rome ook niet in één dag gebouwd is.

Apple iPad

alt

Een heel andere lancer­ing dan bij Microsoft had­den ze bij Apple, dat twee maan­den na de intro­duc­tie in april 2010 al 2 miljoen van deze appa­rat­en aan de man of vrouw bracht. Eind augus­tus 2010 was dit aan­tal opgelopen tot 7,5 miljoen een­heden en dit aan pri­jzen van 500 tot 830 dol­lar (367 tot 610 euro) en meer. Apple maakt zich sterk om in 2010 10 miljoen iPads te zullen verkopen.

Zo ziet u maar: deze (en nog andere) ver­nuftige appa­raat­jes, meestal met beperk­te gebruik­swaarde’ zoals Van Dale gad­gets omschri­jft kun­nen wel een enorme impact hebben op ons lev­en en lei­den tot forse omzet- en winstcijfers.

Jan Van Besauw
Pub­li­cist voor US Markets

________________________________________

Onder­getek­ende is een gepen­sioneerde mar­ket­ing man­ag­er. Hij schri­jft voor US Mar­kets o.m. columns, nieuws­bericht­en en artike­len over diverse onder­w­er­pen. Hij heeft op het moment van schri­jven geen materieel belang of bez­it in de bespro­ken bedri­jven of beleggingsinstrumenten.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 541.94 7.1 1.33%
AEX Fut 542.1 7.3 1.37%
DAX 11562.74 150.07 1.31%
DAX Fut 11574 164 1.44%
DOW 25886.01 306.62 1.2%
DOW 30 Future 25914.5 339.5 1.33%
DJ Transp. 9967.32 202.83 2.08%
SP500 2888.68 41.08 1.44%
SP Fut 2891.5 43 1.51%
NSDQ 7895.99 129.38 1.67%
NSDQ100 7604.11 119.22 1.59%
NSDQ Fut 7611.25 115 1.53%
BEL20 3498.39 55.06 1.6%
CAC40 5300.79 63.87 1.22%
FTSE 100 7117.15 50.14 0.71%
SMI 9728.39 122.13 1.27%
SEMISOXX 1479.25 39.96 2.78%
RSL2000 1492.55 29.93 2.05%
Name Last Change %
Nikkei 20368.85 -36.8 -0.18%
H.SENG 25734.22 238.76 0.94%
Shanghai 2823.82 8.03 0.29%
KS11 1927.17 -11.2 -0.58%
STI 3115.03 -11.06 -0.35%
TWI 10420.89 93.76 0.91%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99805.78 748.87 0.76%
Merival 30406.65 -632.66 -2.04%
IPC Mex. 39339.55 765.37 1.98%
KLSE 1599.22 -1.07 -0.07%
Indon. 6286.66 29.07 0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10655.36 -48.75 -0.46%
Tase 1553.21 -11.21 -0.72%
Name Last Change %
Olie 54.92 0.45 0.83%
Brent 58.69 0.46 0.79%
Gas 2.205 -0.027 -1.21%
Goud 1523.8 -7.4 -0.48%
GLD Eur/Oz 1374.031 -6.673 -0.486%
GLD Eur/Kg 44176.111 -214.532 -0.486%
Zilver 17.087 -0.127 -0.74%
Zlv Eur/Oz 15.408 -0.115 -0.743%
Zlv Eur/Kg 495.365 -3.682 -0.743%
Koper 2.587 -0.008 -0.31%
Alu 1796 11.5 0.64%
Nikkel 16172.5 -17.5 -0.11%
Lood 2035 -23.5 -1.14%
Zink 2266.5 3.75 0.17%
PLT 851.4 9.4 1.12%
PLD 1441.2 2.6 0.18%
Name Last Change %
EUR-USD 1.109 -0.0015 -0.14%
EUR-YEN 117.94 0.14 0.12%
EUR-GBP 0.9126 -0.0057 -0.65%
EUR-SFR 1.0847 0.0008 0.07%
USD/Yen 106.36 0.27 0.25%
GBP-USD 1.2149 0.0066 0.55%
USD Index 98.062 0.057 0.06%
TREAS10 1.562 0.035 2.31%
TREAS30 2.044 0.064 3.25%
Bitcoin 10187 -216 -2.08%
Bitcoin Cash 306.72 -4.22891 -1.36%
Ethereum (US$) 185.12 0.44322 0.24%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.889 -1.81531 -2.43%
Name Last Change %
VIX 18.47 -2.71 -12.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:46 Indicatieve koersen waarop gehandeld kan worden.
 • ...
  23:27 Deze..
 • ...
  22:49 Welke dan ? beurs is gesloten ?
 • ...
  21:55 Oud nieuws.. ik dacht opnieuw verlenging
 • ...
  21:53 Hij is volgens mij aan den dunne bloemist
 • ...
  21:52 Trump delays EU, Japan auto tariffs for six...
 • ...
  21:26 Succes met de jacht Luna
 • ...
  21:11 Https://at.law.com/wwur9J?cmp=share_twitter
 • ...
  21:06 Slaap zacht en laat niet al te veelen scheeten
 • ...
  21:05 Momenteel 500......560 bij nieuwen posities zo moeilijk is het en...

Twitter @usmarkets