...

TA GOUD en OLIE: Death-Cross Goud en rebound 200-MA bij de Brent Olie

18 november 2016, 17:30 | Daïm Boscart | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De laat­ste dag van deze han­del­sweek onder­w­erp ik de com­modi­ties Goud en Olie aan een Tech­nis­che Analyse voor u. Bei­de com­modi­ties hebben knap her­s­tel getoond nadat ze een diepe bodem hebben gevor­md in het begin van dit jaar. De Brent koers is opgek­lom­men van $27 dol­lar in het begin van dit jaar tot $46,6 van­daag ter­wi­jl de een troy ounce goud van­daag de dag $1.215 waard is ten opzichte van een waarde van $1.050 in decem­ber 2015. Kor­tom, een mooie sti­jging voor de grond­stof­fen maar het opwaartse poten­tieel voor bei­de grond­stof­fen lijkt af te nemen na een kleine cor­rec­tie de afgelopen maan­den.


Goud
Allereerst kijken we naar het koersver­loop van goud op de mid­del­lange ter­mi­jn. Zoals ik in de intro­duc­tie al omschreef is de goud­pri­js knap her­stelt ten opzichte van eind vorig jaar/​begin dit jaar. Na de bodem van $1.050 is er een mooie oplopende trendli­jn te zien die de goud­pri­js liet oplopen tot de top op de dagchart van $1.375.

Bij het bereiken van de top op $1.375 heeft de neer­waartse druk rond deze weer­stand de goud­pri­js terug geleid naar de huidi­ge bodem die vlak ligt bij de huidi­ge stand van $1.200. Op de mid­del­lange ter­mi­jn zien we nu dus een neer­gaande trend voor goud die is ingezet vanaf de top in juli. Vanaf dit punt is er een aaneen­scha­kel­ing van lagere top­pen en bodems te zien. Deze neer­waartse trend is niet de enige Bear­ish” indi­ca­tor voor de pri­js van goud, naast de neer­gaande trend zijn er nog enkele ontwik­kelin­gen voor de goud­pri­js waar te nemen die in het oog springen:
 • Het 50-daags gemid­delde dat als ste­un diende voor de goud­pri­js gedurende de ral­ly omhoog werd neer­waarts door­bro­ken in de maand sep­tem­ber en is sinds­di­en als weer­stand gaan fungeren. 

 • Het 200-daags gemid­delde kon ook geen ste­un bieden aan de goud­pri­js en werd rond het niveau van de voor­ma­lig ste­un­zone van $1.275 neer­waarts doorbroken. 

 • Door de waardedal­ing van de goud­pri­js loopt het 50-daags gemid­delde in rap tem­po terug. Op de dagchart zien we nu dat het 50-MA het 200-Ma neer­waarts zal gaan kruisen. 
Dai­ly Gold Spot Price:De ontwik­kelin­gen ron­dom de voortschri­j­dende gemid­deldes van de goud­pri­js vallen mij op omdat deze duiden op een nog diepere koersval voor de goud­pri­js. Nu de goud­pri­js rond de zeer belan­grijke ste­un van $1.200 staat kruist het 50-MA het 200-MA neer­waarts. Een dergelijke neer­waartse kruis­ing van het 50-MA van het 200-MA noe­men wij een Death-Cross. Het voor­naam­ste ken­merk van een Death-Cross sig­naal is dat het wijst op een ver­hoogde kans op een dal­ende trend op de lange ter­mi­jn.

Het is ron­dom dit punt dus zeer belan­grijk om in de gat­en te houden hoe de voortschri­j­dende gemid­deldes zich houden ten opzichte van elka­ar. Daar­naast moeten we met een schuin oog bli­jven kijken naar de ste­un op $1.200, indi­en deze het zal begeven in com­bi­natie met de aankomende Death-Cross zal een koersval richt­ing de $1.050 niet ondenkbaar zijn.

Ste­un voor de koers van goud bli­jft voor­lop­ig dus $1.200 met daaron­der de $1.100 en $1.050 als ste­un voor de goud­pri­js. Weer­stand voor het goud nu eerst $1.235 met daar­boven weer­stand rond het punt waar het 50- en 200-MA samen komen op $1.275-$1.280.

Het Zwarte Goud”
Om te kijken naar het pri­jsver­loop van de olie pakken we de koers van Brent olie erbij. De Brent koers kent net als de goud­pri­js een sti­j­gende trend het­geen ervoor heeft gezorgd dat de Brent is teruggekomen vanaf $27 in het begin van dit jaar tot de top van $53,73 in okto­ber. Dit alles gebeurde in mooie gelei­delijke stap­pen met behulp van de sti­j­gende ste­un­li­jn onder de bodems van afgelopen jaar. Na de voor­laat­ste test van de ste­un­li­jn in sep­tem­ber kwam de Bren­tko­ers met behulp van de goede voorne­mens van de OPEC (organ­isatie van olie-exporterende lan­den) tot de jaar­top van $53,73. De OPEC sprak zijn ver­lan­gens uit om col­lec­tief de over­pro­duc­tie terug te schroeven het­geen zou zor­gen voor een afname in het pro­duc­tieover­schot wat uitein­delijk kan resul­teren in een sti­jging van de koer­swaarde van olie. Na het bereiken van de top op $53,73 en de uit­sprak­en vanu­it de OPEC lan­den die erop duid­den dan dat er voor­lop­ig nog geen afname van de pro­duc­tie zal plaats vin­den kwa­men de koersen in ver­val.

De koers van Brent viel wederom terug tot aan de oplopende ste­un­li­jn die des­ti­jds wachtte rond de $48,25. De neer­waartse druk bleek echter te groot dat de beren de koers van Brent door deze ste­un lieten breken en de koers van Brent lieten terug vallen tot de $44-$45 zone. Hier­mee zette Brent de laag­ste koers sinds augus­tus op de bor­den en er vol­gde een rap her­s­tel tot boven het 200-daags gemid­delde dat nu als een zeer belan­grijke ste­un fungeert voor Brent. Dit 200-daags gemid­delde wacht op $45,84 en is voor­lop­ig de laat­ste stro­halm voor Brent voor­dat de koers terug kan vallen richt­ing de $42.25 waar­na het posi­tieve beeld van Brent serieus in gevaar komt.

Dai­ly Brent:In tegen­stelling tot bij de goud­pri­js is het 200-MA nu in het voordeel van Brent. Het 200-MA oogt als een sterke ste­un waar­bij de opwaartse druk ron­dom deze ste­un­zone de koers van Brent bin­nen de range van $45-$50 pun­ten kan houden. Aan de bovenkant van de dagchart zien we de ste­un­li­jn onder de bodems vanaf begin dit jaar rood kleuren aangezien deze nu als weer­stand fungeert. Dit is momenteel het koers­doel voor Brent aangezien het met behulp van de ste­un rond het 200-MA weer de opgaande trend probeert te her­vat­ten. Onder­weg zal Brent wel moeten afreken met de weer­stan­dli­jn op $46,5 en het 50-daags gemid­delde op $48,64.

Met onze ser­vice Guy Trad­ing han­de­len wij ook op olie met boost­ers op de Brent koers. Deze maand hebben wij nog een mooie posi­tie kun­nen sluiten voor onze leden met een posi­tief resul­taat van meer dan 354,-. Bek­ijk onze trader­shop voor de resul­tat­en & reviews van Guy Trad­ing en word lid tot 1 Feb­ru­ari 2017 voor slechts €39,-!

Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart
US Mar­kets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 545.37 4.21 0.78%
AEX Fut 543.9 4.7 0.87%
DAX 11419.48 72.83 0.64%
DAX Fut 11458 87 0.77%
DOW 25657.73 140.9 0.55%
DOW 30 Future 25640 63 0.25%
DJ Transp. 10107.41 106.62 1.07%
SP500 2818.46 20.1 0.72%
SP Fut 2823 16 0.57%
NSDQ 7691.52 53.98 0.71%
NSDQ100 7351.15 34.19 0.47%
NSDQ Fut 7377.75 22.5 0.31%
BEL20 3591.57 30.89 0.87%
CAC40 5307.38 46.74 0.89%
FTSE 100 7196.29 18.71 0.26%
SMI 9389.3 83.8 0.9%
SEMISOXX 1396.75 14 1.01%
RSL2000 1527.95 12.76 0.84%
Name Last Change %
Nikkei 21428.39 451.28 2.15%
H.SENG 28566.91 43.56 0.15%
Shanghai 2997.1 -45.94 -1.51%
KS11 2148.8 3.94 0.18%
STI 3200.28 17.36 0.55%
TWI 10559.2 79.72 0.76%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 95306.82 1644.81 1.76%
Merival 32655.6 -510.72 -1.54%
IPC Mex. 42826.16 122.78 0.29%
KLSE 1649.94 0.79 0.05%
Indon. 6470 58.75 0.92%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9574.82 55.51 0.58%
Tase 1543.04 20.45 1.34%
Name Last Change %
Olie 59.97 1.15 1.96%
Brent 67.47 0.66 0.99%
Gas 2.748 -0.026 -0.94%
Goud 1321.45 -7.55 -0.57%
GLD Eur/Oz 1172.954 -6.702 -0.571%
GLD Eur/Kg 37711.347 -215.461 -0.571%
Zilver 15.428 -0.139 -0.89%
Zlv Eur/Oz 13.694 -0.123 -0.901%
Zlv Eur/Kg 440.282 -3.967 -0.901%
Koper 2.864 0.007 0.26%
Alu 1902.5 16.5 0.87%
Nikkel 13102.5 145 1.12%
Lood 1996.75 -17 -0.84%
Zink 2878 37.75 1.33%
PLT 865 1.8 0.21%
PLD 1512.9 -30.5 -1.98%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1266 -0.0043 -0.38%
EUR-YEN 124.53 0.2 0.16%
EUR-GBP 0.853 -0.0031 -0.36%
EUR-SFR 1.1202 -0.0018 -0.16%
USD/Yen 110.54 0.59 0.54%
GBP-USD 1.3203 0.0002 0.02%
USD Index 96.303 0.235 0.24%
TREAS10 2.42 0.002 0.06%
TREAS30 2.873 0.006 0.21%
Bitcoin 3983.7 26.5 0.67%
Bitcoin Cash 157.04 -1.05927 -0.67%
Ethereum (US$) 134.36 1.07957 0.81%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 58.507 -0.50752 -0.86%
Name Last Change %
VIX 14.68 -1.65 -10.1%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  21:35 Afgaande op WS: gaan RDS, ING en ASML morgen weer stijgen
 • ...
  21:32 Zal ook niet te versmaden wezen! Niks amgst voor brexit,...
 • ...
  21:30 Een mogelijk beleggersscenario , alles gaat door op dit nivo min of...
 • ...
  21:26 Dus niks aan de hand , UP UP UP …. whaaa
 • ...
  21:25 Ten eerste is het waar dat alle recessies vooraf zijn gegaan door...
 • ...
  21:18 Dow uur Veel candels van 200 punten Zelf in de uur Hou bollinger...
 • ...
  21:17 Goeie duiding van onnodige onrust over recessie
 • ...
  21:14 Alleen wennen met af en toe niet in de markt zijn... inderdaad op de...
 • ...
  21:14 ....starves whaaa
 • ...
  21:11 Index trading. Sinds een week de strategie om alleen in abo posities...

Twitter @usmarkets