Handelen met Boosters en Turbo's

Turbo’s zijn com­plexe instru­menten en bren­gen van­wege het hef­boom­ef­fect een hoog risi­co mee van snel oplopende ver­liezen. 7 op de 10 retail­be­leg­gers ver­li­est geld met de han­del in turbo’s. Het is belan­grijk dat u goed begri­jpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risi­co op ver­lies kunt permitteren.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.