De Bitcoin koers is gecrasht: is de Crypto Bull echt voorbij?

7 juni 2021, 22:02


Voor het eerst sinds feb­ru­ari is de Bit­coin koers gedaald tot onder de $ 40.000 en heeft zelfs kort­stondig het niveau van $ 30.000 bereikt. Het lijkt erop dat de stieren ein­delijk uit­geput zijn. Maar wat was de echte oorza­ak achter de recente cryp­tomark­t­crash, en is de bull overleden?

Alle goede din­gen komen tot een eind

De huidi­ge mas­sale Bit­coin-bull­run was spec­tac­u­lair en heeft meer dan een half jaar gedu­urd — erg lang vol­gens de nor­men van de cryp­to-indus­trie. De Bit­coin koers begon ges­taag te sti­j­gen in de herf­st van 2020, en in decem­ber barstte hij plot­sel­ing uit, en bereik­te uitein­delijk een indruk­wekkend nieuw record­niveau van bij­na $ 65.000 op 11 april 2021.

Langer boven het $ 60.000-niveau bli­jven was te veel voor BTC. Na moeite om een​opwaartse beweg­ing vast te houden, begon de Bit­coin koers rond 12 mei ein­delijk in te storten, en op 19 mei kwam BTC gevaar­lijk dicht­bij $ 30.000.

Is dit echt het einde van de huidi­ge cyclus? Om de rede­nen voor de recente dal­ing van de Bit­coin-pri­js te begri­jpen, is het essen­tieel om te onthouden waarom BTC in de eerste plaats enorm in waarde kon stijgen.

Een Bull-run aange­wakkerd door instellingen

Gedurende het groot­ste deel van 2020 han­delde BTC voor min­der dan $ 10.000. Kleine beleg­gers hield­en hun munten geduldig vast en het grote pub­liek besteed­de niet veel aan­dacht aan cryp­to. Maar er gebeurde iets heel belan­grijks achter de scher­men: instellin­gen verza­melden gigan­tis­che hoeveel­he­den BTC.

Gedurende 2020 kocht­en tal­loze beursgeno­teerde bedri­jven, pri­vate trusts en ETF-achtige fond­sen Bit­coin. De bek­end­ste van deze acquisi­ties was de aankoop van meer dan 92.000 BTC ter waarde van $ 425 miljoen op dat moment door het Amerikaanse bedri­jf MicroStrategy.

Dergelijke insti­tu­tionele investerin­gen waren de belan­grijk­ste brand­stof achter de 2021 Bit­coin bull run. Een andere reden waarom de Bit­coin koers zo lang zo hoog bleef, was de COVID-pan­demie: door de enorme toe­name van de over­hei­d­suit­gaven vlucht­ten veel mensen van fiat naar cryp­to om hun acti­va te bescher­men tegen inflatie.

De Bit­coin koers kan niet eeuwig stijgen

Insti­tu­tionele investerin­gen waren gebruike­lijk in 2020, maar stopten in 2021. Ear­ly adopters kon­den BTC met kort­ing kopen voor min­der dan $ 10.000. Hun con­cur­renten waren niet zo ent­hou­si­ast om Bit­coin te kopen voor 500% daar­van of meer, en besloten mogelijk te wacht­en met cryp­to-aankopen tot er een mark­t­cor­rec­tie plaatsvindt.

Een andere reden waarom de Bit­coin-pri­js­ral­ly moest eindi­gen, is sim­pel: de cryp­tomarkt raak­te te overver­hit. Het punt is dat wan­neer Bit­coin omhoog gaat, veel mensen niet echt geïn­ter­esseerd zijn in het kopen van Bit­coin. In plaats daar­van rak­en ze geob­sedeerd door het vin­den van de vol­gende Bitcoin”.

De beroemde bull-run van 2017 eindigde toen mensen de voorkeur gaven aan vage ICO’s boven Bit­coin. In de huidi­ge bull run begonnen beroemd­he­den NFT’s te verkopen voor miljoe­nen dol­lars, en retail­be­leg­gers stopten mil­jar­den in overge­hypte tokens zoals Doge­coin: een project zon­der ontwikke­laars, onder­s­te­und door niets anders dan Elon Musk’s gekke spreuken.

Ten slotte begonnen de politi­ci open­lijk te prat­en over nieuwe cryp­tovoorschriften en Bit­coin-belastin­gen, en de tegen­standers van cryp­tocur­ren­cy begonnen oude pro­pa­gan­da over de ver­meende negatieve impact van Bit­coin op het milieu uit te brak­en. Dit negatieve Bit­coin nieuws was gewoon te veel: de Bit­coin koers moest dalen, omdat er nie­mand meer was die BTC zou willen kopen voor pri­jzen zo hoog als $ 50.000 of meer.

Wat is de vol­gende stap voor de Bit­coin koers?

Als BTC slechts tot $ 40.000 zou dalen, zou het waarschi­jn­lijk niet zo belan­grijk zijn geweest. Maar de koers daalde veel meer en brak zelfs kort onder de $ 30.000. Daar­na veerde de koers snel weer op, maar inmid­dels is dit belan­grijke ste­un­niveau alweer voor de tweede keer getest.

Natu­urlijk is er niets veran­derd als het gaat om de tech­nis­che basis­principes van Bit­coin. Het is nog steeds een baan­brek­ende tech­nolo­gie, en aangezien het een volledig defla­toir activum is met een strikt beperkt aan­bod, is het slechts een kwest­ie van tijd wan­neer de Bit­coin koers $ 100.000 zal overtreffen.

In feite is een cor­rec­tie van de BTC koers miss­chien pre­cies wat Bit­coin op dit moment nodig heeft. Koers­dalin­gen doen Bit­coin nooit pijn, maar dat is niet het geval voor alt­coins — een bear­markt kan een belan­grijk doel dienen en helpen om pro­jecten van lage kwaliteit uit de wereld te helpen, aangezien over­hyped tokens onver­mi­jdelijk zullen bloe­den wan­neer de Bit­coin koers verder daalt.

Onder­tussen doen doorgewin­ter­de Bit­coin-ent­hou­si­astelin­gen waar ze goed in zijn: ze houden hun BTC vast, zon­der de inten­tie om te verkopen. En wan­neer de Bit­coin koers laag genoeg wordt om insti­tu­tionele investeerders aan te trekken, zal de pri­js van Bit­coin weer rap omhoogschieten.

Dit is een Partnerbericht


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.