...

TA: Voornemens FED stimuleren Dollar, kunstmatige injecties worden afgebouwd.

21 september 2017, 08:25 | Daïm Boscart | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Gis­ter­e­navond was daar wederom een belan­grijke FED-meet­ing waar­bij mevrouw Yellen toelicht­ing gaf op het mon­e­taire beleid van de Amerikaanse cen­trale bank. Na jaren van opkopen en het stim­uleren van de economie met het opkopen van oblig­aties door de FED zegt de Amerikaanse bank voor het eerst in 10 jaar tijd te gaan stop­pen met deze kun­st­matige stim­u­ler­ing van de economie. Waar de FED oblig­aties jaren­lang geld in de Amerikaanse economie pompte door nieuwe oblig­aties te kopen en aflopende oblig­aties door te rollen door voor het­zelfde bedrag opnieuw oblig­aties te kopen begint men nu met het langza­am aan afbouwen van haar bal­ans. Vanaf okto­ber zal de FED 10 mil­jard aan aflopende oblig­aties daad­w­erke­lijk lat­en aflopen en niet meer dekken met nieuwe waarde­pa­pieren. Zodoende zal de Amerikaanse economie langza­am maar zek­er min­der ste­un kri­j­gen van de FED en zal ze op haar eigen benen moeten gaan staan.

Deze maa­tregel waar­bij men langza­am maar zek­er afs­tand zal gaan nemen van het begrip kwan­ti­tatieve ver­ruim­ing heeft als gevolg dat de Dol­lar gis­teren een stuk sterk­er werd. Het feit dat de Amerikaanse cen­trale bank elke maand zo’n 10 mil­jard Dol­lar min­der in de maand in de markt zal pom­pen betekent dat de munt weer meer waard wordt aangezien we aan de ene kant min­der aan­bod van Dol­lars zien ter­wi­jl de vraag naar Dol­lars niet per se zal afne­men. Sterk­er nog, bij een sti­j­gende inflatie en goede economis­che con­di­ties mogen we er zelfs van uit­gaan dat de vraag naar Dol­lars zelfs gaat toen­e­men.

Een pit­tig besluit dus in Ameri­ka maar men realiseert zich daar ook dat de kun­st­matige injec­ties op weinig berusten en dus zullen moeten wor­den afge­bouwd om de mark­ten weer gezond” te mak­en. De vraag is alleen of de Amerikaanse economie het aan kan om de gelei­delijke afbouw op te van­gen.


Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt d
it abon­nement uit­proberen tot 1 decem­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Op Wall Street kri­j­gen de beleg­gers van­daag ruim de tijd om te rea­geren op de uit­sprak­en van de FED gis­teren. We zien dat de Dol­lar weer wat aan waarde sti­jgt ter­wi­jl de Amerikaanse mark­ten nu alle­maal tegen de forse weer­standen noteren. Deze com­bi­natie waar­bij tech­nis­che en inter­mar­ket fac­toren op de koers begin­nen te drukken kun­nen zor­gen voor een extra negatief effect op Wall Street. De mark­ten kun­nen hier­mee even pas op de plaats mak­en en na een lange opwaartse beweg­ing voor wat rust op de mark­ten zor­gen door iets van de win­sten af te bouwen. Een sta­bil­isatie aan de onderz­i­jde zou de huidi­ge UPtrend in de VS dan ook zeer goed doen aangezien men dan wat belan­grijke ste­un­levels kan opbouwen die tij­dens een cor­rigerende beweg­ing de koersen kun­nen opvan­gen.

De Dow Jones ging gis­teren onver­sto­ord verder met sti­j­gen en lijkt zich momenteel niets meer aan te trekken van de regels die de markt nor­maal hanteert. De Dow Jones noteerde gis­teren opnieuw 41 win­st­pun­ten en schreef daarmee een nieuwe All Time High rond de 22.413 pun­ten. De recor­dreeks van de Dow Jones begint dan ook extreme vor­men aan te nemen en de reeks aan All time Highs van de index zorgt dan ook voor euforie op de mark­ten. Echter mogen we zek­er niet ver­geten dat deze recor­dreeks ergens van­daan dient te komen en waar de Dow Jones het gis­teren erg makke­lijk had zien we dat de Nas­daq nog steeds enorm aan het twi­jfe­len is.

De Amerikaanse techin­dex viel gis­teren hard in de rode cijfers en noteerde zelfs even 40 min­pun­ten ter­wi­jl de overige mark­ten gewoon in de plus noteer­den. Voor de Nas­daq geldt sowieso dat men al dagen/​weken niet serieus voor­bij de 6.440÷6.470 pun­ten weet te komen wat ervoor zorgt dat er een brede plat­te top aan het ontstaan is op de dag­grafiek. Deze top is een eerste belan­grijke waarschuwing voor de Amerika­nen die ook de Nas­daq over de streep zullen moeten trekken wil men geen aver­ij oplopen.

Ik bli­jf dus aan­dachtig naar de Amerikaanse koersen kijken en hou daar­bij reken­ing met een aan­tal zaken:

 • D VS bli­jft vasthouden aan de ijz­er­sterke UPtrend die de mark­ten omhoog bli­jft stuwen
 • De laat­ste upbe­weg­ing is zeer sterk geweest zon­der serieuze onder­brekin­gen voor bijvoor­beeld de Dow Jones en de S&500
 • De reeks aan nieuwe hogere top­pen moet wor­den aangesterkt door een serie aan hogere bodems die als ste­un dienen in moeil­ijke tijden
 • Na het noteren van nieuwe hogere bodems kun­nen de indices gesterkt door opwaartse druk van deze ste­un­li­j­nen een nieuwe, mark­t­brede aan­val doen op de toppen.

Dai­ly Dow Jones:Dai­ly Dow Trans­port:Dai­ly S&P 500:Dai­ly Nas­daq:Europa
De Europese futures reageer­den gis­teren nogal posi­tief op het besluit van de FED om haar bal­ans af te bouwen. De voorne­mens van de Amerikaanse cen­trale bank hebben voor een schakel aan reac­ties gezorgd zoals bijvoor­beeld de Euro/​Dollar koers. Het feit dat de Amerika­nen min­der Dol­lars willen gaan print­en heeft natu­urlijk als gevolg dat de waarde van de val­u­ta aantrekt het­geen de Euro gis­teren wat zwakker maak­te ten aanzien van de Dol­lar. Deze verzwakking van de Euro bracht de koers gis­teren terug tot 1,19 waar­door er weer iets meer ruimte komt op de Europese mark­ten. De Euro heeft in 2017 namelijk een zeer grote sprong gemaakt en is fors aangesterkt in waarde, deze waardes­ti­jging zorgde ervoor dat de in Euro geno­teerde aan­de­len onaantrekke­lijk wer­den ter­wi­jl een hogere Euro de economis­che prog­noses van Europese export­landen natu­urlijk ook geen goed doen. Zodoende kun­nen de Europese beurzen van­daag proberen wat aan waarde te win­nen al bli­jven de tech­nis­che con­di­ties nog steeds erg zwak.

AEX
De AEX kende gis­teren een zeer saaie dag en er gebeurde vri­jwel niets op dag­ba­sis. De index bleef gis­teren een beet­je aan­klooien rond de 528529 pun­ten en uitein­delijk sloot de index vlak rond de 528,65 pun­ten. De beurs­dag voor de AEX van gis­teren schaar ik dan ook onder een van de saaiste beurs­da­gen van dit jaar waar­bij het speelveld slechts 1,5 punt besloeg en er weinig ruimte tot bewe­gen was.

De echte actie” voor de AEX kwam pas nabeurs toen de index aan­toonde toch nog iets te kun­nen sti­j­gen op de uit­sprak­en van de FED. Nabeurs hebben we namelijk future­standen gezien met 2,5 plus­punt waar­bij de index rond de 531 pun­ten zou uitkomen. Inmid­dels is deze sti­jging iets naar onderen bij gesteld maar de index kan van­daag wel de weer­stand­szone van 530531 pun­ten onder vuur gaan nemen. Ik geloof echter niet dat de BULLS er in zullen sla­gen om de AEX door de 530531 weer­stand te duwen. Deze weer­stand bli­jft een doorn in het oog voor de stieren op het Dam­rak en de neer­waartse druk ron­dom dit punt bli­jft sterk aan­houden. De dal­ing van de Euro is voor­lop­ig nog niet groot genoeg om het sen­ti­ment op de zeer korte ter­mi­jn te doen omslaan. Zodoende verwacht ik van­daag en mor­gen opnieuw moeil­ijkhe­den voor de AEX rond de 528531 pun­ten waar­na de index uitein­delijk zal gaan afzwakken tot de 523525 ste­un­zone.

Vanaf de 523525 ste­un­zone kan de AEX aan de hand van het 50-MA weer de draad oppakken om zodoende de weg omhoog weer in te slaan. De terugtest tot de 523525 ste­un­zone is naar mijn mening een poging om een hogere bodem te vor­men waar­na de BULLS gesterkt door de ste­un van het 50-MA de 530531 grens opnieuw kun­nen opzoeken om ver­vol­gens de pijlen op de jaar­top van 538 pun­ten te richten.

Dai­ly AEX:Dai­ly DAX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 554.38 -3.53 -0.63%
AEX Fut 553.3 -2.45 -0.44%
DAX 12155.15 -83.79 -0.68%
DAX Fut 12152.75 -94.25 -0.77%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25752 -28 -0.11%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2858.5 -3.5 -0.12%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7486 -25.5 -0.34%
BEL20 3486.4 -25.06 -0.71%
CAC40 5393.46 -44.77 -0.82%
FTSE 100 7302.06 -46.56 -0.63%
SMI 9584.5 -74.58 -0.77%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27787.61 -158.85 -0.57%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5907.12 80.25 1.38%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1570 -2.46 -0.16%
Name Last Change %
Olie 63.16 0.24 0.38%
Brent 72.59 0.38 0.53%
Gas 2.658 0.027 1.03%
Goud 1274.75 -0.95 -0.07%
GLD Eur/Oz 1142.556 -0.851 -0.075%
GLD Eur/Kg 36734.036 -27.376 -0.075%
Zilver 14.373 -0.015 -0.1%
Zlv Eur/Oz 12.882 -0.013 -0.104%
Zlv Eur/Kg 414.182 -0.432 -0.104%
Koper 2.721 -0.018 -0.64%
Alu 1825.75 -4 -0.22%
Nikkel 11915 -90 -0.75%
Lood 1819 -2.5 -0.14%
Zink 2564 -32.75 -1.26%
PLT 820.35 0.05 0.01%
PLD 1312.55 6.75 0.52%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1157 0.0002 0.02%
EUR-YEN 122.75 0.23 0.19%
EUR-GBP 0.875 -0.0016 -0.18%
EUR-SFR 1.1259 -0.0011 -0.1%
USD/Yen 110.03 -0.04 -0.03%
GBP-USD 1.2747 0.0029 0.23%
USD Index 97.812 -0.012 -0.01%
TREAS10 2.403 0.01 0.43%
TREAS30 2.83 0.006 0.21%
Bitcoin 7879.3 -72.6 -0.91%
Bitcoin Cash 404.34 5.03129 1.26%
Ethereum (US$) 248.9 -5.67707 -2.23%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.066 -2.11521 -2.27%
Name Last Change %
VIX 16.29 0.33 2.07%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  11:06 Dat zal dan om Tantalum gaan.
 • ...
  11:06 ING long gewoon
 • ...
  11:06 Nee want dat is een schaatser.
 • ...
  11:06 US-China trade uncertainty is ‘the enemy of growth,’ OECD warns...
 • ...
  11:05 Dan moeten de Chinezen meer als yankees gaan doen/denken. Waar moet...
 • ...
  11:01 RDS long gewoon
 • ...
  11:00 Tip :kijk even wat de winnaar van de weekcontest bij de weekcontest...
 • ...
  10:59 Als dit de toon zet voor rest van de week😉. Mooiste is op het...
 • ...
  10:59 Mooi ezelsbruggetje
 • ...
  10:58 Die snap ik helemaal.

Twitter @usmarkets