3 manieren om een aandelenmarkt te analyseren

22 december 2021, 22:52


3 manieren om een aan­de­len­markt te analyseren

Er is geen gebrek aan analyse voor iedereen die geïn­ter­esseerd is in beleggen. Een zoekop­dracht naar de term aan­de­len­mark­t­analyse’ lev­ert namelijk zow­el op Google als op Yahoo en Bing veel resul­tat­en op waar je gebruik van kunt mak­en als je wilt begin­nen met bijvoor­beeld CFD han­del. Toch kan het meren­deel van de aan­de­len­mark­t­analyse onderverdeeld wor­den in drie cat­e­gorieën: sen­ti­menteel, fun­da­menteel en tech­nisch. In dit artikel geven we je uit­leg over deze drie soorten waarmee je aan­de­len­mark­ten waarin je kunt investeren via een bro­ker die genoemd is op Bro​ker​fo​lio​.com analyseren. 

Sen­ti­mentele analyse

Sen­ti­mentele analyse probeert de markt te meten in ter­men van de houd­ing van beleg­gers. Het gaat uit van de veron­der­stelling dat de meerder­heid van de beleg­gers het bij het ver­keerde eind heeft. Met andere woor­den, dat de aan­de­len­markt het poten­tieel heeft om teleur te stellen wan­neer mas­sa’s van beleg­gers’ geloven dat de pri­jzen een bepaalde richt­ing uit­gaan. Sen­ti­men­tanal­is­ten wor­den vaak tegen­hang­ers genoemd die willen investeren tegen de meerder­heid van de markt in. Als de meerder­heid van de pro­fes­sionele mark­tk­ijk­ers bijvoor­beeld verwacht dat een aan­de­lenko­ers hoger zal evolueren, kun­nen sen­ti­men­tanal­is­ten zoeken naar pri­jzen die de meerder­heid teleurstellen en dalen.

Fun­da­mentele analyse

Het doel van fun­da­mentele analyse is om te bepalen of de toekom­stige waarde van een bedri­jf nauwkeurig wordt weer­spiegeld in de huidi­ge aan­de­lenko­ers. Het probeert dus de waarde van een bepaald aan­deel te schat­ten op basis van ver­schil­lende fac­toren, zoals de huidi­ge finan­ciën van het bedri­jf en de heersende economis­che omgev­ing. Fun­da­mentele analyse kan ook inhouden dat je met het man­age­ment­team van een bedri­jf spreekt en beo­ordeelt hoe de pro­ducten van het bedri­jf op de markt wor­den ont­van­gen. Wan­neer een fun­da­mentele beo­ordel­ing is voltooid, kan de anal­ist besluiten dat het aan­deel een aantrekke­lijke kans is omdat de markt zijn toekom­stvooruitzicht­en heeft onder­schat. De anal­ist kan ook bepalen dat het aan­deel een hold” of een sell” is als de waarde volledig in de pri­js wordt weerspiegeld.

Tech­nis­che analyse

Tech­nis­che anal­is­ten eval­ueren recente han­dels­be­weg­in­gen en trends om te proberen te bepalen wat de toekomst biedt voor de aan­de­lenko­ers van een bedri­jf. Over het alge­meen best­e­den tech­nis­che anal­is­ten min­der aan­dacht aan de fun­da­mentele fac­toren die aan de aan­de­lenko­ers ten grond­slag liggen. Ze vertrouwen juist op aan­de­len­grafieken om hun beo­ordel­ing van de aan­de­lenko­ers van een bedri­jf te mak­en. Tech­ni­ci kun­nen bijvoor­beeld zoeken naar een onder­s­te­un­ingsniveau en weer­stand­sniveau bij het beo­orde­len van de vol­gende zet van een aan­deel. Een ste­un­niveau is een pri­js­niveau waarop het aan­deel ste­un kan vin­den en waaron­der het niet mag dalen. Een weer­stand­sniveau is daar­ente­gen een pri­js waarte­gen het aan­deel onder druk kan komen te staan​en waar­boven het mogelijk niet stijgt.

Welke analyse is het beste? Er is geen duidelijk antwo­ord op die vraag. Maar het is belan­grijk om drie din­gen te onthouden: in het verleden behaalde resul­tat­en bieden geen garantie voor toekom­stige resul­tat­en, de werke­lijke resul­tat­en kun­nen var­iëren en de beste aan­pak is om een​porte­feuille samen te stellen op basis van je tijdspe­ri­ode, risi­co­tol­er­antie en doe­len. Houd er reken­ing mee dat het ren­de­ment en de hoofd­waarde van aan­de­lenko­ersen zullen fluctueren als de mark­tom­standighe­den veran­deren. En aan­de­len kun­nen, wan­neer ze wor­den verkocht, meer of min­der waard zijn dan hun oor­spronke­lijke prijs.

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.