Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoor­waar­den forum en overige diensten 

Het forum van US Mar­kets is geschikt voor alle aan beleggen gere­la­teerde onder­w­er­pen. Door gebruik te mak­en van het forum of van de overige dien­sten van US Mar­kets verk­laart u als gebruik­er akko­ord te gaan met onder­staande gebruiksvoor­waar­den. Dit doc­u­ment is een overeenkomst tussen u als gebruik­er van het US Mar­kets forum en US Mar­kets (BB Inter­me­di­aire B.V., gebruik­mak­end van de han­del­snaam US Markets).

Door uw gebruik van het US Mar­kets forum, het­z­ij als gereg­istreerde deel­ne­mer, het­z­ij als niet-gereg­istreerde lez­er, geeft u aan ken­nis te hebben genomen van en akko­ord te gaan met deze gebruiksvoor­waar­den. US Mar­kets heeft het recht deze voor­waar­den te wijzi­gen, van een wijzig­ing zult u per e‑mailbericht op de hoogte wor­den gebracht. Indi­en u na twee weken na verzend­ing van dit bericht gebruik bli­jft mak­en van het forum, wordt u geacht de gewi­jzigde voor­waar­den aan­vaard te hebben.

US Mar­kets heeft eve­neens het recht (zon­der opgave van rede­nen) bericht­en te ver­wi­jderen en (zon­der opgave van rede­nen) het recht u de toe­gang tot het forum te ontzeggen.

1 Gebruik van de diensten

 1. 1 US Mar­kets bevat onder meer een forum waarop gebruik­ers bericht­en kun­nen plaat­sen (posten). Deze bericht­en moeten gere­la­teerd zijn aan het doel en de inhoud van het forum. Onder­w­er­pen die niet gere­la­teerd zijn aan beleggen kun­nen (zon­der opgave van rede­nen) wor­den verwijderd.
  1. 3Geef bij het plaat­sen van bericht­en aan of het hier een feit of een mening betre­ft. Het ver­sprei­den van onwaarhe­den over (rechts-) per­so­n­en is niet toegestaan.
  2. 4Het is toeges­taan om afbeeldin­gen en andere doc­u­menten te upload­en. Deze moeten dan wel een bij­drage lev­eren aan de dis­cussie die op het forum wordt gevo­erd. Indi­en dit naar het oordeel van US Mar­kets niet het geval is of wan­neer de upload in stri­jd is met de Gebruiksvoor­waar­den, kun­nen deze (zon­der opgave van rede­nen) wor­den verwijderd.
  3. 5Gebruik bij het plaat­sen van een (gedeel­telijke) tekst van iemand anders alti­jd een bronvermelding.
  4. 6Het plaat­sen van een links en/​of afbeeldin­gen met com­mer­ciële inhoud, is niet toeges­taan, het linken naar réclame, mogelijk schokkend mate­ri­aal, erotiek, SPAM, virussen etc. is niet toeges­taan. Daar­naast is het niet toeges­taan om op het forum tek­sten, inhoud of tips die u via een ser­vice van US Mar­kets bin­nen kri­jgt, te publiceren. 
  5. 7Indien blijkt van storend gedrag of kwet­sende of ander­soor­tige bericht­en die in stri­jd zijn met de gebruiksvoor­waar­den kunt u dit per e‑mail bericht melden aan US Mar­kets. US Mar­kets zal zich inspan­nen deze meldin­gen zo spoedig mogelijk te beo­orde­len en (indi­en noodza­ke­lijk) actie te ondernemen. 

1.2 Bij het plaat­sen van bericht­en dient de gebruik­er zich te houden aan de omgangsregels van het forum. Iedereen is welkom om van het forum gebruik te mak­en en iedereen wordt met respect behan­deld. Bericht­en geschreven in HOOFDLET­TERS zijn niet gewenst. Iedere vorm van aanstoot­gevend, kwet­send, racis­tisch, haat­dra­gend, bedreigend, sek­sueel georiën­teerd, gedrag wordt niet getol­ereerd. US Mar­kets kan naar vri­je beo­ordel­ing bepalen een gebruik­er per­ma­nent te ver­ban­nen van het forum, dit door de toe­gang tot het forum te ontzeggen en een zoge­naamde IP?ban” op te leggen. 

2 Beleg­gingstips

Het opvol­gen van beleg­gingstips die op het forum of de web­site van US Mar­kets wor­den aange­dra­gen geschiedt geheel op eigen risi­co van gebruik­er. US Mar­kets accepteert geen enkele aansprake­lijkheid voor de cor­rec­theid van de tips en eventuele menin­gen. Gebruik­er is en bli­jft te allen tijde ver­ant­wo­ordelijk voor eigen beleggingen.

3 Koers­ma­n­ip­u­latie

Dit forum mag niet gebruikt wor­den voor het manip­uleren van koersen. Het op dit forum ver­sprei­den van koers­gevoelige infor­matie is niet toeges­taan. Indi­en US Mar­kets bek­end wordt met koers­ma­n­ip­u­latie door een gebruik­er zal het betr­e­f­fende account per direct wor­den verwijderd.

4 Aansprake­lijkheid

Door het accepteren van de Gebruiksvoor­waar­den gaat de gebruik­er ermee akko­ord dat US Mar­kets in géén geval aansprake­lijk is voor eventuele door de gebruik­er gele­den of te lij­den schade in welke vorm dan ook. Niet door het gebruik van de web­site of de tijdelijke onmo­gelijkheid de web­site te raad­ple­gen. US Mar­kets is in géén geval auteursrechtelijk aansprake­lijk voor con­tent geplaatst door onze bezoekers.

US Mar­kets is niet aansprake­lijk voor de gevol­gen, juridisch of in andere zin, van uw activiteit­en op het forum, noch in Ned­er­land, noch daar­buiten. US Mar­kets sluit verder alle aansprake­lijkheid uit voor recht­streeks of indi­rect gele­den schade door gebruik­ers of der­den, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht ver­band houdt met het gebruik of de inhoud van het US Mar­kets forum dan wel de (tijdelijke) onmo­gelijkheid om het forum te gebruiken en/​of te raad­ple­gen. Het US Mar­kets forum wordt beheerd door BB Inter­me­di­aire B.V.

Alle activiteit­en die straf­baar en/​of onrecht­matig zijn onder het Ned­er­landse recht, wor­den beschouwd als een overtred­ing van deze voor­waar­den. Dat kan echter ook gelden voor activiteit­en die straf­baar en/​of onrecht­matig zijn onder wet­telijke bepalin­gen buiten Ned­er­land, bijvoor­beeld in het land waar u of degene tot wie een med­edel­ing is gericht, woont of verblijft.

Door gebruik van het forum aan­vaardt u de ver­plicht­ing tot schade­loosstelling van US Mar­kets in geval zij (al dan niet in rechte) aansprake­lijk wordt gehouden voor door der­den gele­den schade, en/​of in geval US Mar­kets (BB Inter­me­di­aire B.V.) dien­tengevolge kosten maakt dan wel ander­szins recht­streeks of indi­rect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtred­ing door u van deze voorwaarden.

5 Overtred­ing van de Gebruiksvoorwaarden

Bij overtred­ing van de Gebruiksvoor­waar­den heeft US Mar­kets te allen tijde het recht om zon­der vooraf­gaande noti­fi­catie of opgaaf van rede­nen de toe­gang van de gebruik­er tot de dien­sten (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) te blokkeren, eventueel na een gegeven waarschuwing. US Mar­kets heeft het recht voor om bericht­en, tek­sten, threads, uploads etc. zon­der opgave van rede­nen te verwijderen.

6 Slot­bepalin­gen

 1. 1US Mar­kets behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoor­waar­den te wijzi­gen. De gewi­jzigde Gebruiksvoor­waar­den zullen dan alle voor­gaande Gebruiksvoor­waar­den ver­van­gen, ten­z­ij uit­drukke­lijk door US Mar­kets anders wordt aangegeven. U zult daar per e‑mailbericht van op de hoogte wor­den gesteld. Indi­en u na twee weken na verzend­ing van dit bericht gebruik bli­jft mak­en van het forum, wordt ugeacht de gewi­jzigde voor­waar­den aan­vaard te hebben.
 2. 2De Gebruiksvoor­waar­den wor­den beheerst door Ned­er­lands recht. 
 3. 3Ten aanzien van alle mogelijke geschillen die ontstaan met betrekking tot de Gebruiksvoor­waar­den is slechts de bevoegde rechter te Ams­ter­dam bevoegd.
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.