Disclaimer

DIS­CLAIMER

BB Inter­me­di­aire B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouw­baarheid en actu­aliteit van de gegevens op haar web­sites — www​.usmar​kets​.nl & www​.usmar​kets​.be — en de abon­nementen die wor­den uit­gegeven waar­bij de klant zelf zijn acties na het ont­van­gen van een sig­naal uitvo­ert en in de door haar uit­gegeven nieuws­brieven, leden­mails en SMS bericht­en. Onjuis­the­den en onvolledighe­den kun­nen echter voorkomen waar­door het belan­grijk is dat de ont­vanger alti­jd zelf moet onder­zoeken of de infor­matie klopt ofwel cor­rect is. BB Inter­me­di­aire B.V. is niet aansprake­lijk voor schade als gevolg van onjuis­the­den of onvolledighe­den in de aange­bo­den infor­matie, noch voor schade die het gevolg is van prob­le­men veroorza­akt door, of inher­ent aan het ver­sprei­den van infor­matie via het inter­net, zoals storin­gen of onder­brekin­gen van of fouten of ver­trag­ing in het ver­strekken van infor­matie of dien­sten door BB Inter­me­di­aire B.V. of door u aan BB Inter­me­di­aire B.V. mid­dels een web­site van BB Inter­me­di­aire B.V. of ander­szins langs elek­tro­n­is­che weg. Tevens aan­vaar­den BB Inter­me­di­aire B.V. en haar colum­nis­ten, schri­jvers en anal­is­ten geen aansprake­lijkheid voor eventuele schade die gele­den wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, sug­gesties of ideeën ver­strekt door of namens BB Inter­me­di­aire B.V. via haar web­sites.

BB Inter­me­di­aire B.V. aan­vaardt geen ver­ant­wo­ordelijkheid voor de inhoud van web­sites waar­naar of waar­van met een hyper­link of ander­szins wordt ver­wezen. Indi­en infor­matie die op de web­site is opgenomen ook schriftelijk wordt ver­strekt, zal in geval van tek­stver­schillen de schriftelijke ver­sie bepal­end zijn. BB Inter­me­di­aire B.V. garan­deert niet dat aan haar toege­zon­den emails of andere elek­tro­n­is­che bericht­en tijdig wor­den ont­van­gen en ver­w­erkt en aan­vaardt geen aansprake­lijkheid voor gevol­gen van het niet of te laat ont­van­gen of ver­w­erken daar­van.

BB Inter­me­di­aire B.V. wijst de lez­ers, ont­vangers van sig­nalen via onze abon­nementen, en de ont­vangers van onze nieuws­brieven erop dat han­de­len op de beurs de nodi­ge risico’s met zich mee­brengt. Zek­er wan­neer men han­delt met derivat­en als opties, turbo‘s, boost­ers of vergelijk­bare hef­boom­pro­ducten, dient men er zich van bewust te zijn dat men naast het halen van hoge ren­de­menten ook tot grote ver­liezen kan lij­den. We gaan ervan uit dat de ont­vanger van de sig­nalen ofwel sug­gesties zelf op de hoogte is van de risico’s die het beleg­ging­sprod­uct met zich mee­brengt. Zo niet, advis­eren wij de ont­vanger van de sig­nalen ofwel sug­gesties daar eerst zelf het nodi­ge onder­zoek naar te doen voor men ermee aan de slag gaat.

INTEL­LECTUELE EIGEN­DOMSVERK­LAR­ING

De infor­matie, tekst, afbeeldin­gen, foto’s en illus­traties op de web­sites — www​.usmar​kets​.nl — en
- www​.usmar​kets​.be — en de door BB Inter­me­di­aire B.V. uit­gegeven nieuws­brieven, alsmede de vor­mgev­ing daar­van (de gegevens), waarin sub­stantieel is geïn­vesteerd, zijn bescher­md onder de Auteur­swet, de Data­bankwet en andere toepas­selijke wet­gev­ing. Behoudens wet­telijke uit­zon­derin­gen mag niets daar­van wor­den verveelvoudigd (waaron­der fram­ing mede wordt begrepen), aan der­den ter beschikking gesteld of open­baar gemaakt zon­der vooraf­gaande toestem­ming van BB Inter­me­di­aire B.V.. Het opvra­gen en bek­ijken van de gegevens en het mak­en van prints voor eigen indi­vidueel gebruik is toeges­taan bin­nen de in de toepas­selijke wet­gev­ing aangegeven grenzen. 

Ook voor het aan­bren­gen van een hyper­link naar (enige pag­i­na op) deze web­site is de vooraf­gaande toestem­ming van BB Inter­me­di­aire B.V. nodig. De woord? en beeld­merken op deze web­site zijn van BB Inter­me­di­aire B.V. en haar licentiegevers/​adverteerders. Het is niet toeges­taan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of ander­szins te gebruiken zon­der vooraf­gaande toestem­ming van BB Inter­me­di­aire B.V. of de des­be­tr­e­f­fende licentiegever/​adverteerder.

US Mar­kets disclaimer

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.