...

Cijferseizoen van start: mooie cijfers en ATH voor Nasdaq

18 juli 2018, 07:43 | Daïm Boscart | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (3)

Het cijfer­seizoen ging eind vorige week van start en daar­bij waren het tra­di­tie getrouw de Amerikaanse banken die als eerste naar buiten kwa­men met cijfers en num­mers over Q2 2018. Zoals we de afgelopen jaren eigen­lijk alleen maar zien zijn de cijfers tot nog toe posi­tief en zien we dat de verwachtin­gen opnieuw wor­den ver­sla­gen. Dit is ook geen ver­rass­ing in mijn ogen gezien het feit dat de werelde­conomie nog steeds op volle toeren draait en ver­schil­lende par­ti­jen erg goede zak­en doen. In mijn ogen wor­den de bedri­jf­s­ci­jfers pas echt inter­es­sant en span­nend in de vol­gende twee kwartal­en. Daan gaat men wellicht wat voe­len van de han­delss­pan­nin­gen die door de pro­tec­tion­is­tis­che houd­ing van Trump en Chi­na zijn ontstaan en zal men wellicht de gevol­gen van het beleid van de ECB en de FED die geen grote geld­stromen meer naar de markt bren­gen.

Nas­daq fier aan kop
De Amerikaanse techin­dex, de Nas­daq, bli­jft fier aan kop staan. De han­delss­pan­nin­gen van de afgelopen maan­den had­den vooral betrekking op grote indus­triële bedri­jven en indices die daar­door ook veel aan waarde moesten inboeten. Zo zagen we bijvoor­beeld met name de DAX en de Dow Jones de zware klap­pen vallen na nieuwe tariefwi­jzigin­gen en con­tra­maa­trege­len van de VS, Chi­na of de EU. De Nas­daq bleef zodoende redelijk buiten schot en bleef, waar andere indices zelfs door het 200-MA zak­ten, zon­der al te veel moeite mooi boven het 50-MA noteren.

Daarmee wist men net als medio-juni opnieuw de 7.800 zone te bereiken en daar is men gis­teren zelfs over­tu­igend door weten te breken. Met een plus van 50 pun­ten sloot de Nas­daq gis­teren rond de 7.855 pun­ten en daarmee heeft de index een behoor­lijk sig­naal afgegeven. Een dergelijke door­braak boven de All Time High is vaak een startschot van een felle sprint richt­ing de vol­gende doel­zone die rond de 8.000 pun­ten wacht. Zodoende zet ik het koers­doel voor de komende ander­halve week voor de Nas­daq rond de 8.000 pun­ten en met de stroom aan cijfers die langza­am bin­nen­drup­pe­len is dit zek­er geen onhaal­bare optie.

422%
8.000 pun­ten inder­daad… een behoor­lijke mijl­paal zek­er wan­neer we de stand van eind 2008 (10 jaar gele­den) erbij pakken toen de Nas­daq uit­bodemde rond de 1.530 pun­ten. Een sti­jging van meer dan 420% in de afgelopen 10 jaar en dat zegt natu­urlijk behoor­lijk wat over de kracht van de tech­sec­tor van­daag de dag waar van­daag de dag de bedri­jven zit­ten met de groot­ste beur­swaarde. Na Q2 2018 zijn de vijf groot­ste bedri­jven van de wereld in aflopende vol­go­rde: Apple, Ama­zon, Alpha­bet (Google), Microsoft & Face­book. Ongelofe­lijk, hele­maal wan­neer u zich beseft dat het in 2010 enkel Apple & Microsoft waren die een ver­meld­ing had­den in de top 10. De mark­t­struc­tu­ur is dus aardig veran­derd de afgelopen jaren en techbedri­jven sla­gen er keer op keer in nieuwe waarde te creëeren, pro­duc­tiviteit te ver­hogen en door mid­del van inno­vatie nieuwe pro­duct­groepen en daarmee nieuwe con­sumenten te bereiken.

De komende dagen zullen bepal­end wor­den: mor­ge­navond komt Microsoft met haar cijfers, 23 juli is het de beurt aan Alpha­bet, 25 juli komt Face­book met haar cijfers, 26 juli zal Ama­zon haar cijfers pub­liceren en 31 juli komt Apple naar buiten met de resul­tat­en over Q2.

ASML
Kijk­end naar ASML, ons Ned­er­landse tech­fonds, als bench­mark kan er wel wat verwacht wor­den van de cijfers. ASML verkocht wederom goed en ver­slaat daarmee de verwachtin­gen. In vergelijk­ing met Q2 vorig jaar wist ASML 600 miljoen extra omzet te realis­eren en daar­bij nam de net­towinst ook nog eens met 30% toe. Zeer mooie getallen voor ASML dat chips pro­duceert en dus eigen­lijk een soort van toelever­anci­er is voor Nas­daq-achtige fond­sen en bedri­jven. De rek lijkt nog niet uit de tech­markt en zolang de vri­je han­del niet verder wordt aange­tast en Trump en Chi­na zich stil houden de komende weken lijkt de tech­fond­sen niets in de weg te staan.

AEX
De AEX sloot gis­teren knap rond de 559 pun­ten en bli­jft daarmee op koers voor een uit­stap­je naar hogere koers­doe­len. Nadat de AEX eerst boven het 200-MA wist te bli­jven staan en ver­vol­gens knap wist door te sti­j­gen tot boven het 20-MA is men inmid­dels ook boven de belan­grijk­ste graad­me­ter op de mid­del­lange ter­mi­jn geste­gen namelijk het 50-MA. Deze lijn lag vlak onder de 559 pun­ten en met een slot boven deze koers en de future­standen van deze ocht­end wijst alles erop dat we van­daag ruim boven deze 50-MA lijn gaan sluiten. Er ligt zelfs een mogelijkheid voor de AEX om de 564 weer­stand te gaan testen. In ieder geval zal men gaan proberen de dal­ende lijn over de top­pen te door­breken waar­na men uit het sym­metrische-driehoek patroon kan breken. Een opwaartse door­braak, waar alle indi­ca­toren nu op wijzen, zou een enorme boost zijn voor de fond­sen op het Dam­rak en kan een ral­ly veroorza­k­en tot ongeveer 570573 pun­ten waar de vol­gende uitdag­ing voor de AEX wacht.

Voor de komende dagen zijn we dus goed gemutst betr­e­f­fende de kansen voor de aan­de­lenko­ersen. Het lijkt gedurende de cijfer­stroom van de komende weken dan ook geen ver­keerd idee om langza­am long posi­ties op te bouwen die kun­nen wor­den afge­roomd wan­neer de doel­zones en standen wor­den bereikt.

Dai­ly AEX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 560.21 7.93 1.44%
AEX Fut 559.35 7.1 1.28%
DAX 12331.75 245.93 2.03%
DAX Fut 12321 239 1.98%
DOW 26451.8 339.27 1.3%
DOW 30 Future 26483.5 345.5 1.32%
DJ Transp. 10324.29 125.25 1.23%
SP500 2918.06 28.39 0.98%
SP Fut 2924 27.75 0.96%
NSDQ 7954.79 109.77 1.4%
NSDQ100 7641.22 114.7 1.52%
NSDQ Fut 7673 111.75 1.48%
BEL20 3513.07 62.26 1.8%
CAC40 5509.73 118.79 2.2%
FTSE 100 7443.04 85.73 1.17%
SMI 9954.8 100.3 1.02%
SEMISOXX 1403.1 55.24 4.1%
RSL2000 1549.54 16.05 1.05%
Name Last Change %
Nikkei 20972.71 -151.29 -0.72%
H.SENG 27498.77 271.61 1%
Shanghai 2890.16 2.54 0.09%
KS11 2098.71 7.98 0.38%
STI 3238.73 30.74 0.96%
TWI 10566.74 36.2 0.34%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99149.22 1525.97 1.56%
Merival 41196.22 708.61 1.75%
IPC Mex. 43197.98 233.27 0.52%
KLSE 1652.76 14.36 0.88%
Indon. 6257.33 66.81 1.08%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10191.33 21.07 0.21%
Tase 1562.74 13.92 0.9%
Name Last Change %
Olie 53.92 1.75 3.35%
Brent 62.02 1.08 1.77%
Gas 2.337 -0.049 -2.05%
Goud 1351.15 8.25 0.61%
GLD Eur/Oz 1206.599 7.367 0.611%
GLD Eur/Kg 38793.071 236.867 0.611%
Zilver 14.998 0.169 1.14%
Zlv Eur/Oz 13.397 0.151 1.127%
Zlv Eur/Kg 430.725 4.967 1.127%
Koper 2.709 0.062 2.36%
Alu 1780 22 1.25%
Nikkel 11967.5 202.5 1.72%
Lood 1919 35.5 1.88%
Zink 2513.5 41 1.66%
PLT 802.45 7.85 0.99%
PLD 1473.25 17.75 1.22%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1198 -0.0017 -0.15%
EUR-YEN 121.48 -0.24 -0.2%
EUR-GBP 0.8917 -0.0029 -0.33%
EUR-SFR 1.1194 -0.0008 -0.07%
USD/Yen 108.48 -0.06 -0.06%
GBP-USD 1.2552 0.0022 0.18%
USD Index 97.132 0.08 0.08%
TREAS10 2.061 -0.025 -1.18%
TREAS30 2.549 -0.028 -1.09%
Bitcoin 9008.5 -263.4 -2.84%
Bitcoin Cash 407.45 -21.0388 -4.91%
Ethereum (US$) 264.87 -5.98592 -2.21%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 132.457 -1.0682 -0.8%
Name Last Change %
VIX 15.42 0.07 0.46%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  18:51 Dus het wordt alweer afgevlakt....
 • ...
  18:48 Voorafgaande aan de G20-top zullen de Amerikaanse president Donald...
 • ...
  18:46 Goud SL op 1349,5 puntje boven Be gezet. Vertrouw het nog niet...
 • ...
  18:28 Hij kan anders geen hoogtepunt bereiken ? man man man...
 • ...
  18:27 Dat heb je goed geconcludeerd
 • ...
  18:16 18/06/2019 17:36:39 // WH Advisor Kudlow: Conversation Between Trump...
 • ...
  18:14 18/06/2019 18:12:48 // USTR Lighthizer: Unsure If Tariffs Alone Will...
 • ...
  18:13 Go with de velo
 • ...
  18:08 Bodem aangestampt; terugval van 1355 gehad. Opnieuw long goud.... go...
 • ...
  18:06 Je hebt van die dagen dat alles mee zit😉

Twitter @usmarkets