Samenwerking BNP Paribas en USMarkets

BNP PARIBAS en BB Inter­mé­di­aire B.V. (US Mar­kets) zijn een samen­werk­ingsver­band aange­gaan waarin US Mar­kets in ruil voor een finan­ciële ver­goed­ing bepaalde pro­mo­tionele activiteit­en ver­richt met betrekking tot pro­ducten en het gebruik van deze pro­ducten van BNP PARIBAS. BNP PARIBAS heeft echter geen enkele betrokken­heid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggen­schap over of inspraak in van de tot­stand­kom­ing, vast­stelling, organ­isatie, ver­strekking, aan­bied­ing en ver­sprei­d­ing door of namens US Mar­kets of een aan haar gelieerde onderne­m­ing, van inter­net, sms, email of andere dien­sten en activiteit­en, beleg­gings- of andere adviezen en aan­bevelin­gen, pro­motie, aan­bied­ing, koop en verkoop van beleg­ging­spro­ducten, werv­ing, selec­tie, abon­ner­ing van (poten­tiële) beleg­gers en anderen en infor­matie in welke vorm dan ook. BNP PARIBAS is niet ver­ant­wo­ordelijk voor de volledigheid, juis­theid en geschik­theid voor welke doelein­den dan ook van de web­site, email- en sms bericht­en van US Mar­kets en aan­vaardt geen enkele aansprake­lijkheid in ver­band met de web­site, email- en sms bericht­en of andere dien­sten en activiteit­en van US Markets.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.