Privacy en cookie beleid

Inlei­d­ing

Dit pri­va­cy- en cook­iebeleid (“Pri­va­cy­beleid”) heeft betrekking op gegevens gebruikt op de hieron­der beschreven omgevin­gen (teza­men: het Plat­form”):www​.usmar​kets​.nl (de Web­site”), de USMar­kets appli­catie voor de klant ( te down­load­en op iTunes en Google Play,(de App )

De ver­ant­wo­ordelijke voor uw infor­matie is BB Inter­me­di­aire BV (ves­tig­ingsadres: Kwik­staart­laan 42 , Unit E3442, 3704GS Zeist, Ned­er­land) (“USMar­kets ” of wij”). U kunt ons een bericht sturen op ons e- mailadres info@​usmarkets.​nl . Wij streven ernaar de pri­va­cy van onze gebruik­ers en klanten te bescher­men. Dit Pri­va­cy­beleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij infor­matie verza­me­len en gebruiken die u zou kun­nen iden­ti­fi­ceren, zoals uw naam, e‑mailadres, adres, andere con­tact­gegevens of online iden­ti­fiers, andere infor­matie die u ons ver­strekt bij het gebruik van het Plat­form (“Per­soon­s­gegevens”) alsook de door ons gebruik­te Cook­ies. Neem de tijd om dit Pri­va­cy­beleid zorgvuldig door te nemen.

Welke infor­matie verza­me­len wij?

Wan­neer u ons Plat­form bezoekt en/​of gebruikt of con­tact met ons opneemt, kun­nen wij de vol­gende infor­matie verzamelen:

 • Per­soon­s­gegevens die u met ons wilt delen wan­neer u een abon­nement bij ons afs­luit, zich reg­istreert voor een account, u abon­neert op e‑mails, nieuws­brieven en meldin­gen en die u ons ver­strekt wan­neer u onze dien­sten gebruikt, inclusief infor­matie die is ingevo­erd op ons Plat­form en die is opgenomen in uw opmerkin­gen, beo­ordelin­gen of antwo­or­den op onze enquêtes. Tij­dens het afs­luiten van een abon­nement of het indi­enen van beo­ordelin­gen, kunt u ons vri­jwillig gevoelige per­soon­s­gegevens ver­strekken indi­en rel­e­vant voor de dienst die u aan­vraagt of over­weegt (bijvoor­beeld met betrekking tot uw gezond­heid of etniciteit).
 • Wan­neer u gebruik maakt van onze online betal­ings­fa­ciliteit­en, kun­nen wij uw cred­it- en betaalka­art­gegevens (via onszelf of een door ons aangestelde betal­ingsver­w­erk­er) ver­sleuteld opslaan en verwerken.
 • Als u ervoor kiest om met ons te com­mu­niceren (bijvoor­beeld via het Plat­form, e‑mail of sociale media), zullen we vast­leggen dat u con­tact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van uw com­mu­ni­catie bewaren, samen met uw con­tact­gegevens en onze antwoorden.
 • Infor­matie over uw bezoeken aan en gebruik van het Plat­form, zoals infor­matie over het appa­raat en de brows­er die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, uw iden­ti­fi­catie voor adver­teerders (IDFA), de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bron­site en uw inter­ac­ties op het
page1image3682288

Plat­form, inclusief de koersin­fo en abon­neem­n­ten waarin u bent geïn­ter­esseerd. Houd er reken­ing mee dat we deze infor­matie kun­nen kop­pe­len aan uw USMar­kets account. Raad­pleeg het cook­ies- hoofd­stuk van dit Pri­va­cy­beleid voor meer infor­matie over de doelein­den waar­voor we deze infor­matie verza­me­len en gebruiken.

Het is belan­grijk dat alle Per­soon­s­gegevens die u ons geeft wan­neer u zich reg­istreert als gebruik­er of ander­szins wan­neer u het Plat­form gebruikt, cor­rect en nauwkeurig zijn. Dit omvat het ervoor zor­gen dat we te allen tijde de juiste con­tact­gegevens (waaron­der e‑mail) hebben.

Als u van plan bent de Per­soon­s­gegevens van iemand anders aan ons te ver­s­turen, bijvoor­beeld bij het afs­luiten van een abon­nement namens deze per­soon , dient u ons alleen de gegevens van die derde te ver­strekken met hun toestem­ming en nadat zij de infor­matie hebben gekre­gen over hoe we hun gegevens zullen gebruiken, inclusief de doelein­den uiteengezet in dit Privacybeleid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De over­dracht van infor­matie via inter­net is niet alti­jd veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw Per­soon­s­gegevens te bescher­men, kun­nen we de vei­ligheid van uw gegevens die naar ons Plat­form wor­den ver­zon­den niet garan­deren. Iedere over­dracht is op uw eigen risi­co. Zodra we uw Per­soon­s­gegevens hebben ont­van­gen, passen we strik­te pro­ce­dures en beveilig­ings­func­ties toe met betrekking tot die gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In het alge­meen gebruiken we Per­soon­s­gegevens om u de dien­sten en pro­ducten te bieden die u aan­vraagt, de betal­ing te ver­w­erken, klantenser­vice te ver­lenen, inhoud en adver­ten­ties te lev­eren waar­van wij denken dat ze u mogelijk inter­esseren, voor klan­ton­der­zoek, om u mar­ket­ing- en pro­mo­tionele e‑mails te ver­s­turen en om u op de hoogte te houden van belan­grijke wijzigin­gen in ons Platform.

Wij gebruiken uw Per­soon­s­gegevens voor de vol­gende doeleinden:

 • Om een overeenkomst te sluiten, of maa­trege­len te nemen in het kad­er van een overeenkomst. Dit is van toepass­ing wan­neer u een dienst aan­vraagt via USMar­kets . Dit omvat:

 • U via e‑mail, sms en push­bericht­en infor­matie over uw gevraagde dien­sten (zoals aan- en

  verkoopsig­nalen , betaalver­zoeken toesturen

 • Het afs­luiten van uw abon­nementen faciliteren en betalin­gen ontvangen
 • Op uw vra­gen en opmerkin­gen reageren
 • Het beheer van uw account
 • Zoals vereist door USMar­kets om zak­en te doen en onze gerecht­vaardigde belan­gen na te streven, met name:

 • Om ons Plat­form en onze sys­te­men te beveili­gen en om fraude, beveilig­ingsin­ci­den­ten en andere mis­dri­jven te voorkomen
 • Om na te gaan of onze algemene voor­waar­den wor­den nageleefd en om onze recht­sposit­tie te bepalen, uit te oefe­nen of te verdedigen
 • Om u op de hoogte te houden van rel­e­vante nieuwe USMar­kets ‑dien­sten en spe­ciale aan­biedin­gen, bijvoor­beeld via e‑mail en het weergeven van adver­ten­ties op web­sites van der­den, zoals Facebook
 • Om mar­ket­ing­meldin­gen en adver­ten­ties voor u op maat te mak­en en te per­son­alis­eren op basis van de infor­matie die u ver­strekt en uw gebruik van ons Plat­form, pro­ducten en dien­sten en andere web­sites (zie het Cook­ies-hoofd­stuk van dit Pri­va­cy­beleid voor meer informatie)
 • Om ons te helpen bij het mon­i­toren, ver­beteren en bescher­men van ons Plat­form, onze pro­ducten en dien­sten, en om ons Plat­form, pro­ducten, dien­sten (en die van onze part­ners) voor u te per­son­alis­eren op basis van de infor­matie die u ver­strekt en uw gebruik van ons Plat­form, pro­ducten en dien­sten en andere web­sites (zie het Cook­ies-hoofd­stuk van dit Pri­va­cy­beleid voor meer informatie)
 • Voor het onder­zoeken van en het rea­geren op vra­gen of klacht­en ont­van­gen van u of van anderen, over ons Plat­form of onze pro­ducten of diensten
 • Om intern onder­zoek en analyse uit te voeren, zodat we kun­nen zien hoe ons Plat­form en ons bedri­jf presteert, en hoe onze pro­ducten en dien­sten wor­den gebruikt
 • Om mark­ton­der­zoek en con­sumente­nen­quêtes uit te voeren
 • Om sol­lic­i­taties voor een func­tie bij USMar­kets te ver­w­erken die via de web­site zijn inge­di­end, inclusief het con­trol­eren van ref­er­en­ties. Infor­matie die u ver­strekt, wordt gedurende een peri­ode van 4 weken bewaard en kan wor­den ger­aad­pleegd in het geval u in de toekomst sol­lici­teert bij USMarkets
 • Waar u ons toestem­ming voor geeft:•
 • Om u op de hoogte te houden van rel­e­vante nieuwe USMar­kets ‑dien­sten en spe­ciale aan­biedin­gen, bijvoor­beeld via e‑mail en het weergeven van adver­ten­ties op web­sites van der­den, zoals Facebook
 • Om u infor­matie te sturen over wed­stri­j­den en enquêtes eve­nals infor­matie over pro­motieaan­biedin­gen van onze Part­ners en over goed­eren of dien­sten van andere ges­e­lecteerde derden,
 • Om uw per­soon­s­gegevens door te geven aan onze Part­ners en andere ges­e­lecteerde der­den, bijvoor­beeld merken op het gebied van koersin­for­matie, bro­kers, banken , om hen in staat te stellen u infor­matie over hun goed­eren en dien­sten te sturen
 • Om cook­ies te plaat­sen en soort­gelijke tech­nolo­gieën te gebruiken in overeen­stem­ming met het Cook­ies-hoofd­stuk van dit Pri­va­cy­beleid en de infor­matie die u wordt ver­strekt wan­neer deze tech­nolo­gieën wor­den gebruikt
 • in andere gevallen waar­bij we u om toestem­ming vra­gen, zullen we de gegevens gebruiken voor het dan aangegeven doel

 • V oor toepassin­gen die wet­telijk ver­plicht zijn:•
 • Om te rea­geren op ver­zoeken van over­he­den of wet­shand­hav­ingsin­stanties die een onder­zoek uitvoeren
 • Om aan wet­telijke, regel­gevende en nalev­ingsvereis­ten te vol­doen Intrekken van toestem­ming of ander­szins bezwaar mak­en tegen direct mar­ket­ing

  Waar we ook afhanke­lijk zijn van uw toestem­ming, u kunt die toestem­ming alti­jd intrekken, hoewel we andere juridis­che rede­nen hebben om uw gegevens te ver­w­erken voor andere doelein­den, zoals die hier­boven zijn beschreven. In som­mige gevallen kun­nen wij u directe mar­ket­ing sturen zon­der uw toestem­ming, in gevallen waarin onze legi­t­ieme belan­gen de over­hand hebben. U hebt op elk moment het absolute recht om u af te melden voor direct mar­ket­ing. U kunt dit doen door de instruc­ties in het bericht te vol­gen waar dit een elek­tro­n­isch bericht is, of door con­tact met ons op te nemen met behulp van de onder­staande gegevens.

 • Als u zich wilt afmelden voor het ont­van­gen van bericht­en die USMar­kets u toes­tu­urt, kunt u dit doen door te klikken op de knop afmelden’ onder aan de e‑mailberichten die we u sturen of door con­tact met ons op te nemen via info@​usmarkets.​nl . In het geval van e‑mailmarketing moet u 48 kan­tooruren wacht­en voor­dat uw e‑mailadres uit ons sys­teem wordt verwijderd.
 • Als u geen push­meldin­gen meer wilt ont­van­gen via de App, kunt u de toestem­ming voor push­meldin­gen voor de App in de bes­tur­ingssys­teeminstellin­gen van uw tele­foon intrekken.

  Per­soon­s­gegevens delen met derde partijen

  We nemen de beveilig­ing en de ver­w­erk­ing van uw Per­soon­s­gegevens zeer serieus en we zullen uw Per­soon­s­gegevens onder geen enkele voor­waarde verkopen.

  We kun­nen uw Per­soon­s­gegevens echter wel met ges­e­lecteerde der­den delen, waaron­der in de vol­gende situaties:

• Aan externe ser­vi­ce­providers die namens ons tak­en uitvo­eren met betrekking tot het Plat­form of ander­szins in ver­band met het aan­bieden van USMar­kets ‑dien­sten (bijvoor­beeld het ver­w­erken van betalin­gen, web­site­host­ing, het uitvo­eren van enquêtes en mark­ton­der­zoek, het lev­eren van sociale media-analyse, het bieden van e‑mailservices voor mar­ket­ing, hulp­mid­de­len voor gegeven­s­analyse en voor het beheer van com­mu­ni­catie met klantdiensten).

page4image3766528
 • als u zich hebt aangemeld voor het ont­van­gen van mar­ket­ing­mails van Part­ners , kun­nen deze e- mails naar u wor­den ver­zon­den met nieuws en spe­ciale aan­biedin­gen; en
 • zij kun­nen de dien­sten die zij aan­bieden aan hun klanten en bedri­jf­s­ac­tiviteit­en ver­beteren door sta­tis­tis­che gegevens over klanten te ver­strekken, zow­el op geag­gregeerde basis als op indi­vidueel niveau.
 • Aan merken van der­den waarmee we samen­werken aan pro­ducten, dien­sten, wed­stri­j­den en campagnes
 • Aan medi­a­bu­reaus en adver­ten­tiepart­ners om gerichte mar­ket­ing­cam­pagnes uit te voeren (zie het Cook­ies-hoofd­stuk van dit pri­va­cy­beleid voor meer infor­matie over online reclamepraktijken)
 • Aan andere der­den, met het doel onze activiteit­en te vereen­voudi­gen en onze pro­ducten, inhoud, dien­sten of réclame te ver­beteren, waaron­der, bijvoor­beeld, het verzen­den van e- mail­com­mu­ni­catie of het pub­liceren van recen­sies van de pro­ducten en dien­sten van ons of onze Partners
 • Als we een bedri­jf of acti­va kopen, verkopen of over­dra­gen, wij insol­vent of fail­li­et rak­en of onder curatele wor­den gesteld. Als dit gebeurt, moeten we mogelijk uw Per­soon­s­gegevens bek­end­mak­en aan de verkop­er of kop­er van dergelijke bedri­jven of acti­va, al naarge­lang het geval
 • Als we ver­plicht zijn om uw Per­soon­s­gegevens vrij te geven of te delen om te vol­doen aan een wet­telijke ver­plicht­ing of om onze algemene voor­waar­den en andere overeenkom­sten af te dwin­gen of toe te passen of de recht­en, eigen­dom­men of vei­ligheid van onze klanten of anderen te bescher­men. Dit omvat het uitwisse­len van infor­matie met andere bedri­jven en organ­isaties voor fraudebescherming en kredietrisicovermindering
 • Aan over­hei­dsin­stanties en aan andere derde par­ti­jen, zoals vereist of toeges­taan door de wet, waaron­der in reac­tie op rechter­lijke beve­len. We kun­nen ook gebruik­ersin­for­matie vri­jgeven wan­neer we reden hebben om te geloven dat iemand schade toe­brengt aan, of inbreuk maakt op onze recht­en of eigen­dom­men, andere gebruik­ers van ons Plat­form of iemand anders die schade zouden kun­nen ondervin­den van dergelijke activiteit­en.

  Let op: door het plaat­sen van Per­soon­s­gegevens op een open­baar toe­ganke­lijk gedeelte van ons Plat­form (zoals beo­ordel­ings­sec­ties), kun­nen dergelijke gegevens wor­den verza­meld door der­den waarover wij geen con­t­role hebben. Wij zijn niet ver­ant­wo­ordelijk voor het gebruik van dergelijke gegevens door dergelijke derden.

  Zorg er daarom voor dat u hier alle nodi­ge zorg en aan­dacht aan besteedt voor­dat u Per­soon­s­gegevens vri­jgeeft die open­baar wor­den gemaakt. Ver­mi­jd ook om Per­soon­s­gegevens open­baar te mak­en die kun­nen wor­den gebruikt om u te iden­ti­fi­ceren (zoals uw naam, leefti­jd, thuis- of werkadres of de naam van uw werkgever).

Uw recht­en met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot de per­soon­s­gegevens die we over u bewaren, heeft u mogelijk het recht om ons om het vol­gende te vragen:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens
 • Om uw per­soon­s­gegevens te cor­rigeren, ver­wi­jderen of de ver­w­erk­ing ervan te beperken
 • Om per­soon­s­gegevens te verkri­j­gen die u aan ons ver­strekt voor een con­tract of met uw toestem­ming in een gestruc­tureerde, machi­naal lees­bare vorm en om ons te vra­gen deze infor­matie over te dra­gen aan een andere organisatie
 • Om in som­mige omstandighe­den bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te ver­w­erken om te vol­doen aan een con­tractuele of andere wet­telijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct mar­ket­ing).

  In eerste instantie kunt u de infor­matie die u ons hebt ver­strekt mogelijk bek­ijken of wijzi­gen door in te loggen op uw online account.

  Uw recht­en met betrekking tot uw per­soon­s­gegevens zijn in som­mige sit­u­aties beperkt. Als het vol­doen aan uw ver­zoek bijvoor­beeld per­soon­s­gegevens over een andere per­soon zou onthullen, of als we een wet­telijke vereiste of een dwin­gende legi­t­ieme reden daar­toe hebben, kun­nen we door­gaan met het ver­w­erken van per­soon­s­gegevens die u ons hebt gevraagd te verwijderen.

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen als u vin­dt dat uw per­soon­s­gegevens ver­keerd zijn gebruikt. We moedi­gen u aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, maar voor zover dit recht op u van toepass­ing is, hebt u het recht om recht­streeks een klacht in te dienen bij de rel­e­vante toezichthoudende autoriteit.

  Als u een van de boven­staande recht­en wilt uitoe­fe­nen, neemt u con­tact met ons op via info@​treatwell.​nl. Houd er echter reken­ing mee dat er geen finan­ciële infor­matie wordt ver­strekt zon­der verificatie.

  Hoe zit het met andere web­sites gekop­peld aan ons Platform?

  Wij zijn niet ver­ant­wo­ordelijk voor de prak­tijken die wor­den gebruikt door web­sites die gekop­peld zijn aan of vanaf ons Plat­form, noch voor de infor­matie of inhoud die daar op staat. Vaak wor­den links naar andere web­sites uit­slui­tend ver­strekt als ver­wi­jzin­gen naar infor­matie over onder­w­er­pen die nut­tig kun­nen zijn voor de gebruik­ers van ons Platform.

  Houd er reken­ing mee dat wan­neer u een link gebruikt om vanu­it ons Plat­form naar een andere web­site te gaan, ons Pri­va­cy­beleid niet langer van kracht is. Uw browsen en inter­ac­tie op een andere web­site, inclusief web­sites die een link op ons Plat­form hebben, is onder­wor­pen aan de eigen regels en het beleid van die web­site. Lees alti­jd die regels en het beleid voor­dat u verder gaat.

  Sociale media en Door gebruik­ers gegenereerde inhoud

Op som­mige van onze Plat­forms kun­nen gebruik­ers hun eigen inhoud indi­enen. Houd er reken­ing mee dat inhoud die naar een van onze Plat­forms wordt ver­zon­den, door het pub­liek kan wor­den bekeken en dat u voorzichtig moet zijn met het ver­strekken van bepaalde per­soon­s­gegevens via deze Plat­form, bijvoor­beeld finan­ciële infor­matie of adres­gegevens. Wij zijn niet ver­ant­wo­ordelijk voor acties van andere per­so­n­en als u per­soon­s­gegevens op een van onze sociale medi­aplat­forms plaatst, bijvoor­beeld Face­book of Insta­gram. Raad­pleeg ook het respec­tievelijke pri­va­cy- en cook­iebeleid van de sociale medi­aplat­forms die u gebruikt.

Wijzigin­gen in ons Privacybeleid

Als we ons pri­va­cy­beleid en onze pro­ce­dures wijzi­gen, zullen we die wijzigin­gen op ons Plat­form pub­liceren om u op de hoogte te houden van welke infor­matie we verza­me­len, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandighe­den we deze mogen onthullen.

Waar we uw per­soon­s­gegevens bewaren

De gegevens die wij van u verza­me­len, kun­nen wor­den overge­bracht naar en opges­la­gen op een bestem­ming buiten de Europese Economis­che Ruimte (EER), inclusief voor de doelein­den van ver­w­erk­ing van die gegevens door ges­e­lecteerde derde par­ti­jen om de activiteit­en van USMar­kets te verge­makke­lijken. Lan­den buiten de EER hebben mogelijk geen wet­ten die dezelfde mate van bescherming bieden voor uw per­soon­s­gegevens als de wet­ten van lan­den bin­nen de EER. Waar dit het geval is, zullen we passende voor­zorgs­maa­trege­len nemen om ervoor te zor­gen dat dergelijke over­dracht­en vol­doen aan de toepas­selijke wet­gev­ing inza­ke gegevensbescherming.

Pay­Pal-trans­ac­ties

Houd er reken­ing mee dat alle Pay­Pal-trans­ac­ties zijn onder­wor­pen aan het Pay­Pal-pri­va­cy­beleid dat u hier kunt vin­den: www​.pay​pal​.com/​n​l​/​w​e​b​a​p​p​s​/​m​p​p​/​u​a​/​p​r​i​v​a​c​y​-full. Zorg ervoor dat u de voor­waar­den van het Pay­Pal-pri­va­cy­beleid hebt gelezen als u Pay­Pal wilt gebruiken om trans­ac­ties via het Plat­form te voltooien.

Bewaren

Wij bewaren uw Per­soon­s­gegevens zolang als nodig is om de activiteit­en uit te voeren die in dit Pri­va­cy­beleid zijn uiteengezet, ander­szins aan u meegedeeld zijn of zolang als toeges­taan door toepas­selijke wetgeving.

Wan­neer u via de web­site sol­lici­teert naar een func­tie bij USMar­kets wordt de infor­matie die u ver­strekt voor een peri­ode van 4 weken bewaard en mogelijk ger­aad­pleegd mocht u in de toekomst nog­maals sol­liciteren bij USMar­kets . Wan­neer u akko­ord bent gegaan, zal de infor­matie die u ver­strekt voor een peri­ode van 12 maan­den bewaard worden.

Ons beleid inza­ke Cookies

Eve­nals andere com­mer­ciële web­sites en apps, gebruikt ons Plat­form stan­daardtech­nolo­gieën, waaron­der cook­ies en soort­gelijke hulp­mid­de­len, waaron­der web­server­log­boeken, web bea­cons, tokens, pix­elt­ags, lokale opslag, appa­raat-ID’s en track­ing-ID’s (samen aange­duid als Cook­ies” in dit Pri­va­cy­beleid) voor de doelein­den die hieron­der wor­den uiteengezet.

Merk op dat derde par­ti­jen gegevens van Cook­ies verza­me­len en gebruiken, welke op het Plat­form zijn geplaatst. Dit Pri­va­cy­beleid beschri­jft mogelijk niet de pri­va­cyprak­tijken van dergelijke der­den. We moedi­gen u aan om het pri­va­cy­beleid van deze derde par­ti­jen te lezen en, als u liev­er niet wilt dat gegevens door deze par­ti­jen wor­den gebruikt, kunt u, indi­en van toepass­ing, hun afmeld­processen vol­gen. Lees het hoofd­stuk Wat kan ik doen om mijn Cook­iesin­stellin­gen te wijzi­gen?” hieron­der voor meer informatie.

Waarom gebruiken wij Cookies?

 • Strikt noodzakelijk/​transactiedoeleinden Het gebruik van Cook­ies voor dit doel is essen­tieel voor ons Plat­form om cor­rect te werken. Ze kun­nen noodza­ke­lijk zijn om u in staat stellen ons Plat­form te gebruiken en onze func­ties te gebruiken, voor sys­teem­be­heer om fraud­uleuze activiteit­en te voorkomen, om u ingel­ogd te houden van de ene pag­i­na op de andere of zodat we kun­nen onthouden wat u aan uw winkel­wa­gen­t­je hebt toegevoegd. Deze cook­ies kun­nen niet wor­den uit­geschakeld omdat ons Plat­form niet zon­der deze Cook­ies kan func­tioneren.

  V oor­beelden:

  ITKT / ATKT - Houdt u ingel­ogd ter­wi­jl u zich op het Plat­form bevin­dt venue-bas­ket-123456 - Houdt uw pro­ducten in uw winkel­wa­gen ter­wi­jl u van het Plat­form gebruik maakt

 • Func­tion­aliteits­doelein­den Het gebruik van cook­ies voor dit doel stelt ons in staat om uw gebruik­erser­var­ing te ver­beteren en te vereen­voudi­gen. Ze onthouden bijvoor­beeld keuzes die u maakt, zoals het land waar u ons Plat­form bezoekt, taal, zoek­pa­ra­me­ters zoals datum, gebied of behan­del­ing en helpen om prob­le­men met ons Plat­form te iden­ti­fi­ceren (zoals crash­in­ci­den­ten). Deze kun­nen ver­vol­gens wor­den gebruikt om u een ervar­ing te bieden die beter past bij uw selec­ties en om uw bezoeken aan ons Plat­form aan te passen en te ver­beteren. De infor­matie die deze tech­nolo­gieën verza­me­len, kan per­soon­lijk iden­ti­ficeer­baar zijn, zoals uw inloggegevens. Ze kun­nen uw browse-activiteit op andere web­sites of in apps buiten het Plat­form niet bijhouden. Hier­voor gebruiken we enkele hulp­mid­de­len, zoals Snow­plow.

  V oor­beelden: home­page-search - Onthoudt de zoekin­stellin­gen van de start­pag­i­na voor uw vol­gende bezoek

  recent-loca­tions - Onthoudt recente locaties die u hebt bezocht

 • Presta­tie­doelein­den Door Cook­ies voor dit doel te gebruiken, kun­nen we beter begri­jpen hoeveel gebruik­ers ons Plat­form bezoeken, hoe gebruik­ers bij ons aankomen en ons Plat­form bezoeken en gebruiken en welke delen van ons Plat­form het pop­u­lairst zijn. Dit helpt ons om het Plat­form te ver­beteren, zoals nav­i­gatie en inter­face-ervar­ing, en onze pro­ducten en dien­sten te ver­beteren. Om dit te bereiken, verza­me­len we infor­matie over hoe mensen ons Plat­form gebruiken en gebruiken we tech­nolo­gieën van der­den voor dit doel, inclusief maar niet beperkt tot Google Ana­lyt­ics, Snow­plow, Opti­mize­ly, Hot­jar, Apps­Fly­er, Fab­ric Ana­lyt­ics, Fire­base en Crash­lyt­ics. We gebruiken deze Cook­ies ook om ons te helpen de effec­tiviteit van onze online mar­ket­ing- en reclame­ac­tiviteit­en te meten. Voor dit doel gebruiken we een aan­tal externe cook­ies, waaron­der maar niet beperkt tot Sales­force Mar­ket­ing Cloud, Snow­plow, Impact Radius, Awin, DoubleClick

Flood­light, Bing en tools die wor­den aange­bo­den door sociale medi­aplat­for­men (inclusief Face­book en Snapchat).

V oor­beelden:

Google Ana­lyt­ics is een web­analyse­di­enst die wordt aange­bo­den door Google, Inc. We gebruiken Google Ana­lyt­ics om te con­trol­eren hoe bezoek­ers ons Plat­form gebruiken, om rap­porten samen te stellen en om ons te helpen het Plat­form te ver­beteren. Google verza­melt infor­matie in een anon­ieme vorm, inclusief het aan­tal bezoek­ers aan het Plat­form, waar bezoek­ers naar het Plat­form zijn gekomen en de pag­i­na’s die ze op het Plat­form hebben bezocht. Deze infor­matie wordt ver­vol­gens door Google gebruikt om rap­porten voor ons te mak­en en om ons te helpen de web­site te ver­beteren. Zie het pri­va­cy­beleid van Google hier poli​cies​.google​.com/​p​r​i​v​a​c​y​?​hl=nl voor meer infor­matie over de gegevens die Google verza­melt en hoe deze wor­den verwerkt.

 • Tar­get­ing- of reclame­doelein­den Het gebruik van Cook­ies voor dit doel stelt ons in staat om adver­ten­ties op en buiten het Plat­form weer te geven en om infor­matie te verza­me­len over uw sur­fge­drag en het gebruik van het Plat­form om adver­ten­ties rel­e­van­ter en per­soon­lijk­er voor u en uw inter­ess­es te mak­en. We kun­nen remar­ket­ingtech­nolo­gieën gebruiken om der­den in staat te stellen rel­e­vante en geper­son­aliseerde adver­ten­ties aan u weer te geven via hun netwerken. Ze wor­den ook gebruikt om aan te geven dat u een bepaalde adver­ten­tie hebt gezien, het aan­tal keren dat u een adver­ten­tie ziet, te beperken en om de effec­tiviteit van een adver­ten­tiecam­pagne te meten. Hier­voor gebruiken we tech­nolo­gieën van der­den, waaron­der maar niet beperkt tot Sales­force Mar­ket­ing Cloud, Soven­dus, Affil­i­ate Peo­ple, Snow­plow, Dou­bleClick Flood­light, Google Ana­lyt­ics Audi­ences, Face­book Ana­lyt­ics, Bing en Apps­Fly­er. Tech­nolo­gieën wor­den ook geplaatst door sociale medi­a­sites voor réclame- en tar­get­ing­doelein­den (inclusief Face­book, Pin­ter­est en Snapchat). Deze tech­nolo­gieën onthouden de web­sites die u bezoekt en die infor­matie wordt gedeeld met andere par­ti­jen zoals adver­teerders. Wan­neer we der­den gebruiken voor réclame- en tar­get­ing­doelein­den, kun­nen we het vol­gende bek­end­mak­en:

 • Per­soon­lijk iden­ti­ficeer­bare infor­matie, zoals e‑mailadres, abon­nement-ID, locatie.
 • Gener­ieke, geag­gregeerde of geanon­imiseerde gegevens met betrekking tot uw bezoeken en gebruik van ons Plat­form; of
 • Infor­matie in een pseudoniemvorm, zoals een browser­cook­ie-ID/-code of cryp­tografis­che hash van uw e‑mailadres om ons te helpen onze adver­ten­ties voor u op andere dien­sten aan te passen en weer te geven. Deze ID of code is gekop­peld aan uw gelijk­waardi­ge unieke code die op dezelfde manier is gegenereerd door onze adver­ten­tiepart­ners om adver­ten­ties aan u aan te passen.

  De externe bedri­jven die we gebruiken voor tar­get­ing- en adver­ten­tie­doelein­den hebben hun eigen pri­va­cy­beleid dat u zorgvuldig dient door te nemen.

  V oor­beelden:

  Face­book Tar­get­ing. Deze cook­ies wor­den ingesteld door Face­book. Face­book gebruikt cook­ies om sociale log-in te beheren en om gegevens te verza­me­len over de inter­ess­es van zijn gebruik­ers. Face­book gebruikt deze gegevens om gerichte adver­ten­ties te lev­eren tij­dens uw surfervaring/​terwijl u online bent.

  Dou­bleclick Adver­tis­ing. Dou­bleclick ver­zorgt het real­time bieden op adver­ten­ties in Google. Deze cook­ies zor­gen ervoor dat u de USMar­kets ‑aan­biedin­gen op zorgvuldig ges­e­lecteerde web­sites van der­den kunt bek­ijken nadat u het Plat­form hebt verlaten.

Google Tar­get­ing. Deze cook­ies wor­den ingesteld door Google. Met deze cook­ies kan Google de inter­ess­es van bezoek­ers pro­fil­eren en ervoor zor­gen dat rel­e­vante Treatwell-adver­ten­ties u bereiken op web­sites van der­den of via zoekop­dracht­en. Deze cook­ies kun­nen ook wor­den gebruikt om gebruik­ersvoorkeuren op te slaan, Google-gebruik­er­sac­counts te verifiëren.

Hoe gebruiken we infor­matie die we verza­me­len van track­ingtech­nolo­gieën?Zie“Hoe gebruiken wij uw per­soon­s­gegevens?” hier­boven.

Wat kan ik doen om mijn Cook­ie-instellin­gen te wijzigen?

Hieron­der vin­dt u een aan­tal manieren waarop u uw Cook­ie-voorkeuren online kunt beheren. Raad­pleeg ook het pri­va­cy- en cook­iebeleid van de betr­e­f­fende derde par­tij voor meer informatie.

 • De meeste browsers en appa­rat­en stellen u in staat track­ingtech­nolo­gieën te ver­wi­jderen en/​of nieuwe vol­gtech­nolo­gieën te blokkeren. Als u de track­ingtech­nolo­gie wilt uitschake­len, bek­ijkt u het menu Help’ in uw brows­er of gaat u naar uw appa­raatin­stellin­gen. Houd er echter reken­ing mee dat (a) dit miss­chien niet effec­tief is voor alle vol­gtech­nolo­gieën en (b) het uitschake­len van vol­gtech­nolo­gieën uw gebruik van de Web­sites kan beperken en/​of de manier waarop ze werken kan ver­tra­gen of aantasten.
 • AdChoic­es is een ini­ti­atief dat online adver­ten­tieplat­forms aan­moedigt om een adver­ten­tieop­tiepic­togram op te nemen in alle adver­ten­ties of web­pag­i­na’s waar gegevens wor­den verza­meld en wor­den gebruikt voor gedragsad­ver­ten­ties. Vind hier meer infor­matie: yourad​choic​es​.com/​c​o​ntrol.
 • Gebruik de instellin­gen van uw mobiele appa­raat om uw adver­ten­tievoorkeuren te configureren.
 • Ga naar Your Online Choic­es om u af te melden van ver­schil­lende op inter­ess­es gebaseerde

  adver­ten­ties www​.youron​line​choic​es​.com/nl/.… Ana­lyt­ics: Als u liev­er niet wilt dat gegevens wor­den gedeeld met Google Ana­lyt­ics, kunt

  u de opt-out brows­er-add-on van Google Ana­lyt­ics installeren door de instruc­ties hier te vol­gen: tools​.google​.com/​d​l​p​a​g​e​/​g​a​o​p​t​o​u​t​?​hl=nl. U kunt zich afmelden voor het gebruik van Cook­ies door Google door de afmeld­ingspag­i­na van Google voor adver­ten­ties te bezoeken op poli​cies​.google​.com/​t​e​c​h​n​o​l​o​g​i​e​s​/​a​d​s​?​hl=nl.

 • Face­book Ads: U kunt bepalen hoe Face­book gegevens gebruikt om adver­ten­ties weer te geven door adver­ten­ties uit te schake­len die kun­nen zijn gebaseerd op inter­ess­es en/​of uw relatie met spec­i­fieke adver­teerders, in uw voorkeursin­stellin­gen voor adver­ten­ties. Ga voor meer infor­matie naar de ver­schil­lende Face­book-pag­i­na’s waar u meer te weten kunt komen over adver­ten­ties en cook­ies op Face­book en om uw instellin­gen bij te werken:

 • nl​-nl​.face​book​.com/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​c​o​o​kies/
 • nl​-nl​.face​book​.com/​a​b​o​u​t/ads
 • nl​-nl​.face​book​.com/​a​d​s​/​p​r​e​f​e​r​e​n​c​e​s​/​edit/ Houd er reken­ing mee dat wan­neer u zich hebt afgemeld voor het ont­van­gen van onze e- mail­mar­ket­ing­com­mu­ni­catie via de hier­boven beschreven meth­o­d­en onder het hoofd­stuk Toestem­ming intrekken of ander­szins bezwaar mak­en tegen direct mar­ket­ing”, u nog steeds onze niet-gerichte adver­ten­ties kunt zien ter­wi­jl u online bent, als uw inter­ess­es op Face­book zijn afgestemd op een doel­groepseg­ment (vooraf gedefinieerd door Face­book) waaraan ons bedri­jf ook is gekop­peld. We hebben geen inspraak in het weergeven van deze advertenties.

• In het geval van der­den die niet in dit hoofd­stuk wor­den ver­meld, raad­pleegt u hun rel­e­vante pri­va­cy- en cook­iebeleid om meer te weten te komen over adver­ten­ties die u wor­den getoond als u online bent en hoe u zich kunt afmelden.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.