...

TA: Volatility door handelsperikelen

9 april 2018, 08:30 | Daïm Boscart | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (1)

De aan­houdende dreigende taal tussen de VS en Chi­na bli­jft zor­gen voor onregel­matighe­den op de finan­ciële mark­ten. Zo zagen we vorige week dat elke sug­gestie naar verdere pro­tec­tion­is­tis­che maa­trege­len de beurzen erg veel pijn kun­nen doen. De Dow Jones viel hier­door op intra­day basis 750 pun­ten terug en sloot uitein­delijk bij­na 600 pun­ten lager. Ook de SPX en de Nas­daq kre­gen een flinke tik van 2,25% en daarmee sloten de Amerikaanse beurzen per sal­do lager. De groot­ste ver­liez­er in Ameri­ka vorige week was dan ook de Nas­daq die door de aan­houdende druk over bijvoor­beeld de han­del­starieven maar ook door het datalek en enkele fal­ende tech­nolo­gieon­twik­kelin­gen in zwaar weer verk­eren. Langza­am maar zek­er lat­en alle drie de grote indices in de VS een duidelijk negatief koerspa­troon zien waar­bij duidelijk lagere top­pen wor­den geno­teerd en waar men naarstig op zoek is naar diepere bodems. Verder zien we de S&P 500 zelfs al een aan­tal keer kort onder het 200-MA noteren waar­door de dreig­ing voor een serieus slot onder deze lijn steeds grot­er wordt. Het oogt broos en zwak en op deze manier is het slechts een kwest­ie van tijd alvorens men het voor­beeld van Europa zal gaan aan­nemen..

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: anal­ist Daïm Boscart ver­zorgt ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 JUNI 2018 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Europa
In Europa hebben de beurzen vooral­snog een iets betere vorm te pakken dan de Amerikaanse mark­ten. Dit komt natu­urlijk enerz­i­jds door­dat de span­nin­gen in het inter­na­tionale han­delsveld met name gericht zijn aan de VS en Chi­na. Verder staan de Europese beurzen sim­pel gezegd gewoon wat laag en in vergelijk­ing met de Amerikaanse beurzen zijn de Europese mark­ten vooral­snog nog steeds een stuk verder teruggeza­kt dan de mark­ten in Ameri­ka. Wel wordt dit ver­schil met de week wat klein­er gemaakt en dat betekent dat de diver­gen­tie in de markt met stap­jes wordt terug gebracht. De Amerika­nen hebben telkens een wat min­dere vorm en kruipen naar de 200-MA lij­nen waar Europa dus al een tijd­je onder staat.

Ook van­daag zien we bij de open­ing een opval­lend ver­schi­jnsel: waar Europa afgelopen week redelijk vlak sloot zagen we de Amerikaanse indices ruim 2% tot 2,5% lager sluiten. Nor­maliter zou dit een startschot zijn voor een dal­ing in Europa maar tegen veel verwachtin­gen in begonnen de Euro­pea­nen juist hoger van­daag. Zodoende zien we dat de beurzen in Europa miss­chien al wel een voorschot hebben genomen op de ontwik­kelin­gen die aan de gang zijn en zich wat min­der proberen aan te trekken van het­geen zich in de VS afspeelt. Een zeer pro­tec­tion­is­tis­che Trump zal immers de hele werelde­conomie kun­nen schaden maar in het bij­zon­der natu­urlijk die van de Verenigde Stat­en.

Voor nu lijkt het erop dat de Europese beurzen bli­jven bewe­gen bin­nen een vaste maar bek­ende band­breedte. Zo zien we dat de AEX schom­melt tussen de 200-MA lijn aan de boven­z­i­jde ter­wi­jl onderin een sterk ste­unge­bied wacht rond de 506516 pun­ten. Een redelijk groot koer­sop­per­vlak­te maar in deze volatiele markt liggen de doe­len wel degelijk bin­nen dit koers­ge­bied. Voor de DAX geldt dat men nu posi­tie probeert te kiezen tussen de 11.800÷12.500 pun­ten.

Dai­ly AEX:Dai­ly DAX:Wall Street
In Ameri­ka zijn de mark­ten wederom toe aan een test van de belan­grijke ste­un­zone die ik vanaf heden definieer als de spring­plank”: het 200-MA van de S&P 500. We zien duidelijk op de charts dat de mark­ten in Ameri­ka wegza­kken tot dit niveau waar­na de dalin­gen con­solid­eren en er een zeer snelle opwaartse beweg­ing vol­gt. Een natu­urlijke reac­tie aangezien in de tech­nis­che analyse de 200-MA lijn eigen­lijk een zeer belan­grijke beteke­nis heeft. Deze MA-lijn zien we namelijk als een belan­grijke indi­ca­tor voor de vorm van de beurzen. Bij een noter­ing boven het 200-MA hebben de stieren de over­hand ter­wi­jl bij een neer­waartse door­braak de beren het voor het zeggen hebben.

Dit zorgt ervoor dat beleg­gers, fund man­agers, algo­rit­men en vele andere par­ti­jen er alti­jd voor proberen te zor­gen dat men boven deze 200-MA lijn bli­jft staan om ” de sfeer erin te houden”. Dit resul­teert dan ook vaak in een koopsig­naal voor de mark­ten wan­neer men daad­w­erke­lijk rond dit punt komt te staan en dat zien we de afgelopen weken ook duidelijk terug.

Wat we zien op Wall Street is dat we dalen tot de 200-MA niveaus van de SPX waar­na de mark­ten weer opv­eren en in ieder geval op de zeer korte ter­mi­jn wat kracht proberen te tonen. Deze ontwik­kel­ing zien we nu al een paar weken en dat zorgt ervoor dat er momenteel een duidelijk afge­bak­end speelveld is ontstaan waar­bij er LONGS kun­nen wor­den inges­la­gen rond de 200-MA niveaus van de SPX waar­na deze na een aan­tal (3%) dagen van sti­jgin­gen weer kun­nen wor­den verkocht om het ver­volg van de mark­ten te bestud­eren. Een dreigend slot op dag­ba­sis onder het 200-MA is echter een zeer hard verkoopsig­naal en een per­fect short moment op de Amerikaanse beurzen.

Let dus goed op, werk met strakke stops en een duidelijk sys­teem in deze Roller­coast­er-markt”.


Dai­ly Dow Jones:
Dai­ly S&P 500:Dai­ly Nas­daq:
Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4059.7 18.4 0.46%
Bitcoin Cash 165.64 8.5906 5.47%
Ethereum (US$) 137.47 1.03689 0.76%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.83 1.35601 2.28%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:34 Baudet = bindend referendum , daarom Baudet belangrijk. Ongelofelijk...
 • ...
  20:26 Grafiek van Albert Klein, waarop breekpunt dow en de must om de...
 • ...
  20:08 Ik hoor steeds het smurfenlied
 • ...
  18:37 Neem me niet kwalijk , het staat er wel op een andere plek in de...
 • ...
  18:35 Er staat b.v. wel "https:://www.beurs.nl/nieuw... " maar vroeger zag...
 • ...
  17:40 ...
 • ...
  17:36 Vreemd bij mij wel
 • ...
  17:27 Http://news.goldseek.com/Zealllc/1553271195.php Adam Hamilton - Gold...
 • ...
  13:38 De linkjes laten niets meer zien, het zou handig zijn om te vermelden...
 • ...
  11:54 Tja😂😂

Twitter @usmarkets