...

Olie: einde rally in zicht?

27 september 2017, 10:09 | Daïm Boscart | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

De olieko­ersen hebben de afgelopen weken een mooie sprong weten te mak­en en met het aan­tikken van de top­ko­ers gis­teren rond de $59,5 hebben de olieboeren de pri­js opge­dreven tot de hoog­ste koers sinds juli 2015. Met het bereiken van de top rond de $59,5 bereik­te Brent niet alleen de hoog­ste koers in ruim twee jaar tijd maar tegelijk­er­ti­jd leek het een uit­braak te forceren. De koers van Brent schom­melt namelijk al enige tijd in een ruime band­breedte van zo’n $14,- tussen de $44 en $58,4. Toen Brent de afgelopen dagen met veel machtsver­toon door de $58,4 wist te breken en het 50-daags gemid­delde het 200-daags gemid­delde opwaarts wist te door­breken leken alle rand­voor­waar­den aan­wezig voor een machtige uit­braak aan de boven­z­i­jde. Deze lijkt door de neer­waartse druk aan de boven­z­i­jde nu toch uit te bli­jven wat lei­dt tot een sterk dal­ende koers in afwacht­ing van de olier­ap­porten uit de VS lat­er deze dag om 16:30.

False Move Brent olie
Brent olie maak­te de afgelopen dagen dus een prachtige run en realiseerde een zeer knappe uit­braak. Na twee jaar noteerde Brent weer eens rond de $60,- en dit leek dan ook een ide­ale spring­plank voor een noter­ing van ruim boven de $60,-. Waar de tech­nis­che indi­ca­toren een verdere sti­jging toeli­eten en de er bedreigende fac­toren ontston­den aan de aan­bodz­i­jde van olie kreeg men het toch niet voor elka­ar om de oliepri­js tot boven de $60,- te kri­j­gen. Inte­gen­deel zelfs, de oliepri­js is de afgelopen uren sterk teruggevallen en noteert zelfs weer onder de $58. Hier­mee is de koers van Brent olie weer teruggevallen bin­nen de trad­in­grange van $44-$58,4 en dus kan men opnieuw begin­nen met het afbreken van de weer­stand­sli­jn.

Eerlijk gezegd lijkt de uit­braak van Brent op een False Move, de han­de­laren hebben de pri­js net­jes opgevo­erd tot buiten de range maar door een gebrek aan daad­kracht aan de boven­z­i­jde zien we de Brent koers nu weer kelderen. Zo verwacht ik voor de komende dagen/​weken een duidelijke terugtest van Brent waar­bij de koers een oude weer­stand­sli­jn zal gaan testen rond de $53-$55. Hier zal de dal­ing van Brent moeten wor­den opgevan­gen en zal Brent een ste­vige bodem moeten gaan vor­men. Indi­en de externe fac­toren (Koer­den, Turk­i­je, OPEC, Oor­log en Orka­nen) dan wat gaan liggen en de markt hun werk lat­en doen lijkt er een nieuwe mooie sti­jging te kun­nen ontstaan die gebaseerd is op fun­da­men­tals zoals een sti­j­gende vraag naar olie door sterke groe­ici­jfers.

Dai­ly Brent Olie:Sti­j­gende olie­fond­sen nu tegen weer­standen
Waar de oliepri­jzen mooi oplopen zien we dat de olie­fond­sen nu ook hun graan­t­je meepikken. Oliepro­du­cen­ten zoals Shell, Exxon en SBM hebben natu­urlijk veel te mak­en met de oliepri­js aangezien de omzetten en win­st­marges samen­hangen met de vraag naar olie en dus de oliepri­js. Alle drie de fond­sen hebben de afgelopen weken een geweldig mooie spike omhoog weten te realis­eren waarmee de fond­sen hebben afge­han­deld met enkele zeer belan­grijke weer­standen waar­door er wat ruimte op de grafieken ontstond.

Zo rek­ende Shell ein­delijk af met de weer­stand van €24,- ter­wi­jl Exxon weer boven de $80,- noteert. SBM deed het hele­maal geweldig en is bin­nen een maand tijd weten te sti­j­gen vanaf €13,- tot €15,35 van­daag de dag, een sti­jging van maar lief­st 18% en dus kun­nen we de groei van SBM de afgelopen maand explosief noe­men. De vraag is echter wat er nu zal gaan gebeuren met de olie­fond­sen.

Naar waar ik verwacht dat de oliepri­jzen weer wat kun­nen inza­kken zullen ook de olie­fond­sen wat te lei­den hebben. Shell kan de komende dagen weer terug­vallen tot de €23,-/€23,5 koer­szone waar het onlangs lange tijd sta­biliseerde ter­wi­jl Exxon zal bli­jven schip­peren tussen de $78/$81.

Dai­ly Shell:Dai­ly Exxon:Bij US Mar­kets hebben we ver­schil­lende sig­naal­dien­sten waar­bij we onze leden voorzien van Trade Sig­nalen op de beurs. Ook voor aan­de­len hebben we een mooi abon­nement dat ik zelf uitvo­er en waar we veel leuke resul­tat­en hebben behaald dit jaar. Ook u kunt lid wor­den en zo Trade Sig­nalen ont­van­gen voor indices en aan­de­len, inschri­jven kan al voor slechts 39,- tot 1 decem­ber 2017.

https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​t​a​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Over SBM durf ik momenteel geen uit­sprak­en te doen. De volatiliteit in het fonds is ongek­end en in nog geen maand tijd is het fonds bij­na 20% gedaald om de vol­gende maand dit ver­lies in een maand weer goed te mak­en. Oppassen dus met SBM en hier kunt u het beste werken met een scherpe sto­ploss die u wellicht kunt lat­en meelopen wan­neer de koers de gewen­ste kans op beweegt (Trail­ing Stop-Loss)

Dai­ly SBM:Wat brengt de oliepri­js zo hoog?
Zoals jul­lie allen zullen weten is olie een erg spec­u­latief goed­je. De oliepri­js wordt voor een groot deelt ook bepaald door han­de­laren die in futures van olie han­de­len en hier­mee proberen in te spe­len op de vraag maar ook het aan­bod van olie in de toekomst. Zo zien we dat nieuws­bericht­en waar­bij de pro­duc­tie van olie toe­neemt (aan­bod) de oliepri­js daalt ter­wi­jl er bij nieuws­feit­en over sti­j­gende vraag naar olie de pri­js van olie wordt opgevo­erd. De afgelopen weken zijn er natu­urlijk een aan­tal zak­en aan de hand die van invloed zijn op de oliepri­js en ook die zak­en dienen we naast het tech­nis­che kad­er goed in de gat­en te houden:
 • De OPEC probeert al maan­den een geza­men­lijke beperk­ing op oliepro­duc­tie door te voeren maar deze komt (nog) niet geheel van de grond. De beperk­ing in de win­ning van olie doet het aan­bod van olie dalen en bij een gelijk­bli­jvende of sti­j­gende vraag naar olie (zoals nu in een groeiende economie) zal dit de pri­js opdrijven.

 • Daar­naast zijn er diverse natu­urver­schi­jnse­len die het aan­bod van olie kun­nen beïn­vloe­den. Zo hebben de orka­nen die de afgelopen weken door Ameri­ka raas­den behoor­lijke schade aan som­mige raf­fi­nader­i­jen aan­gericht ter­wi­jl ook de infra­struc­tu­ur beschadigd raak­te. Zodoende viel de pro­duc­tie en het mogelijke trans­port tijdelijk let­ter­lijk in het water het­geen voor een dal­end aan­bod zorgt en dus een hogere olieprijs.

 • Ook poli­tieke span­nin­gen kun­nen de oliepri­js onder druk zetten. Zo zagen we gis­teren dat de Koer­den in Irak voor onafhanke­lijkheid stemde iets dat door Turk­i­je niet goed werd ont­van­gen. Men dreigt met het afs­luiten van de oliepi­j­plei­din­gen vanaf het Koerdis­che gebied waar­door een groot deel van de olie niet op de wereld­markt zal komen. Wederom een dal­end aan­bod tegen­over wat zorgt voor een hogere olieprijs.

 • Daar­naast bli­jft het feit natu­urlijk dat we wereld­wi­jd mooie economis­che groei zien. De groe­ici­jfers en pro­duc­tieci­jfers zijn naar behoren en dit geeft aan dat er veel wordt gepro­duceerd en gecon­sumeerd. Deze pro­duc­tie wordt natu­urlijk voor een groot deel gere­aliseerd met olie. De tech­niek reikt nog niet zo ver dat we zon­der olie kun­nen en dus is een flo­r­erende economie afhanke­lijk van olie. 
Zoals u ziet zijn er meerdere fac­toren die we in de gat­en moeten houden. Een onderliggende waarde die van zoveel zak­en afhanke­lijk is bli­jft lastig om op te han­de­len maar met een juiste Risk-Reward en een streng Stop-Loss sys­teem is er zek­er het een en ander mogelijk met Brent olie.

Ook bij US Mar­kets kunt u trade sig­nalen ont­van­gen op olie via de ser­vice Guy Trad­ing.

Graag zie ik u weer in onze spe­ciale Beurs­Box of op de web­site!

Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4059.7 18.4 0.46%
Bitcoin Cash 165.64 8.5906 5.47%
Ethereum (US$) 137.47 1.03689 0.76%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.83 1.35601 2.28%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets