...

TA Commodoties: OPEC faciliteert Rally Olie, Correctie Goud nog niet klaar

2 december 2016, 13:40 | Daïm Boscart | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Na de uit­zon­der­lijke ral­ly van de oliepri­jzen de afgelopen twee dagen is het tijd om de com­modi­ties weer eens onder een ver­g­root­glas te leggen. De pri­jzen van grond­stof­fen zijn de afgelopen weken enorm volatiel en uiteen­lopend gebleken. Voor de olie koersen geldt dat deze al ver waren terug geza­kt en rond enkele ste­un­niveaus ston­den, een her­s­tel lag ook in de lijn der verwachtin­gen. In mijn TA van 18 – 11 voor­spelde ik al dat de Brent koers zou her­stellen tot $50-$52, de inspan­nin­gen van de OPEC hebben dit her­s­tel extra kracht bijgezet. Kijk­end naar de goud­pri­js bli­jf ik bij mijn eerdere uit­sprak­en, de goud­pri­js zal mijn inziens bin­nen afzien­bare tijd een flinke tik kri­j­gen. De huidi­ge cor­rec­tie is nog niet gedaan en ik voorzie bin­nen afzien­bare tijd een koersval voor goud tot $1.050-$1.105.


Ein­delijk een overeenkomst tussen de OPEC lan­den
De oliepri­jzen waren de afgelopen peri­ode een speel­bal voor spec­u­lanten. Er werd aan alle kan­ten getrokken aan de oliepri­js door de spec­u­laties over een mogelijke afspraak tussen de OPEC lan­den. Deze lan­den had­den het voorne­men om de oliepro­duc­tie terug te drin­gen om zo het enorme aan­bodover­schot wat de afgelopen jaren is ontstaan terug te drin­gen.

Wat hebben de Oliepro­duc­erende lan­den nu eigen­lijk afge­spro­ken? Het antwo­ord is vrij sim­pel, de OPEC lan­den gaan hun pro­duc­tie beperken om zo het aan­bodover­schot van olie terug te doen slinken. Daar­naast zijn ook enkele niet-OPEC lan­den onder aan­vo­er­ing van Rus­land betrokken bij de deal, ook deze zullen de oliepro­duc­tie wat terugschroeven. Op deze manier proberen de betr­e­f­fende lan­den de oliepri­jzen weer op te lat­en lopen.

Het gevecht om mark­taan­deel de afgelopen jaren was zeer gun­stig voor de con­sument maar een absolute ramp voor de oliepro­duc­erende lan­den. De oliepri­jzen wer­den flink aange­tast door de con­stant sti­j­gende oliepro­duc­tie ter­wi­jl de vraag niet syn­ch­room liep met de pro­duc­tie. Geen van de lan­den was tot op heden bereid om de pro­duc­tie te ver­la­gen en zo mark­taan­deel in te lev­eren.

Tech­nisch overzicht olie
De ontwik­kelin­gen ron­dom de OPEC-meet­ing waren voer voor de spec­u­lanten om posi­ties in olie te nemen. Hier­door zagen we de afgelopen peri­ode enorm veel volatiliteit in de oliepri­jzen die schom­melden in een range van $45-$53. Nu de kogel door de kerk is en het erop lijkt dat de oliepro­duc­tie beperkt zal wor­den staat de koers van Brent olie op de hoog­ste stand sinds juli vorig jaar.

De oliepri­js heeft de afgelopen twee dagen een enorme ral­ly gemaakt, dat dit met de OPEC meet­ing te mak­en had kan niet wor­den ontk­end. De dag voor de meet­ing zak­te de oliepri­js richt­ing de onder­grens op $45,92 en leek het erop dat men een hard hoofd had in een overeen­stem­ming tussen de lan­den. Toen langza­am aan bek­end was dat er een akko­ord in de maak was schoot de pri­js van Brent omhoog. The Day After” noteerde Brent zelfs een koers van $54,5 een ver­schil van maar lief­st 18,7% in vergelijk­ing met de low van de dag voor de besprekin­gen.

Met de sti­jging van de afgelopen twee dagen zijn de kaarten opnieuw geschud en kan men weer verder omhoog kijken om de gewil­de niveaus van rond de $60 te bereiken. Op de dagchart van Brent staat de koers vlak tegen de dubbele weer­stand op $54,5 aan, hier komen zow­el de oplopende lijn over de top­pen als de hor­i­zon­tale weer­stan­dli­jn van $54,5 samen. Bij een uit­braak boven de $54,5 ligt de weg open voor Brent om op zoek te gaan na de weer­stand rond de $60.

Aan de onderkant ligt de eerste ste­un voor Brent nu rond de open­ingsko­ers van gis­teren ($51,5) toen Brent opende met een GAP up van $1 ten opzichte van de hoog­ste koers van de dag ervoor. Indi­en dit GAP wordt ges­loten ($50,5) kan de koers weer terug­vallen tot $50 met daaron­der $47 als ste­un.

Dai­ly Brent:Goud
Kijk­end naar de ontwik­kelin­gen van de goud­pri­js bli­jf ik zeer negatief voor de toekom­stige koersverwachtin­gen van de goud­pri­js. In mijn TA van 18 – 11 toonde ik u een Death-Cross voor de goud­pri­js, in dit geval houdt dit in dat het 50-MA het 200-MA neer­waarts kruist. Deze ontwik­kel­ing is vaak een verkoopsig­naal aangezien een dergelijke beweg­ing vaak een voor­bode is voor een negatieve koersver­loop op de mid­del­lange ter­mi­jn. Daar­naast stond de goud­pri­js des­ti­jds tegen de belan­grijke $1.200 ste­un aan, dit ste­un­niveau is inmid­dels ook door­bro­ken.

Dankz­ij deze ontwik­kelin­gen kan de goud­pri­js de komende dagen terug vallen richt­ing de $1.155 ste­un waar­na de vol­gende doe­len voor de goud­pri­js $1.105 en $1.050 wor­den. Zodoende kan goud naar mijn mening dus nog een dikke $100 terug­vallen voor­dat men zich weer kan gaan opmak­en voor een her­s­tel richt­ing de $1.200.

Dai­ly Goud:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart
US Mar­ketsReageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4058.4 18.5 0.46%
Bitcoin Cash 164.54 7.90982 5.05%
Ethereum (US$) 137.16 1.04806 0.77%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.773 1.52851 2.58%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets