...

TA: Negatieve sfeer zet markten onder druk

2 augustus 2018, 12:05 | US Markets Redactie | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (5)


Na een lange peri­ode van zek­er­heid, mooie cijfers en economis­che rust & samen­werk­ing liepen de beurzen sterk op de afgelopen jaren. Nu een aan­tal van deze voor­waar­den begin­nen weg te vallen brokkelt het vertrouwen in het finan­ciële stelsel steeds wat verder weg. Opti­misme maakt plaats voor pes­simisme en dat merken we aan terughoudend­heid van de beleg­ger. Zo wor­den de cijfer­t­jes wat strenger beo­ordeeld en wordt er niet meer blind ingekocht. Dit is bijvoor­beeld mooi te zien aan de Bit­coin, de hype is er wel een beet­je af en na het bereiken van de top rond de 20.000 dol­lar eind vorig jaar zien we de munt rustig en stil­let­jes doo­d­bloe­den. Cor­rec­ties zijn sterk­er dan de oplevin­gen en op den duur verwacht ik dat de bit­coin niet veel meer waard zal zijn. Jam­mer voor de groep die laat is ingestapt of dat zelfs nu nog doet maar dat mag een les zijn voor toekom­stige hypes: als het te mooi is om waar te zijn is het dat vaak ook..

Dan nog even de aan­dacht voor de Nas­daq: de tech­sec­tor is de afgelopen 10 jaar geëx­plodeerd en naar mijn mening ook terecht. Tech is hot en de toekomst en dat is ook vrij nor­maal wan­neer je naar de ken­merken van techbedri­jven en uitvin­din­gen kijkt. Deze par­ti­jen streven naar inno­vatie, ontwik­kel­ing, automa­tis­er­ing en goed opge­bouwde win­sten tegen min­i­male kosten. Anders dan de retail­sec­tor kan de tech­sec­tor door slim gebruik van eigen tech­nolo­gie haar effi­cien­cy opti­maal ver­hogen. Ook in het dagelijkse lev­en gebruiken we tech om processen te ver­snellen op het werk met automa­tion sys­te­men en data­bas­es maar ook thuis met ver­schil­lende elek­tro­n­is­che appa­rat­en en cloud omgevin­gen.

Toch bli­jft de tech­sec­tor gevoelig wan­neer het draait om de key: vei­ligheid. We leggen ons hele hebben en houden in de han­den van techbedri­jven. Alle mogelijke infor­matie van per­soon­lijke ken­merken tot bankgegevens staan in de cloud of op servers van techgi­gan­ten. De kun­st is deze goed te bescher­men want wan­neer dit niet gebeurt, zo zagen we bij Face­book, kan dit de kop kosten.

Sowieso lijken we op een keer­punt te zijn beland. We hebben dik 10 jaar van groei achter de rug op de beurzen. Alle indices hebben All Time Highs op de bor­den gezet de afgelopen 3 jaar en de AEX kwam onlangs nog tot de hoog­ste stand in bij­na 17 jaar tijd. Sail­lant detail is dat de Nas­daq in deze peri­ode meer dan 400% aan koer­swaarde heeft gewon­nen.

Waar de beurzen onlangs wat top­pen wis­ten te noteren hebben we de eerste golf naar bene­den al zien komen. De han­delss­pan­nin­gen tussen Chi­na en Trump zorgden voor wat koersver­lies op de indus­triële fond­sen, deze wer­den immers het hardst ger­aakt door de maa­trege­len. Momenteel zien we de tweede golf omlaag: tech. De tech­fond­sen lijken te veel te hebben gewon­nen en komen onder presta­tiedruk (cijfers kun­nen verwachtin­gen niet meer doen nakomen). Daar­naast gaan naar mijn verwacht­ing de hier­boven genoemde vei­ligheid en han­delss­pan­nin­gen een grotere rol spe­len de aankomende weken/​maanden.

Men zal scher­p­er wor­den en bli­jven op het bescher­men van per­soon­s­gegevens wat al een lan­glopende trend is. Daar­naast kun­nen Chi­na en Ameri­ka in een vol­gende fase van de dreigende han­del­soor­log elka­ar echt pijn gaan doen met maa­trege­len op elek­tron­i­ca, chips en half­fab­ri­cat­en voor de pro­duc­tie van tech­fond­sen. Ik voorzie dan ook een reurige peri­ode met veel valkuilen en met mij vele andere beleg­gers, dat is te zien aan de koer­sre­ac­ties van de afgelopen weken.

Kor­tom, alle ogen zullen op tech gericht zijn en daar wacht de richt­ing voor de alge­hele markt voor de komende peri­ode.

Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 560.21 7.93 1.44%
AEX Fut 559.35 7.05 1.28%
DAX 12331.75 245.93 2.03%
DAX Fut 12322.5 240.5 1.99%
DOW 26433.99 321.46 1.23%
DOW 30 Future 26458 320 1.22%
DJ Transp. 10327.76 128.72 1.26%
SP500 2917.22 27.55 0.95%
SP Fut 2923 26.75 0.92%
NSDQ 7956.62 111.6 1.42%
NSDQ100 7640.73 114.21 1.52%
NSDQ Fut 7671 109.75 1.45%
BEL20 3513.07 62.26 1.8%
CAC40 5509.73 118.79 2.2%
FTSE 100 7443.04 85.73 1.17%
SMI 9954.8 100.3 1.02%
SEMISOXX 1404.48 56.62 4.2%
RSL2000 1551.83 18.34 1.2%
Name Last Change %
Nikkei 20972.71 -151.29 -0.72%
H.SENG 27498.77 271.61 1%
Shanghai 2890.16 2.54 0.09%
KS11 2098.71 7.98 0.38%
STI 3238.73 30.74 0.96%
TWI 10566.74 36.2 0.34%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99178.8 1555.55 1.59%
Merival 41209.56 721.95 1.78%
IPC Mex. 43136.52 171.81 0.4%
KLSE 1652.76 14.36 0.88%
Indon. 6257.33 66.81 1.08%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10191.33 21.07 0.21%
Tase 1562.74 13.92 0.9%
Name Last Change %
Olie 53.88 1.71 3.28%
Brent 61.97 1.03 1.69%
Gas 2.335 -0.051 -2.14%
Goud 1349.85 6.95 0.52%
GLD Eur/Oz 1206.085 6.21 0.515%
GLD Eur/Kg 38776.524 199.649 0.515%
Zilver 14.988 0.159 1.07%
Zlv Eur/Oz 13.392 0.142 1.061%
Zlv Eur/Kg 430.553 4.568 1.061%
Koper 2.704 0.058 2.17%
Alu 1778 20 1.14%
Nikkel 11965 200 1.7%
Lood 1917.75 34.25 1.82%
Zink 2515.5 43 1.74%
PLT 802.1 7.5 0.94%
PLD 1474.3 18.8 1.29%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1192 -0.0024 -0.21%
EUR-YEN 121.39 -0.35 -0.29%
EUR-GBP 0.8919 -0.0028 -0.31%
EUR-SFR 1.1194 -0.0006 -0.06%
USD/Yen 108.46 -0.07 -0.07%
GBP-USD 1.2545 0.0015 0.12%
USD Index 97.178 0.126 0.13%
TREAS10 2.058 -0.028 -1.35%
TREAS30 2.548 -0.029 -1.13%
Bitcoin 9044.8 -227.2 -2.45%
Bitcoin Cash 405.87 -24.25929 -5.64%
Ethereum (US$) 264.1 -7.57987 -2.79%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 132.677 -0.8546 -0.64%
Name Last Change %
VIX 15.35 0 0%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  19:42 Trump wil is wet, daar werkt Draghi ook al aan mee. Maar mij hoor je...
 • ...
  19:36 Ach, weer nieuw gratis geld onderweg voor de bedrijven. Kunnen ze...
 • ...
  19:36 Nog een paar honderd puntjes dow dan staat ie er de nieuwe ath
 • ...
  19:33 Boeing ook ruim 4% erbij zie ik nu
 • ...
  19:30 En schapenscheren er gratis bij
 • ...
  19:30 ...
 • ...
  19:30 Goedeavond bullparty gehad?
 • ...
  19:30 Die Vix is opvallend. Is niets anders dan verhouding puts/calls op...
 • ...
  19:25 De bulls zijn aan het lachen en hun winsten aan het tellen. De...
 • ...
  19:23 Het is rustig híer zef

Twitter @usmarkets