...

Thorium: nucleaire revolutie?

21 maart 2011, 00:00 | US Markets Redactie | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

altWie zegt brand­stof voor kern­re­ac­toren, denkt ura­ni­um. Maar er is een poten­tiële ver­vanger, die niet alleen goed­kop­er is maar die ook veel min­der afval oplev­ert en die boven­di­en niet bruik­baar is om er bom­men van te mak­en. Waarop wacht­en we eigenlijk?Tho­ri­um: nucle­aire revolutie?


We hebben het over tho­ri­um, een chemisch ele­ment dat ont­dekt is in 1828 (nota bene het jaar waarin Nicéphore Niepce de allereer­ste foto ooit maak­te, maar dit geheel terz­i­jde). De ont­dekker was een Zweed, Jöns Jakob Berzelius en die noemde ele­ment 90 Tho­ri­um, naar de Noorse god van de don­der, die in zijn stri­jd­wa­gen bespan­nen met woeste paar­den door de hemel rijdt en nu en dan met zijn hamer op de wolken klopt, waar­bij blik­sem­schicht­en door het zwerk flit­sen en de don­der rommelt. 

Het nieuwe ele­ment was aan­vanke­lijk een curio­sum zon­der toepassin­gen, tot iemand uitvlooide, dat het oxide ervan, ver­war­md door een gasvlam, fan­tastisch wit licht ver­sprei­dt. Dat was in 1885 en toen begon tho­ri­um aan zijn verover­ingstocht, want op het einde van de 19de eeuw was de zich snel ontwikke­lende indus­triële wereld de kaarsen en car­bid­lam­p­en beu. Tot in de 1980’er jaren werd de helft van de tho­ri­umpro­duc­tie, en dat waren meerdere hon­der­den ton­nen jaar­lijks, gebruikt voor gaslantaarns.

alt

Tho­ri­um is een zil­ver­wit metaal, dat aan de lucht oxideert en bru­in tot zwart verkleurt. Het is radioac­tief, niet geweldig en zelfs onschadelijk, zolang je het maar niet inademt. Dat wist men niet ten tijde van die eerste gloeik­ousen in gaslan­taarns. Soms wer­den mensen ziek toen ze geregeld een beschadigde gloeik­ous vervin­gen en ze daar­bij het fijne stof van tho­ri­u­mox­ide in hun lon­gen kre­gen. Daarom ook zijn de heden­daagse gloeik­ousen gemaakt van niet-radioac­tief yttri­um- of zirkoniumoxide. 

Tho­ri­um­metaal en/​of –oxide wor­den de dag van van­daag gebruikt voor aller­lei spe­ciale toepassin­gen op het gebied van kath­ode­buizen, leg­erin­gen, keramis­che mate­ri­alen, glas voor hoogk­wal­i­tatieve fotografis­che lenzen enzovoort.

Waarover we het willen hebben is de mogelijkheid, tho­ri­um in te zetten als kern­brand­stof ter ver­vang­ing van ura­ni­um. Wellicht ligt hier een enorm poten­tieel klaar voor dit metaal. Of eerder zijn oxide, want zoals we al zeg­den is tho­ri­um niet sta­biel in de lucht en moet je het voor kern­re­ac­toren gebruiken (net als ura­ni­um trouwens) in de vorm van zijn oxide met als for­mule ThO2

Het oxide is een zwaar (een vol­ume van 1 liter ervan weegt bij­na 10 kilo) wit kristal­li­jn poed­er met een zeer hoog smelt­punt van 3.390°C, het hoog­ste van alle oxides. Het wordt gewon­nen uit mon­azi­et, een erts dat 7 tot 12% tho­ri­um bevat. De voor­naam­ste pro­duc­tie ervan vin­dt plaats in o.a. de VS, Aus­tral­ië en India. 

Zoals we zeg­den, kan thorium(oxide) ingezet wor­den als spli­jt­stof in kern­cen­trales. Een heel bij­zon­dere spli­jt­stof, dat wel, en daarin ligt o.i. het poten­tieel ervan. Want ten eerste kan je al het tho­ri­um dat je in een reac­tor stopt, gebruiken als spli­jt­stof. Bij ura­ni­um is dat maar 0,7% (het zg. U235), de rest (U238) is bal­last. Het isol­eren van die lut­tele 0,7% is een moeiza­am en duur proces. 

Een ander voordeel is, dat de lev­ens­du­ur van het tho­ri­um in een reac­tor ca 9 jaar is, tegen­over 3 à 4 jaar voor klassieke ura­ni­um­brand­stof. Ook inter­es­sant en voor de wereld­vrede heel belan­grijk is, dat in een tho­ri­um­re­ac­tor’ geen plu­to­ni­um van bom­menkwaliteit wordt gevor­md. Meer nog: je kunt in een tho­ri­um­re­ac­tor het plu­to­ni­um, een bijprod­uct van ura­ni­um­cen­trales en geschikt voor bom­men gebruiken als ini­tia­tor van het splijtproces.

Ook moet je t voor de pri­js niet lat­en: tho­ri­u­mox­ide kost 82,50 of 107,25 $/​kg (99,9 of 99,99% zuiver), ter­wi­jl ura­ni­u­mox­ide 264,55 $ / kg (120 $ / lb) kost. 

alt

Verder is tho­ri­um veel min­der zeldza­am dan ura­ni­um. Zoals je kunt opmak­en uit boven­staande tabel, is in de con­ti­nen­tale opper­laag ca 4 keer meer tho­ri­um dan uranium. 

alt

De wereld­voor­raad tho­ri­um (vol­gens de bron van infor­matie 1,3 of 2,6 miljoen ton) vergeleken met deze van ura­ni­um (5,4 miljoen ton) weer­spiegelt niet het voorkomen in de natu­ur. Dat heeft te mak­en met de manier waarop de cijfers verza­meld zijn, nl. op basis van de huidi­ge meth­od­es om mon­azi­et op te sporen en op te delven. 


alt

Een spel­er op dit gebied is Light­bridge Corp., tot 2009 bek­end als Tho­ri­um Pow­er Ltd. Deze kleine fir­ma met 16 medew­erk­ers is geves­tigd in de VS, met name in McLean, Vir­ginia en is gespe­cialiseerd in het ontwikke­len van kern­brand­stof­fen op basis van thorium/​uranium en thorium/​plutonium. Zoals hoger aange­haald gaat het om ura­ni­um en plu­to­ni­um met wapenkwaliteit, dat op deze manier onschadelijk’ kan wor­den gemaakt.

Het aan­deel LTBR heeft sinds 3 jaar belan­grijke ups en downs gek­end, afgewis­seld met zijdel­ingse bewegingen. 

Tot op heden is het onder­zoek naar kern­re­ac­toren op basis van tho­ri­um in mineur gebeurd. Er zijn exper­i­mentele cen­trales in Duit­s­land, India en de VS. Maar nu realiseert men zich, dat aan de ene zijde de ura­ni­umvoor­raad over enkele decen­nia uit­geput kan zijn en dat aan de andere zijde de vraag naar kern­cen­trales (denk o.m. aan Chi­na en India) sterk sti­jgt. Het kan niet anders, dan dat er druk op de tho­ri­umke­tel komt. 

Een min­der dure, min­der vervuilende, min­der zeldzame, veiligere kern­brand­stof. Dit zijn de troeven die aan de basis liggen van de rev­o­lu­tie, die de opkomst van tho­ri­um voor de nucle­aire energiepro­duc­tie teweeg zal bren­gen. Laat ons hopen dat de weten­schap, de indus­trie, de economie en de poli­tiek de han­den in elka­ar zullen slaan om dit chemis­che ele­ment de plaats te geven die het toekomt. Daar zullen de con­sumenten wel bij varen, en de beleg­gers waarschi­jn­lijk ook…

Jan Van Besauw
Pub­li­cist voor US Mar­kets

6 augus­tus 2007.
Onder­getek­ende is een gepen­sioneerde mar­ket­ing man­ag­er. Hij schri­jft voor US Mar­kets o.m. columns, nieuws­bericht­en en artike­len over diverse onder­w­er­pen. Hij heeft op het moment van schri­jven geen materieel belang of bez­it in de bespro­ken bedri­jven of beleg­gingsin­stru­menten.

Reac­ties kunt u sturen naar: jan@​usmarkets.​nl

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12520.25 5.25 0.04%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27316 9 0.03%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3004 1.25 0.04%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7950 8.75 0.11%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10867.25 42.56 0.39%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.23 0.08 0.14%
Brent 64.22 0.03 0.05%
Gas 2.295 0.006 0.26%
Goud 1417.8 -0.35 -0.02%
GLD Eur/Oz 1271.455 -0.314 -0.025%
GLD Eur/Kg 40878.243 -10.091 -0.025%
Zilver 16.402 -0.025 -0.15%
Zlv Eur/Oz 14.709 -0.022 -0.152%
Zlv Eur/Kg 472.905 -0.721 -0.152%
Koper 2.707 0.002 0.07%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 860.4 0.1 0.01%
PLD 1523.1 1 0.07%
Name Last Change %
EUR-USD 1.115 0.0001 0.01%
EUR-YEN 120.67 0.01 0.01%
EUR-GBP 0.8965 0.0003 0.03%
EUR-SFR 1.0982 0.0001 0.01%
USD/Yen 108.21 0.01 0.01%
GBP-USD 1.2436 0.0001 %
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10111 -155 -1.51%
Bitcoin Cash 304.55 -4.2616 -1.38%
Ethereum (US$) 215.68 -0.75753 -0.35%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.678 -2.14295 -2.26%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets