...

TA: Wall Street knalt omhoog, Europa blijft ongeschonden

4 april 2018, 07:21 | Daïm Boscart | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

De Amerikaanse beurzen hebben gis­teren een knappe her­stel­be­weg­ing lat­en zien als reac­tie op de dal­ende koersen die we in het begin van deze week op Tweede Paas­dag hebben gezien. Wat miss­chien nog wel knap­per is, is dat de Europese beurzen zon­der noe­menswaardi­ge schade de dag hebben ges­loten. De AEX ver­loor slechts 1 punt ter­wi­jl de DAX er 90 cadeau moest doen. In vergelijk­ing met wat de beurzen in Ameri­ka maandag hebben ver­loren is dit slechts een zeer beperk­te dal­ing en dus is de vorm in Europa redelijk goed te noe­men. Logisch ook aangezien de Amerika­nen de koers­dalin­gen die we momenteel zien zich gro­ten­deels zelf mogen aan­reke­nen. De economis­che onrust door de opge­wor­pen tariefver­hogin­gen komen immers door de houd­ing van de Amerikaanse Pres­i­dent en de tech­fond­sen die onder druk staan kun­nen ook de schuldige zoeken in Amerikaanse bedri­jven als Face­book en Tes­la.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: anal­ist Daïm Boscart ver­zorgt ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 JUNI 2018 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Europa
De Europese beurzen gin­gen in tegen­stelling tot de Amerikaanse mark­ten pas gis­teren van start met de nieuwe beur­sweek. Door het extra lange Paasweek­end waar wij ook Tweede Paas­dag vieren viel de schade in Europa reuze mee, de Amerika­nen ver­loren immers dik afgelopen maandag: de Dow Jones zag bij­na 2% aan koer­swaarde ver­damp­en ter­wi­jl de Nas­daq bij­na 3% aan koer­swaarde ver­loor.

Zodoende had ik de schade in Europa gis­teren­mor­gen hoger verwacht maar men hield de rug recht en bleef redelijk sta­biel liggen en krabbelde zelfs iets op na een matige open­ing. Wel bli­jven de beurzen in Europa zoals we nu al een peri­ode gewend zijn er tech­nisch zwak uitzien. De DAX en de AEX bli­jven ruim onder het 200-daags gemid­delde noteren en lat­en inmid­dels ook wat zwakke koerspa­tro­nen zien onder dit 200-daags gemid­delde. Dit duidt erop dat men vrede lijkt te hebben met de huidi­ge noter­ing van de beurzen en dat men voor­lop­ig geen aanstal­ten lijkt te mak­en om daad­w­erke­lijk koer­sh­er­s­tel te realis­eren.

Zo zien we dat de AEX na het vor­men van een dubbel top patroon tegen het 200-MA nu tegen een dal­ende weer­stand­sli­jn loopt rond de 530 pun­ten. Voor de Duitse DAX index is het hele­maal een poos gele­den dat men boven de 200-MA wist te noteren. De Duit­sers hebben na de neer­waartse door­braak van het 200-MA zelfs een scherpe dal­ing gemaakt en een negatieve trend op de dag­grafiek gevor­md. Zo zien we een duidelijk dal­ende trend ontstaan onder het 200-daags gemid­delde waar­bij een reeks van lagere top­pen en bodems zien.

Bin­nen de negatieve en dal­ende beweg­ing in Duit­s­land en Ned­er­land zien we op het moment wel wat ruimte voor een kleine en vlugge her­stel­be­weg­ing. Zo liggen er mogelijkhe­den voor de AEX om het 533535 koers­ge­bied op te zoeken voor een nieuwe test van de top­zones en de 200-MA lijn ter­wi­jl de DAX rond de 12.200 pun­ten de boven­z­i­jde van de dal­ende trend kan testen en een nieuwe lagere top kan noteren. Zodoende is er nu wat opwaartse beweg­ingsruimte voor zow­el de DAX als de AEX maar dit zal in mijn ogen een snelle opwaartse beweg­ing zijn. Gezien de inter­na­tionale economis­che span­nin­gen is het namelijk slechts een kwest­ie van tijd voor­dat we de vol­gende snelle dal­ing richt­ing de onder­ste koers­doe­len gaan zien: 506510 voor de AEX en 11.400÷11.600 pun­ten voor de DAX.

Dai­ly AEX:Dai­ly DAX:Wall Street
In Ameri­ka zien we de afgelopen weken erg volatiele sessies. Deze volatil­i­ty is in de markt gekropen door een hoge mate van onzek­er­heid, waar men de afgelopen twee jaren enkel omhoog keek en verzek­erd was van sti­j­gende koersen heeft men nu duidelijk meer moeite met het posi­tioneren van de markt. Zo zien we bijvoor­beeld dat de Dow Jones werke­lijk reuze­spron­gen maakt waar­bij men bei­de kan­ten op kijkt. We zien koers­be­weg­in­gen van tussen de 350 – 700 pun­ten intra­day en dit is his­torisch gezien in absolute getallen echt uniek. Natu­urlijk kun­nen we het een en ander rel­a­tiv­eren door de relatieve getallen te bek­ijken maar ook dan zien we nu dat de beurzen een stuk wilder zijn dan pak­weg de afgelopen twee jaar.

Wat opvalt is dat de Amerika­nen begin­nen te lij­den onder de druk die toe­neemt door wat onduidelijkhe­den en onzek­er­he­den. Zo zien we dat men vanaf het moment dat Trump begon over het ver­hogen van import­tarieven wat terughoudend werd. Deze terughoudend­heid is naar mijn mening meer dan terecht temeer omdat Trump met name Chi­na probeerde te rak­en met deze maa­tregel. Zoals we alle­maal al wis­ten en wat nu ook blijkt is dat Chi­na dit niet onbeant­wo­ord kan lat­en en dat men nu ook tarieven ver­hoogt richt­ing Ameri­ka. Oog om oog, tand om tand: dat lijkt momenteel de bood­schap en wan­neer een van de twee par­ti­jen niet snel over de brug komt met een oploss­ing zal deze houd­ing lei­den tot een gevrees­de han­del­soor­log.

Waarom men zo bang is voor deze han­del­soor­log is natu­urlijk omdat het lev­en in zijn geheel een stuk duur­der zal wor­den. Min­der geld onder de mensen maar miss­chien nog wel belan­grijk­er voor beleg­gers: min­der omzet, afzet en winst onder de bedri­jven als gevolg van de lagere inkom­sten. Daar­naast zal pro­duc­tie duur­der wor­den en deze mix is natu­urlijk funest voor de groe­ici­jfers van zow­el de economie als die van de bedri­jven zelf.

Zodoende zien we de mark­ten zakken en we zien de Amerikaanse mark­ten nu al enkele dagen bivakkeren rond de onder­ste ste­un­niveaus op de dag­grafiek. De S&P 500 zak­te zelfs al even kort door het ijs door te breken met het 200-MA maar veerde hier­na wel weer snel op. Toch bli­jven de Amerikaanse indices zo’n 1%-2% van de 200-MA lij­nen noteren waar­door deze nog steeds nadrukke­lijk in beeld bli­jven. De afgelopen test zorgde voor een kleine her­stel­be­weg­ing maar of dit genoeg zal zijn betwi­jfel ik. Bij een vol­gend negatief nieuws­feit­je kan het sen­ti­ment zo weer omslaan en voor de vol­gende verkoop­golf zor­gen. Nieuwe dalin­gen van enkele pro­cen­ten zijn momenteel zek­er niet uit­ges­loten dat hebben we de afgelopen weken gezien en wan­neer de BULLS aan het einde van de sessie een keer niet thuis zullen geven op zo’n dag zal de lange ter­mi­jn trend defin­i­tief omslaan naar het negatieve..

Dai­ly Dow Jones:Dai­ly S&P 500:Dai­ly Nas­daq:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4056.8 16.8 0.42%
Bitcoin Cash 164.37 7.75256 4.95%
Ethereum (US$) 137.35 1.22512 0.9%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.703 1.45744 2.46%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets