Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOOR­WAAR­DEN BB INTER­ME­DI­ARE B.V.

Artikel 1: Definities 

De hier­na met een begin­hoofdlet­ter aange­duide begrip­pen hebben in de Overeenkomst de vol­gende betekenis: 

Afne­mer:

De natu­urlijke per­soon of rechtsper­soon met wie BB INTER­ME­DI­ARE B.V. de Overeenkomst heeft ges­loten of die de Web­site van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. bezoekt. 

Agent:

Een com­put­er­pro­gram­ma dat geheel of gedeel­telijk automa­tisch een Web­site bezoekt en daar­van infor­matie, pro­ducten en/​of (andere) dien­sten betrekt.

Brows­er:

Blader­pro­gram­ma ten beho­eve van gebruik van het World Wide Web of soort­gelijke vor­men van ontsluiten of beschik­baar stellen van informatie.

But­ton:

Virtuele knop of andere aan­duid­ing met soort­gelijke func­tie op een Website.

Con­sument:

Een natu­urlijk per­soon die niet han­delt in de uitoe­fen­ing van een beroep of bedrijf. 

Dienst:

Iedere op grond van de Overeenkomst door BB INTER­ME­DI­ARE B.V. te ver­richt­en of ver­richte werkza­amheid alsmede alle daar­bij voort­ge­brachte mate­ri­alen en resul­tat­en die bestemd zijn voor Afnemer.

For­muli­er:

Elek­tro­n­isch doc­u­ment waarin een nadere spec­i­fi­catie van de Dienst is opgenomen en/​of waarmee een opdracht voor de Dienst wordt geplaatst of waarmee de Dienst wordt besteld of gereserveerd.

Gebrek:

Aan­toon­bare afwijk­ing in een Dienst ten opzichte van de daar­voor overeengekomen eigenschappen.

Hyper­link:

Een aan­duid­ing in een web­pag­i­na die een verbind­ing vormt naar een andere webpagina. 

Intel­lectuele Eigendomsrechten:

Alle recht­en van intel­lectuele eigen­dom en daarmee ver­wante recht­en, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, mod­el­recht, han­del­snaam­recht, data­bankrecht en naburige recht­en, alsmede recht­en op knowhow en eenlijnsprestaties. 

BB INTER­ME­DI­ARE B.V.:

De rechtsper­soon die via de Web­site Dien­sten ter beschikking stelt of daarover infor­matie ver­schaft of met wie Afne­mer ter zake van die Dien­sten een Overeenkomst heeft gesloten. 

Overeenkomst:

De Algemene Voor­waar­den, alsmede het For­muli­er en/​of enige andere con­form de Algemene Voor­waar­den rechts­geldig op de rechtsver­houd­ing tussen Par­ti­jen van toepass­ing verk­laarde bepal­ing of uiting. 

Par­tij:

iedere par­tij bij de Overeenkomst.

Pro­gram­matu­ur:

com­put­er­pro­gram­matu­ur in object­code, inclusief de voor Afne­mer bestemde han­dlei­d­ing ten beho­eve van het gebruik daarvan.

Web­site:

iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soort­gelijke vor­men van 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. 2.1 De Algemene Voor­waar­den zijn van toepass­ing op alle Overeenkom­sten en op alle (rechts)handelingen tussen BB INTER­ME­DI­ARE B.V. en Afne­mer, ook wan­neer die (rechts)handelingen niet mocht­en lei­den tot, of niet in ver­band staan met, een Overeenkomst. 
 2. 2.2 De Algemene Voor­waar­den zijn tevens van toepass­ing op ieder gebruik door Afne­mer van de Website. 
 3. 2.3 Ten­z­ij uit­drukke­lijk anders overeengekomen, is de toepas­selijkheid van andere Algemene Voor­waar­den uitgesloten. 

4 juli 2006 

2.4 In ver­band met de spec­i­fieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst wor­den afgeweken van een of meer bepalin­gen van de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3: Communicatie 

 1. 3.1 Iedere com­mu­ni­catie tussen BB INTER­ME­DI­ARE B.V. en Afne­mer kan elek­tro­n­isch geschieden behoudens voor­zover in de Algemene Voor­waar­den en/​of de Overeenkomst en/​of de wet daar­van wordt afgeweken. 
 2. 3.2 De door BB INTER­ME­DI­ARE B.V. opges­la­gen ver­sie van de betr­e­f­fende com­mu­ni­catie geldt als bewi­js daar­van, behoudens tegen­be­wi­js door Afnemer. 
 3. 3.3 Elek­tro­n­is­che com­mu­ni­catie wordt geacht te zijn ont­van­gen op de dag van verzend­ing, ten­z­ij het tegen­deel door de ont­vanger daar­van wordt bewezen. Indi­en de com­mu­ni­catie niet is ont­van­gen als gevolg van aflev­er­ings- en/​of toe­ganke­lijkhei­d­sprob­le­men met betrekking tot de e‑mailbox van Afne­mer, komt dit voor risi­co van Afne­mer, ook indi­en de e‑mailbox bij een derde is gehuisvest. 

Artikel 4: Infor­matieplicht­en BB INTER­ME­DI­ARE B.V.

 1. 4.1 BB INTER­ME­DI­ARE B.V. draagt er zorg voor dat de Algemene Voor­waar­den voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afne­mer al dan niet elek­tro­n­isch ter hand wor­den gesteld. Afne­mer is zelf ver­ant­wo­ordelijk voor het des­gewenst opslaan en print­en van de Algemene Voor­waar­den en de Overeenkomst, door mid­del van daar­toe op de Web­site, in de Brows­er van Afne­mer of ander­szins beschik­bare faciliteit­en, en voor de toe­ganke­lijkheid van de opges­la­gen kopie. 
 2. 4.2 Onver­min­derd eventueel voor BB INTER­ME­DI­ARE B.V. bestaande wet­telijke ver­plichtin­gen om de Overeenkomst en/​of de Algemene Voor­waar­den te bewaren, is BB INTER­ME­DI­ARE B.V. niet ver­plicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/​of de Algemene Voor­waar­den voor Afne­mer toe­ganke­lijk te houden. 
 3. 4.3 Indi­en BB INTER­ME­DI­ARE B.V. een gedragscode hanteert, is dit uit­drukke­lijk ver­meld op de Web­site en zal BB INTER­ME­DI­ARE B.V. aangeven op welke wijze deze via een Hyper­link of ander­szins is te raad­ple­gen. De ver­plichtin­gen van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. ver­meld in de gedragscode gelden niet voor­zover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst. 
 4. 4.4 Indi­en de Overeenkomst uit­slui­tend door mid­del van de uitwissel­ing van elek­tro­n­is­che post of een soort­gelijke vorm van indi­vidu­ele com­mu­ni­catie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing. 
 5. 4.5 BB INTER­ME­DI­ARE B.V. stelt mid­dels zijn Web­site onder meer de vol­gende informatie 

beschik­baar:

4.6

 1. naam, adres­gegevens en inschri­jv­ing bij de Kamer van Koophandel; 
 2. de belan­grijk­ste ken­merken van de Dienst; 
 3. de pri­js met inbe­grip van alle belastingen; 
 4. de wijze van aflev­er­ing en betaling; 
 5. de eventuele kosten van aflevering; 
 6. het adres waar Afne­mer een klacht kan indi­enen, welk adres wordt geacht het

  hier­boven sub a ver­melde adres te zijn, ten­z­ij op de Web­site van BB 

  INTER­ME­DI­ARE B.V. anders wordt aangegeven. 

BB INTER­ME­DI­ARE B.V. wijst er hier­door nadrukke­lijk op dat Afne­mer ontbindings- 

en/​of verni­etig­ingsmo­gelijkhe­den toekomen indi­en BB INTER­ME­DI­ARE B.V. niet vol­doet aan in de wet ver­melde infor­matieplicht­en. Ieder eventueel spec­i­fiek ont­bind­ings- en/​of verni­etig­ingsrecht van Afne­mer op grond van schend­ing door BB INTER­ME­DI­ARE B.V. van infor­matieplicht­en dient te wor­den uit­geoe­fend bin­nen 14 (veer­tien) werkda­gen na het tot­stand­komen van de Overeenkomst, behoudens voor­zover de wet een andere ter­mi­jn voorschrijft. 

-2-

4.7 Indi­en Afne­mer gebruik­maakt van een Agent, is Afne­mer ver­ant­wo­ordelijk voor alle (rechts)handelingen die Afne­mer met behulp van de Agent ver­richt en wor­den deze volledig toegerek­end aan Afne­mer. Indi­en de Agent door mid­del van het aank­likken van een But­ton, dan wel op andere elek­tro­n­is­che wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reserver­ing maakt, is Afne­mer daaraan volledig gebon­den. Als nog geen Dien­sten ter beschikking zijn gesteld, kan Afne­mer de Overeenkomst ont­binden zon­der schadeplichtig te zijn door bin­nen een dag na ont­vangst van de beves­tig­ing van de Overeenkomst door BB INTER­ME­DI­ARE B.V. ondubbelzin­nig te ken­nen te geven niet gebon­den te willen zijn, onver­min­derd, in het geval van een Con­sument, diens overige rechten. 

Artikel 5: Tot­stand­kom­ing Overeenkomst 

5.1 Uitin­gen van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. op de Web­site met betrekking tot het ter beschikking stellen van Dien­sten gelden als een uitn­odig­ing tot het doen van een aan­bod. Iedere Overeenkomst wordt aange­gaan onder de opschor­t­ende voor­waarde van vol­doende beschik­baarheid van de des­be­tr­e­f­fende Dien­sten. De Overeenkomst komt tot stand door de beves­tig­ing van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. van de bestelling van Afne­mer. Beves­tig­ing kan elek­tro­n­isch (bijvoor­beeld via de Web­site, per e‑mail of mid­dels SMS dan wel vergelijk­bare tech­nolo­gieën) of, indi­en zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. 

Artikel 6: Pri­jzen en betaling 

 1. 6.1 Afne­mer betaalt voor de mid­dels de Web­site bestelde Dien­sten de in de Overeenkomst ver­melde pri­js. Betal­ing vin­dt plaats op de in het For­muli­er of elders op de Web­site door BB INTER­ME­DI­ARE B.V. aangegeven wijze, onver­min­derd het bepaalde in artikel 6.4.
 2. 6.2 Pri­jzen zijn inclusief BTW en andere over­hei­d­sh­effin­gen. De op de Web­site en in réclame ver­melde pri­jzen kun­nen zon­der vooraf­gaande aankondig­ing wor­den gewi­jzigd. De pri­js die is ver­meld in het For­muli­er is bindend. Indi­en de in het For­muli­er ver­melde pri­js hoger is dan de elders op de Web­site van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. op het moment van de tot­stand­kom­ing van de Overeenkomst ver­melde pri­js, heeft Afne­mer het recht de Overeenkomst bin­nen 2 (twee) dagen na de tot­stand­kom­ing daar­van te ont­binden, onver­min­derd, in het geval van een Con­sument, diens overige rechten. 
 3. 6.3 In geval van betal­ing tegen fac­tu­ur dient Afne­mer bin­nen 30 (der­tig) dagen na ont­vangst van de fac­tu­ur te betal­en, ten­z­ij door BB INTER­ME­DI­ARE B.V. een andere ter­mi­jn is aangegeven. Per post ver­zon­den fac­turen wor­den geacht te zijn ont­van­gen bin­nen 2 (twee) dagen na post­stem­pel in de Benelux en bin­nen 5 (vijf) dagen na post­stem­pel in andere lan­den, ten­z­ij het tegen­deel door de ont­vanger wordt bewezen. 
 4. 6.4 In geval van te late betal­ing heeft BB INTER­ME­DI­ARE B.V. het recht: 1) zon­der dat daar­voor een inge­brekestelling of med­edel­ing nodig is, de wet­telijke rente in reken­ing te bren­gen over het volledi­ge ver­schuldigde bedrag vanaf de datum waarop betal­ing had moeten plaatsvin­den tot de datum waarop het ver­schuldigde door BB INTER­ME­DI­ARE B.V. is ont­van­gen; en 2) na inge­brekestelling de vorder­ing ter incas­so over te dra­gen aan een derde. Afne­mer zal alle kosten ver­goe­den die BB INTER­ME­DI­ARE B.V. en deze derde moeten mak­en om het ver­schuldigde te incasseren, met inbe­grip van onder meer kosten van juridis­che bij­s­tand, pro­ceskosten en buiten­gerechtelijke kosten, dat laat­ste met een min­i­mum van 15 (vijf­tien) pro­cent van de uit­staande som. Een inge­brekestelling terza­ke mag elek­tro­n­isch wor­den ver­zon­den als Afne­mer heeft gekozen voor elek­tro­n­is­che betal­ing dan wel betal­ing heeft plaats­gevon­den na ont­vangst van een elek­tro­n­isch ver­zon­den factuur. 

Artikel 7: Intel­lectuele Eigendomsrechten 

7.1 De Intel­lectuele Eigen­dom­srecht­en op de web­site en alle Dien­sten die BB INTER­ME­DI­ARE B.V. in het kad­er van de Overeenkomst ter beschikking stelt, bli­jven berusten bij BB INTER­ME­DI­ARE B.V. of bij de derde van wie BB INTER­ME­DI­ARE B.V.

-3-

het recht heeft verkre­gen (een onderdeel van) deze Dien­sten aan Afne­mer ter 

beschikking te stellen.
7.2 Indi­en naar het oordeel van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. aan­nemelijk is dat komt vast te 

staan dat door BB INTER­ME­DI­ARE B.V. onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde con­tent inbreuk maakt op enig recht van een derde, is BB INTER­ME­DI­ARE B.V. gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dra­gen dat Afne­mer gebruik kan bli­jven mak­en van de geleverde con­tent, of 2) lev­er­ing van de des­be­tr­e­f­fende con­tent te stak­en tegen terug­be­tal­ing van eventueel reeds betaalde bedra­gen, ver­min­derd met het bedrag ter hoogte waar­van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. kan aan­to­nen dat Afne­mer door het gebruik van de con­tent gebaat is geweest, of 3) de lev­er­ing van de des­be­tr­e­f­fende con­tent te stak­en, of 4) op zijn kosten de geleverde con­tent door Afne­mer te lat­en retourneren tegen terug­be­tal­ing van de terza­ke door Afne­mer betaalde bedra­gen, onder aftrek van een redelijke ver­goed­ing voor gebruik gedurende de des­be­tr­e­f­fende peri­ode, of 5) naar het redelijke oordeel van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. gelijk­waardi­ge con­tent ter beschikking te stellen. Iedere verder­gaande aansprake­lijkheid, ver­plicht­ing tot nakom­ing en ver­plicht­ing tot schade­v­er­goed­ing is hier­mee uitgesloten. 

 1. 8.3 Afne­mer staat ervoor in dat hij, indi­en en voor­zover door hem in het kad­er van de Overeenkomst aan BB INTER­ME­DI­ARE B.V. mate­ri­alen of gegevens ter beschikking wor­den gesteld, daar­toe gerechtigd is en dat deze mate­ri­alen en gegevens geen inbreuk mak­en op recht­en van derden. 
 2. 8.4 Afne­mer mag aan­duidin­gen van de rechthebbende met betrekking tot Intel­lectuele Eigen­dom­srecht­en niet ver­wi­jderen van enige con­tent. Het­zelfde geldt voor med­edelin­gen dat bepaalde infor­matie van vertrouwelijke aard is. 
 3. 8.5 Behoudens voor­zover dwin­gen­drechtelijk toeges­taan bij wet, mag Afne­mer ter beschikking gestelde gegevens niet verveelvoudigen. 
 4. 8.6 BB INTER­ME­DI­ARE B.V. vri­jwaart Afne­mer tegen aansprak­en van der­den dat onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Pro­ducten of Dien­sten in Ned­er­land inbreuk mak­en op Intel­lectuele Eigen­dom­srecht­en of ander­szins onrecht­matig zijn, op voor­waarde dat Afne­mer BB INTER­ME­DI­ARE B.V. onver­wi­jld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aansprak­en en dat Afne­mer BB INTER­ME­DI­ARE B.V. de volledi­ge vri­jheid laat in het voeren van onder­han­delin­gen daarover en/​of het tre­f­fen van een regeling en/​of het voeren van ver­weer in een eventuele pro­ce­dure. Indi­en en voor­zover nodig ver­leent Afne­mer hier­bij aan BB INTER­ME­DI­ARE B.V. een onher­roe­pelijke vol­macht voor het voeren van ver­weer in en buiten rechte tegen dergelijke aansprak­en en het tre­f­fen van een regeling. Afne­mer ver­plicht zich tot het geven van alle infor­matie en medew­erk­ing aan BB INTER­ME­DI­ARE B.V. die daar­voor redelijk­er­wi­js nodig is. De vri­jwar­ingsver­plicht­ing van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. ver­valt indi­en en voor­zover de beweerde inbreuk is veroorza­akt door wijzigin­gen in de ter beschikking gestelde Pro­ducten of Dien­sten die door Afne­mer of namens Afne­mer door een derde zijn ver­richt, door gebruik van de Pro­ducten of Dien­sten in com­bi­natie met niet door BB INTER­ME­DI­ARE B.V. ter beschikking gestelde Pro­ducten of Dien­sten of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waar­voor de ter beschikking gestelde Pro­ducten of Dien­sten zijn ontwikkeld of zijn bestemd. 

Artikel 9: Privacy 

 1. 9.1 Afne­mer wordt geacht ken­nis te hebben genomen van de pri­va­cyverk­lar­ing van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. (welke hier — Hyper­link — (mede) toe­ganke­lijk is) en in te stem­men met de daarin beschreven ver­w­erkin­gen van zijn persoonsgegevens. 
 2. 9.2 Afne­mer is ervan op de hoogte dat BB INTER­ME­DI­ARE B.V. de per­soon­s­gegevens van Afne­mer ver­w­erkt, met inbe­grip van gegevens over Afne­mers activiteit­en op de Web­site, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op ver­schil­lende onderde­len van de Web­site wordt doorge­bracht, het inter­ne­tadres van de Web­site waar Afne­mer van­daan komt en de Dien­sten die Afne­mer heeft besteld. BB INTER­ME­DI­ARE B.V. slaat deze gegevens op in 

-4-

een data­bank die wordt gebruikt voor de uitvo­er­ing van de Overeenkomst, waaron­der mede begrepen maa­trege­len om de dien­stver­len­ing aan Afne­mer te ver­beteren en het ver­strekken van infor­matie of aan­biedin­gen aan Afnemer. 

9.3 Afne­mer mag de gegevens die BB INTER­ME­DI­ARE B.V. over hem heeft verza­meld des­gewenst inzien en lat­en cor­rigeren. Afne­mer heeft het recht BB INTER­ME­DI­ARE B.V. te vra­gen daar­voor in aan­merk­ing komende gegevens van Afne­mer te ver­wi­jderen of af te scher­men. BB INTER­ME­DI­ARE B.V. zal op dit ver­zoek bin­nen 4 (vier) weken beslis­sen, na afweg­ing van het betrokken belang van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. en het pri­va­cy­be­lang van Afne­mer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of ver­wi­jder­ing, Afne­mer informeren in hoev­erre daar­door het gebruik dat Afne­mer van Pro­ducten en/​of Dien­sten maakt, kan wor­den beperkt of verhinderd. 

Artikel 10: Garanties 

10.1 Gebreken welke door Afne­mer aan BB INTER­ME­DI­ARE B.V. wor­den gemeld in een peri­ode van 30 (der­tig) dagen na de aan­vang van de lev­er­ing van de Dien­sten zullen door BB INTER­ME­DI­ARE B.V., naar diens keuze, ofwel kosteloos wor­den her­steld ofwel wor­den ver­van­gen, ten­z­ij het ontstaan van deze Gebreken aan Afne­mer valt toe te reke­nen, dan wel de Overeenkomst terza­ke al een regeling bevat. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

 1. 11.1 BB INTER­ME­DI­ARE B.V. is nim­mer aansprake­lijk voor enige indi­recte schade van Afne­mer of der­den, waaron­der mede begrepen gevol­gschade, ged­erfde omzet en winst, ver­lies van gegevens en imma­ter­iële schade, ver­band houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Diensten. 
 2. 11.2 Onver­min­derd het­geen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprake­lijkheid van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. jegens Afne­mer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurte­nis (waar­bij een samen­hangende reeks gebeurtenis­sen als één gebeurte­nis geldt) beperkt tot de in het lopende kalen­der­jaar daad­w­erke­lijk door Afne­mer aan BB INTER­ME­DI­ARE B.V. betaalde ver­goedin­gen exclusief BTW
 3. 11.3 Met inacht­ne­m­ing van het bepaalde in artikel 8.6 vri­jwaart Afne­mer, niet zijnde een Con­sument, BB INTER­ME­DI­ARE B.V. voor alle aansprak­en van der­den, uit welken hoofde dan ook, ter zake van ver­goed­ing van schade, kosten of rente, ver­band houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Diensten. 
 4. 11.4 De artike­len 11.1, 11.2 en 11.3 zijn niet van toepass­ing indi­en en voor­zover de des­be­tr­e­f­fende schade is veroorza­akt door opzet of bewuste roekeloosheid van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. of haar medewerkers. 

Artikel 12: Overmacht 

 1. 12.1 Een Par­tij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer ver­plichtin­gen, anders dan ver­plichtin­gen tot betal­ing van geld, indi­en zij daar­toe ver­hin­derd is als gevolg van over­ma­cht. Onder over­ma­cht wordt mede ver­staan een niet-toereken­bare teko­rtkom­ing van ingeschakelde der­den of toe BB INTER­ME­DI­ARE B.V.s, alsmede iedere sit­u­atie waarop de des­be­tr­e­f­fende Par­tij feit­elijk geen (beslis­sende) con­t­role kan uitoefenen. 
 2. 12.2 Zodra duidelijk is dat de over­ma­cht­si­t­u­atie langer dan 3 (drie) maan­den zal duren, heeft de andere Par­tij het recht de Overeenkomst te ont­binden, zon­der schadeplichtig te zijn. 

Artikel 13: Geheimhouding 

13.1 Indi­en en voor­zover bij de uitvo­er­ing van de Overeenkomst vertrouwelijke infor­matie van een Par­tij ter ken­nis komt van de andere Par­tij zal de andere Par­tij deze infor­matie alleen gebruiken voor het uitvo­eren van de Overeenkomst en toe­gang tot de infor­matie beperken tot per­so­n­en die daar­van voor dat doel ken­nis moeten nemen. Par­ti­jen staan 

-5-

ervoor in dat deze per­so­n­en door een arbei­dsovereenkomst en/​of een geheimhoud­ingsovereenkomst ver­plicht zullen zijn tot geheimhoud­ing van deze vertrouwelijke informatie. 

13.2 Onder vertrouwelijke infor­matie valt niet infor­matie die reeds open­baar was op het moment dat deze ter ken­nis kwam van de ont­van­gende Par­tij, die nader­hand open­baar is gewor­den buiten toe­doen van de ont­van­gende Par­tij, of die de ont­van­gende Par­tij ook van een derde heeft gekre­gen zon­der dat daar­bij een geheimhoud­ingsplicht is opgelegd en deze derde even­min tot geheimhoud­ing ver­plicht was. 

Artikel 14: Duur en beëindiging 

 1. 14.1 De Overeenkomst wordt aange­gaan voor een peri­ode van .….….… 
 2. 14.2 Indi­en de Overeenkomst wordt aange­gaan voor bepaalde duur wordt de Overeenkomst,

  behoudens een ander­slu­idende afspraak van Par­ti­jen, ver­lengd met een peri­ode van telkens .….jaar, ten­z­ij een Par­tij deze opzegt tegen het einde van de loop­ti­jd met inacht­ne­m­ing van een opzegter­mi­jn van .…dagen.

 3. 14.3 In geval van (voor­lop­ige) surseance van betal­ing, fail­lisse­ment, stil­leg­ging of liq­ui­datie van het bedri­jf van een Par­tij, heeft de andere Par­tij het recht de Overeenkomst geheel of gedeel­telijk te ont­binden, onver­min­derd haar overige recht­en en zon­der tot enige schade­v­er­goed­ing gehouden te zijn. 
 4. 14.4 In geval van ont­bind­ing overeenkom­stig het bepaalde in artikel 14.3 zijn alle vorderin­gen van de ont­bindende Par­tij op de andere Par­tij onmid­del­lijk en geheel opeis­baar. De andere Par­tij is ver­plicht de nodi­ge maa­trege­len te nemen teneinde de ont­bindende Par­tij in de gele­gen­heid te stellen haar recht­en te effectueren. 
 5. 14.5 Indi­en Afne­mer zijn ont­bind­ings- en/​of verni­etig­ingsrecht wegens schend­ing van infor­matieplicht­en ken­nelijk uit­slui­tend uitoe­fent met het doel te prof­iteren van een gener­ieke pri­js­dal­ing van de bestelde Dienst in de peri­ode waarbin­nen het ont­bind­ingsrecht kan wor­den uit­geoe­fend, heeft BB INTER­ME­DI­ARE B.V. het recht een gedeelte van de pri­js­dal­ing in te houden op het als gevolg van het uit­geoe­fende ont­bind­ings- en/​of verni­etig­ingsrecht terug te betal­en bedrag, behoudens voor­zover zulks naar maat­staven van redelijkheid en bil­lijkheid onaan­vaard­baar zou zijn. 
 6. 14.6 In geval van een beëindig­ing overeenkom­stig artikel 14.1, 14.2 of 14.3 zullen de vol­gende ver­plichtin­gen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: 
  • – open­staande betalingen; 
  • – geheimhoud­ing;
  • – Intel­lectuele Eigendomsrechten; 
  • – aansprake­lijkheid.
   Deze ver­plichtin­gen zullen bli­jven bestaan zolang BB INTER­ME­DI­ARE B.V. op het voortbestaan daar­van in redelijkheid aanspraak kan mak­en.

   Artikel 15: Wijzigin­gen en aanvullingen 

15.1 Wijzigin­gen van en aan­vullin­gen op enige bepal­ing in de Overeenkomst en/​of de Algemene Voor­waar­den zijn slechts geldig indi­en zij schriftelijk en/​of elek­tro­n­isch wor­den overeengekomen en kun­nen slechts daarmee wor­den bewezen. 

Artikel 16: Varia, toepas­selijk recht en bevoegde rechter 

 1. 16.1 Op de Algemene Voor­waar­den en de Overeenkomst is Ned­er­lands recht van toepass­ing. De regeling met betrekking tot Algemene Voor­waar­den in het Burg­er­lijk Wet­boek bli­jft buiten toepass­ing in de ver­houd­ing met Afne­mers, niet zijnde Con­sumenten, die buiten Ned­er­land zijn geves­tigd of woonachtig zijn. 
 2. 16.2 De bepalin­gen in de Algemene Voor­waar­den en de Overeenkomst bepalen geza­men­lijk de rechtsver­houd­ing tussen Par­ti­jen en komen in de plaats van alle eerder gemaak­te afsprak­en of uit­latin­gen van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. ter zake van het onder­w­erp van de Overeenkomst en lev­eren daar­voor uit­slui­tend bewijs. 

-6-

 1. 16.3 Behoudens voor­zover zulks naar maat­staven van redelijkheid en bil­lijkheid onaan­vaard­baar zou zijn, zullen voor de uit­leg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewo­ordin­gen bepal­end zijn. Indi­en de bewo­ordin­gen, ook in onder­linge samen­hang bezien, niet tot een in de gegeven omstandighe­den redelijke uit­leg kun­nen lei­den, zullen de redelijke (com­mer­ciële) bedoelin­gen van Par­ti­jen als maat­staf gelden bij de uit­leg. Tegen­be­wi­js tegen niet op het eerste gezicht onduidelijke bewo­ordin­gen, alsmede bewi­js gericht op andere uitleg­bron­nen dan de redelijke (com­mer­ciële) bedoelin­gen van Par­ti­jen, is niet toegestaan. 
 2. 16.4 BB INTER­ME­DI­ARE B.V. mag bij de uitvo­er­ing van de Overeenkomst naar eigen inzicht 

der­den inschakelen. 

 1. 16.5 BB INTER­ME­DI­ARE B.V. mag recht­en en ver­plichtin­gen uit de Overeenkomst

  over­dra­gen aan der­den en zal Afne­mer daar­van op de hoogte stellen. Indi­en de over­dracht van ver­plichtin­gen aan een derde voor Afne­mer redelijk­er­wi­js niet aan­vaard­baar is, heeft deze het recht de Overeenkomst bin­nen 5 (vijf) dagen na ont­vangst van de des­be­tr­e­f­fende med­edel­ing op te zeggen. 

 2. 16.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van BB INTER­ME­DI­ARE B.V. wezen­lijke, bepal­ing in de Algemene Voor­waar­den of de Overeenkomst nietig of ander­szins onafd­wing­baar zijn, dan heeft BB INTER­ME­DI­ARE B.V. het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te verni­eti­gen, behoudens voor­zover zulks in de gegeven omstandighe­den naar maat­staven van redelijkheid en bil­lijkheid onaan­vaard­baar zou zijn. 
 3. 16.7 Voor­zover door nationale of inter­na­tionale recht­sregels niet dwin­gend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Par­ti­jen ter keuze van de dag­vaar­dende of ver­zoek­ende Par­tij wor­den voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondisse­ment van haar woon­plaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of inter­na­tionale recht­sregels bevoegde rechter. 
 4. 16.8 De toepas­selijkheid van het Weens Koopver­drag 1980 (CISG) wordt nadrukke­lijk uitgesloten.
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.