Beursdagboek Trader Guy vandaag om 08:45

...

Nasdaq verder omlaag, DAX beperkt de schade

vandaag om 08:45 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De Dow Jones ver­loor na eerder veel dieper in het rood te hebben ges­taan uitein­delijk 130 pun­ten (0,5%) ter­wi­jl de SP 500 met 0,8% omlaag moest. De Nas­daq lag opnieuw het meest onder druk met een ver­lies van 140 pun­ten (1,3%) om op 10.910 pun­ten te sluiten. De Nas­daq deed deze week wel duidelijk een poging om te her­stellen maar ger­aak­te niet verder dan tot rond de 11.250 pun­ten, vorige week hebben we iets gelijkaardigs gezien want ook toen kwam de Nas­daq tot dat punt met her­s­tel. Zit­ten we een tijd­je met een zijwaarts ver­loop nu?De bodem lijkt ook vast te liggen rond de 10.750 pun­ten, vorige week werd dat niveau getest en gis­teren (dus deze week) ook weer. Het is wel een brede range van 500 pun­ten waar de index snel tussen lijkt te bewe­gen. De vol­gende stap zal er een wor­den onder of boven de range, dus ofwel tot onder de 10.750 ofwel boven de 11.250 pun­ten. Wat er nu wel belan­grijk is, de index sloot duidelijk onder het 50-daags gemid­delde en dat is geen goed sig­naal, we bek­ijken het vervolg .…

De grote tech­fond­sen zoals Ama­zon, Apple, Microsoft, Net­flix, Tes­la, Face­book en Nvidia en Alpha­bet bli­jven het ver­loop van de Nas­daq uit­er­aard bepalen en wan­neer die een slechte of sterke dag hebben dan zien we dat meteen aan het ver­loop op Wall Street. Deze aan­de­len behalve Tes­la wegen ook zwaar mee bin­nen de SP 500 index. Verder zien we veel sec­tor rotatie op Wall Street en deels ook rotatie richt­ing andere regio’s want we zien duidelijk dat de DAX en andere indices hier in Europa wor­den opgepakt door de Amerika­nen. De komende weken en vooral richt­ing de verkiezin­gen in de VS zullen de mark­ten volatiel bli­jven en zal men bli­jven zoeken naar meer vei­ligheid waar men dan parkeert …

Dan het vac­cin, er bli­jft veel onduidelijkheid daaromtrent want de CDC directeur zei dat er rond het einde van het jaar op zeer beperk­te schaal mogelijk wat voor­ra­dig zou zijn maar Trump maakt de man meteen af als ver­ward en niet op de hoogte. Trump zegt dat het over 4 tot 5 weken beschik­baar zal zijn voor vri­jwel iedereen. Een beet­je vreemd want iedere viroloog, iedere weten­schap­per en vooral ook hoog geplaat­ste gezond­heid deskundi­gen kwal­i­fi­ceren deze uit­spraak als lar­iekoek. Hoe zou hij dat voor elka­ar kri­j­gen? Het lijkt meer en meer op een verkiez­ingsstunt van Trump.

Nog wat opval­lende zak­en, de euro staat van­mor­gen rond de 1,185 dol­lar, een vat Brent kost van­mor­gen 43,6 dol­lar en het goud komt rond de 1960 dollar.

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Gis­teren, don­derdag, wer­den de posi­ties met een mooie winst ges­loten zodat we deze maand een goeie maand door­mak­en. En er komen snel weer nieuwe mogelijkhe­den die ik zal aan­gri­jpen een dez­er dagen. Men kan meteen mee met de nieuwe posi­ties door lid te wor­den, er loopt nu een nieuwe aan­bied­ing voor 39 tot 1 DECEMBER …

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 DECEM­BER, lid wor­den kan nu voor €39, een proe­fabon­nement. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst.

Verder zijn we de maand sep­tem­ber goed begonnen, zie hieron­der de tabel met het resul­taat van de ges­loten posi­ties .… Sys­teem Trad­ing staat nu al op €1202 winst ter­wi­jl we met Guy Trad­ing op €1864 winst uitkomen. We gaan nog wat posi­ties opne­men de komende tijd, ik denk vooral aan maandag na een oplev­ing (rebound) of wie weet zelfs in de loop van vandaag.

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »