...

TA: Spoedreperaties op Wall Street

5 april 2018, 07:58 | Daïm Boscart | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

En wederom een zeer volatiele sessie op de beurzen gis­teren. De mark­ten ston­den er slecht voor en voor­beurs zagen we met name de Amerikaanse indices diep in het rood duiken. De Nas­daq FUT zak­te door het put­je waar­na ook de S&P en de Dow Jones zeer snel daalden. Voor­beurs hebben we de Dow Jones dik 400 pun­ten lager zien staan en dus was er wederom nood aan de man. Reden voor de voor­beurs dal­ing was wederom angst voor een agressieve houd­ing van Chi­na in de dreigende han­del­soor­log. Naar­mate de dag vorderde zagen we het vertrouwen in de mark­ten weer terug komen: Trump stelde niet uit te zijn op een han­del­soor­log en er kwa­men ook gematigd posi­tieve bericht­en uit Chi­na naast enkele mooie inflatie en werkgele­gen­hei­d­sci­jfers.

Toen deze menin­gen en cijfers bin­nen vloei­den zagen we een opmerke­lijk her­s­tel ontstaan op Wall Street. De Dow Jones veerde op en tnam de boel mee op het sleep­touw, uitein­delijk sloot de index ruim 230 pun­ten in de plus. Een zeer knappe beweg­ing aangezien de Dow Jones rond de open­ing bij­na 500 pun­ten lager stond. Hier­mee realiseerde de Dow Jones een intra­day her­s­tel van 700 pun­ten en dat is natu­urlijk zeer indruk­wekkend. Wel is deze her­stel­be­weg­ing wederom een teken van onzek­er­heid en volatil­i­ty, intra­day ver­schuivin­gen van 3 tot 4% lijken nor­maal te wor­den maar dat is het natu­urlijk zeer zek­er niet. Bli­jf dus goed op de mark­ten let­ten en speel in op de sit­u­atie met duidelijke doe­len en stops.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: anal­ist Daïm Boscart ver­zorgt ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 JUNI 2018 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Europa
De Europese indices kwa­men gis­teren na open­ing direct onder druk te staan. Zow­el de AEX als de DAX vie­len ver terug in de loop van de mor­gen en rond het mid­dagu­ur bereik­te de beurzen hun dieptepunt door zo’n 1,5% in de min te noteren. Eerder op de mor­gen toon­den men nog een kleine plus en dus was het ver­val behoor­lijk groot. Zoals ik in de intro al ver­noemde was het ver­val groot door­dat de Amerikaanse futures opnieuw een knauw kre­gen. Het bli­jft het zelfde lied­je op de beurzen de afgelopen weken: de sfeer en het sen­ti­ment zijn redelijk goed door de onderliggende macro-economis­che fac­toren maar de dreig­ing van een han­del­soor­log aange­wakkerd door Trump zorgt voor veel onrust op de mark­ten. Daar­naast hebben we nog het rente­spook” (US 10Y Yield bli­jft in de pic­ture staan) ter­wi­jl er dit jaar de mogelijkheid bestaat dat de FED in totaal 4x de rente zal ver­hogen.

Deze cock­tail” aan onzek­er­he­den zorgt voor een grote mate van onrust en onzek­er­heid op de mark­ten wat uitein­delijk dus in een volatiele en bewegelijke markt resul­teert. Beurzen dalen rap en snel en het tech­nis­che plaat­je is aardig verzwakt. Zo zien we bijvoor­beeld dat vri­jwel alle indices nu lagere top­pen en lagere bodems hebben neergezet. In Europa is het hele­maal broos en zwak­jes, de AEX en de DAX noteren bei­de onder het 200-daags gemid­delde en daar­naast zien we een Death-Cross” voor de DAX en een aankomende Death-Cross” voor de AEX die een dez­er dagen zal wor­den afgerond.

Verder zien we dat in Europa het sen­ti­ment erg negatief is door de twee vol­gende zak­en: 1) de indices noteren onder het 200-MA 2) de indices lat­en negatieve koerspa­tro­nen zien; de DAX heeft een duidelijke down­trend gevor­md ter­wi­jl de AEX dubbele en driedubbele top­pen onder het 200-MA noteert. Al met al geven deze zak­en te ken­nen dat men in Europa nog zek­er niet klaar is voor een her­stel­be­weg­ing van for­maat al moeten we wel real­is­tisch bli­jven: wan­neer de Amerika­nen echt gas zullen gaan geven zal ook Europa mee­gaan in dit tem­po.

Dai­ly AEX:Dai­ly DAX:Wall Street
Ameri­ka bli­jft een geval apart de afgelopen weken, de Amerikaanse beurzen latwen vrij duidelijk zien wat een Pres­i­dent als Trump kan veroorza­k­en. De wis­pel­turige beslissin­gen in het per­son­eels­beleid, economis­che benader­ing, pro­tec­tion­isme, privé zak­en en onnozele uit­sprak­en zor­gen voor hevige reac­ties op de markt. Wat hierin cen­traal staat is dat men geen lijn of struc­tu­ur kan vin­den in het­geen Trump doet en wilt bereiken en dat ziet men op de beurzen niet graag.

Eerder in deze analyse heb ik al meerdere zak­en benoemd die de volatiliteit en onrust veroorza­k­en. Zodoende zal ik nu voor Ameri­ka enkel de tech­nis­che zak­en belicht­en. In Ameri­ka zien we dat de Dow Jones en de S&P 500 bei­de de 200-MA niveaus aan het opzoeken zijn waar­door we daar een belan­grijke test van de 200-MA lijn zien waar­bij nu wat con­sol­i­datie ontstaat. Zo hebben de DJI en de SPX al meerdere malen de 200-MA lijn daad­w­erke­lijk getest waar­na er een opwaartse reac­tie is ontstaan. Zo dienen de 200-MA lij­nen op Wall Street vooral­snog als spring­plank maar zoals we in Europa hebben gezien kan dit snel veran­deren wan­neer men onder deze niveaus sluit. Dan blijkt namelijk vaak dat wan­neer men onder deze lijn duikt er een lange peri­ode van negatieve koer­son­twik­kel­ing vol­gt.

Voor nu is het dus zaak voor de Amerika­nen om boven de genoemde niveaus te bli­jven staan. Wan­neer men onder deze niveaus duikt zal het namelijk moeil­ijk wor­den om het tij te keren. Voor nu is het dan ook lastig om koer­sniveaus te benoe­men maar ik zou proberen in te spe­len op de volatil­i­ty, neem shorts met een strakke stop richt­ing de 200-MA niveaus waar­na je zou kun­nen kiezen voor een long op het moment dat de beurzen her­stellen vanaf de spring­plank” (200-MA).

Dai­ly Dow Jones:Dai­ly S&P 500:Dai­ly Nas­daq:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4059.7 18.4 0.46%
Bitcoin Cash 165.64 8.5906 5.47%
Ethereum (US$) 137.47 1.03689 0.76%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.83 1.35601 2.28%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets