...

Profiteren van Seizoensgebonden Trends In de Nasdaq Index

8 februari 2019, 10:58 | US Markets Redactie | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (2)

Tech aan­de­len zijn na de grote sell off in 2018 erg in trek. Dit heeft geleid tot enkele unieke pri­js­be­weg­in­gen in de NAS­DAQ, de tech­nolo­gie georiën­teerde aan­de­lenin­dex. Of u nu indi­vidu­ele tech stocks trade of ervoor kiest de index te ver­han­de­len, het iden­ti­fi­ceren van peri­o­den van sterk­te en zwak­te kan u helpen betere han­dels­beslissin­gen te nemen.

Sea­son­al­i­ty berust op de bestud­er­ing van her­haalde en voor­spel­bare pri­js patro­nen, in dit geval van de NAS­DAQ Index. Met behulp van op sta­tistieken gebaseerde analyse tra­cht­en han­de­laren de jaar­lijks terugk­erende patro­nen te herken­nen en voorspellen.

De NAS­DAQ Index verte­gen­wo­ordigd een breed spec­trum aan ver­han­del­bare instru­menten uit diverse sec­toren en is daarom gevoelig voor seizoens­ge­bon­den trends die voorkomen uit patro­nen zoals kli­maatom­standighe­den en mod­ellen van con­sumentenge­drag. Maar ook patro­nen in bedri­jf­s­rap­portages — zoals terugk­erende jaar en kwartaalver­sla­gen en pub­li­caties — beïn­vloe­den de ontwik­kel­ing van de NQ100.

Seizoens­ge­bon­den trends geven inzicht in de sta­tis­tis­che waarschi­jn­lijkheid van een bepaalde uitkomst. Kort gezegd, het helpt traders pri­js­be­weg­in­gen in de NQ100 te voorspellen.

NAS­DAQ Index Seizoenspatronen

De onder­staande afbeeld­ing geeft inzicht in de seizoens­ge­bon­den patro­nen van de NAS­DAQ Index, gedurende de afgelopen 2 decennia:

Pro­centuele sti­jging per maand NAS­DAQ index 2000 — 2018

De grafiek toont, per maand, de waarschi­jn­lijkheid dat de NAS­DAQ 100-index hoger sluit.

We gebruiken de open­ing­spri­js aan het begin van elke maand en de slotko­ers van die zelfde maand, over de peri­ode van 2000 tot 2018. We kun­nen hieruit aflei­den dat in de maan­den Juli en Novem­ber de kans het grootst is dat de NAS­DAQ Index koers sti­jgt. In 68% van de tijd zijn deze maan­den bull­ish’.

Voor doorgewin­ter­de han­de­laren zal dit niet als een ver­rass­ing komen. In Juli kiezen vele NAS­DAQ index traders voor sta­biele investerin­gen, zoals tech­nolo­gie aan­de­len. Zij tra­cht­en hier­mee hun risi­cobloot­stelling te beperken, alvorens zij de zomer­vakantie inlu­iden. Ook Novem­ber staat in het teken van posi­tioner­ing van han­del­sporte­feuilles vóór de vakantiepe­ri­ode en ein­de­jaars belast­ing­be­talin­gen in de Verenigde Staten.

Het is echter belan­grijk dat we ver­schil­lende cycluslengten bek­ijken en een beter per­spec­tief kri­j­gen, voor­dat er con­clusies wor­den getrokken.

NAS­DAQ Index 14 Jarige Seizoens­ge­bon­den Trends

Pro­centuele sti­jging per maand NAS­DAQ index 2005 — 2018.

Boven­staande grafiek toont de seizoens­ge­bon­den ontwik­kel­ing van de NAS­DAQ Index van 2005 tot 2018. Het is duidelijk te zien dat de best presterende maand wederom Juli is, waar­bij de NQ100 86% van de tijd hoger sluit.

In som­mige gevallen is de reden waarom bepaalde maan­den gemid­deld beter presteren dan anderen niet duidelijk. In deze kleinere sam­ple size blijken de seizoens­ge­bon­den trends sterk­er. We zien dat na Juli, de maand Mei door­gaans de meest bull­ish maand is. Het is inter­es­sant dat deze bull­ish runs’ wor­den onder­bro­ken door de meest bear­ish maand; Juni.

Som­mi­gen schri­jven dit toe aan het afron­den van Earn­ings sea­son’. De markt past in Juni grootse verwachtin­gen en over inflat­ed’ pro­jec­ties die reeds in de markt waren ingepri­jsd, aan op de werke­lijke win­st­ci­jfers zoals gebleken uit pub­li­caties. Dit zou ook meteen verk­laren waarom Mei door­gaans een zeer bull­ish maand blijkt.

Anderen stellen dat Juni door­gaans de afs­luit­ing van de wit­te­broodsweken’ na de pres­i­den­tiële verkiezin­gen mark­eren. De hoop na een verkiez­ing ver­taalt zich in een bull­ish impuls die tot wel een half jaar kan duren. In de peri­ode van 2005 – 2018 heeft de NAS­DAQ Index de nasleep van de Nov 2004, 2008 en 2012 verkiezin­gen moeten incasseren, het­geen een beduidende impact bin­nen deze 13 jarige peri­ode kan hebben.

Lat­en we bek­ijken of de 9- en 5- jarige seizoen­scy­clus dezelfde patro­nen tonen en deze the­o­rieën onderschrijven.

NAS­DAQ Index 9 Jarige Seizoens­ge­bon­den Trends

Pro­centuele sti­jging per maand NAS­DAQ 2010 — 2018

De boven­staande NAS­DAQ index chart toont de ontwik­kel­ing in de peri­ode van 2010 tot 2018. In deze cyclus is duidelijk te zien dat Juli opnieuw een out­per­former is. In deze peri­ode eindigde Juli 100% van de tijd bull­ish.


Pro­centuele sti­jging per maand NAS­DAQ Index 2014 — 2018

NAS­DAQ Index 5 Jarige Seizoens­ge­bon­den Trends

Lat­en we afs­luiten met de NAS­DAQ Index data over de peri­ode van 2014 tot 2018. We moeten er echter op wijzen dat steekproeven die een dus­danig kort tijds­bestek omvat­ten, slechts in samen­hang met data uit bredere sam­ples moeten wor­den gebruikt. Om te spreken van seizoens­ge­bon­den trends is het van essen­tieel belang dat we uit­slui­tend patro­nen opne­men die zich in de loop van de tijd her­halen. Zo kun­nen we valse con­clusies voorkomen en fil­teren op mogelijke ruis en zoge­naamde black swan events’.

Gedurende deze cyclus van vijf jaar is het opnieuw duidelijk dat Juli een out­per­form­ing maand is. In dit geval was Mei ook een top maand en over zow­el de 9- als de 5-jarige cycli blijkt Feb­ru­ari een maand waarin de NAS­DAQ goed presenteerde.

NAS­DAQ Trad­ing op basis van Seasonality

Hoewel we sterke con­clusies kun­nen verbinden aan deze gegevens is het belan­grijk dat we in gedacht­en houden dat het slechts waarschi­jn­lijkhe­den betre­ft. Door verdere analyse van de fun­da­mentele fac­toren die een mogelijke weer­slag op de ontwik­kel­ing van de NQ100 hebben, kan men bepalen of er inder­daad sprake is van een seizoens­ge­bon­den trend en wat de con­di­ties zijn voor her­hal­ing van dit patroon.

Data stud­ies zoals in dit artikel uiteengezet, kun­nen traders een extra edge’ ofwel voordeel geven. Het is echter van belang dat men deze data staaft en gebruikt in com­bi­natie met andere tech­nis­che hulp­mid­de­len, price action patro­nen en economis­che gegevens. Vergeet niet dat geen enkele han­delsstrate­gie com­pleet is zon­der degelijke risi­co­man­age­ment regels.

Den­nis M. Rit­se­ma
Coun­try Man­ag­er Nether­lands
Admi­ral Mar­kets UK ltd.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 567.59 -0.82 -0.14%
AEX Fut 563.35 1.4 0.25%
DAX 12282.6 -30.56 -0.25%
DAX Fut 12328.5 5 0.04%
DOW 26496.01 -101.04 -0.38%
DOW 30 Future 26481.5 -59.5 -0.22%
DJ Transp. 10932.11 -166.88 -1.5%
SP500 2931.12 3.87 0.13%
SP Fut 2932.5 1.75 0.06%
NSDQ 8128.79 26.78 0.33%
NSDQ100 7826.58 42.17 0.54%
NSDQ Fut 7844.5 -3.25 -0.04%
BEL20 3713.72 -38.47 -1.03%
CAC40 5557.67 -18.39 -0.33%
FTSE 100 7434.13 -37.62 -0.5%
SMI 9694.06 38.39 0.4%
SEMISOXX 1562.92 -26.1 -1.64%
RSL2000 1579.41 -11.83 -0.74%
Name Last Change %
Nikkei 22307.58 107.58 0.48%
H.SENG 29549.8 -256.03 -0.86%
Shanghai 3123.83 -77.79 -2.43%
KS11 2190.5 -10.53 -0.48%
STI 3350.28 -12.15 -0.36%
TWI 11039.86 12.22 0.11%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 95893.69 848.26 0.89%
Merival 28985.22 -761.38 -2.56%
IPC Mex. 44931.75 -113.58 -0.25%
KLSE 1635.68 -2.33 -0.14%
Indon. 6372.79 -75.1 -1.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10071.74 66.9 0.67%
Tase 1614.67 18.63 1.17%
Name Last Change %
Olie 65.81 -0.08 -0.12%
Brent 74.98 0.41 0.55%
Gas 2.554 0.054 2.16%
Goud 1279.05 -0.35 -0.03%
GLD Eur/Oz 1148.882 -0.314 -0.027%
GLD Eur/Kg 36937.404 -10.108 -0.027%
Zilver 14.877 -0.039 -0.26%
Zlv Eur/Oz 13.363 -0.035 -0.262%
Zlv Eur/Kg 429.63 -1.126 -0.262%
Koper 2.861 -0.049 -1.68%
Alu 1856.5 -15.75 -0.84%
Nikkel 12332.5 -97.5 -0.78%
Lood 1932.75 8.75 0.45%
Zink 2750.25 2.5 0.09%
PLT 889.45 0.85 0.1%
PLD 1404.4 -0.7 -0.05%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1132 -0.0018 -0.16%
EUR-YEN 124.19 -0.86 -0.69%
EUR-GBP 0.863 -0.0009 -0.1%
EUR-SFR 1.1361 -0.0015 -0.13%
USD/Yen 111.56 -0.6 -0.53%
GBP-USD 1.2894 -0.0004 -0.03%
USD Index 97.882 0.027 0.03%
TREAS10 2.536 0.014 0.56%
TREAS30 2.954 0.013 0.44%
Bitcoin 5527 65 1.19%
Bitcoin Cash 279.34 10.32998 3.84%
Ethereum (US$) 164.29 2.50763 1.55%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.404 2.21401 3.11%
Name Last Change %
VIX 12.96 -0.18 -1.37%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  19:39 Goedenavond S&P ingestapt
 • ...
  19:31 Yep zo moet je er mee omgaan idd
 • ...
  19:30 Dat heb ik van u geleerd Bloemist!
 • ...
  19:29 U opgieten met duvel...man man man
 • ...
  19:09 Mooi
 • ...
  19:05 Op 1 geschreven put al 240 euri
 • ...
  19:03 Boeing gaat als een speer
 • ...
  19:00 Wie geeft er nu tulpen water man,man,man
 • ...
  18:54 'k ga mijnen cactussen water geven
 • ...
  18:51 Tulpenmanie hmm 'k ga eenen duvel ambeteren

Twitter @usmarkets