De rol van blockchain-technologie bij het faciliteren van wereldwijde financiële transacties

27 maart 2023, 10:46


De rol van blockchain-tech­nolo­gie bij het faciliteren van wereld­wi­jde finan­ciële transacties

Blockchain-tech­nolo­gie heeft de afgelopen jaren veel aan­dacht gekre­gen als een rev­o­lu­tion­aire manier om trans­ac­ties te ver­w­erken en te reg­istr­eren. Het is een decen­traal sys­teem waarin alle trans­ac­ties in een gedis­tribueerd groot­boek wor­den opges­la­gen, dat door alle deel­ne­mers kan wor­den gecon­troleerd en gevalideerd. In dit artikel zullen we onder­zoeken hoe blockchain-tech­nolo­gie kan wor­den gebruikt om wereld­wi­jde finan­ciële trans­ac­ties te faciliteren.

Waarom blockchain?

Tra­di­tionele finan­ciële sys­te­men zijn gecen­traliseerd, waar­door ze kwets­baar zijn voor hack­aan­vallen en fraude. Boven­di­en zijn ze traag en duur, vooral bij inter­na­tionale trans­ac­ties waar­bij ver­schil­lende val­u­ta’s betrokken zijn. Blockchain-tech­nolo­gie daar­ente­gen biedt een aan­tal voordelen:

Decen­tral­isatie: In een blockchain-netwerk wor­den trans­ac­ties niet ver­w­erkt door één cen­trale autoriteit, maar door alle deel­ne­mers. Dit ver­min­dert de kans op fraude en voorkomt dat een enkele entiteit het netwerk kan manipuleren.

Transparantie: Alle trans­ac­ties wor­den opges­la­gen in een open­baar groot­boek dat door alle deel­ne­mers kan wor­den gecon­troleerd en gev­er­i­fieerd. Dit ver­hoogt de transparantie en ver­min­dert de kans op fouten.

Snel­heid: Trans­ac­ties wor­den bij­na direct ver­w­erkt, omdat er geen tussen­per­so­n­en nodig zijn om ze te valideren.

Lagere kosten: Omdat er geen tussen­per­so­n­en zijn, wor­den de kosten van trans­ac­ties (bijvoor­beeld bij het bit­coin kopen) ver­laagd.

Vei­ligheid: Blockchain-netwerken mak­en gebruik van gea­vanceerde cryp­tografis­che tech­nolo­gieën om trans­ac­ties te beveili­gen en te bescher­men tegen hacks en fraud­uleuze activiteiten.

Toepassin­gen van blockchain bij wereld­wi­jde finan­ciële transacties

  1. Cross-bor­der payments

Blockchain-tech­nolo­gie kan wor­den gebruikt om snelle, goed­kope en veilige inter­na­tionale betalin­gen te ver­w­erken. In tegen­stelling tot tra­di­tionele betal­ingssys­te­men, waar­bij meerdere tussen­per­so­n­en betrokken zijn, kun­nen blockchain-betalin­gen recht­streeks tussen twee par­ti­jen wor­den uit­gevo­erd. Dit ver­min­dert de kosten en de tijd die nodig is om de trans­ac­tie te verwerken.

Boven­di­en maakt blockchain het mogelijk om trans­ac­ties (bijvoor­beeld als je kiest voor doge­coin kopen) in ver­schil­lende val­u­ta’s uit te voeren zon­der dat daar­bij tussen­per­so­n­en nodig zijn. Dit betekent dat par­ti­jen direct kun­nen han­de­len zon­der zich zor­gen te hoeven mak­en over wis­selko­ersen en bankkosten.

  1. Iden­titeitsver­i­fi­catie

Blockchain-tech­nolo­gie kan wor­den gebruikt om iden­titeitsver­i­fi­catie te ver­beteren en fraude te voorkomen bij finan­ciële trans­ac­ties. In plaats van dat finan­ciële instellin­gen vertrouwen op doc­u­menten en andere infor­matie om de iden­titeit van klanten te ver­i­fiëren, kan blockchain wor­den gebruikt om dig­i­tale iden­titeit­en te creëren en te valideren.

Dit zou het voor klanten gemakke­lijk­er mak­en om zich te reg­istr­eren bij finan­ciële instellin­gen en tegelijk ertoe bij­dra­gen dat fraud­uleuze trans­ac­ties wor­den voorkomen, omdat alle gegevens die op de blockchain zijn opges­la­gen, onveran­der­lijk en onu­itwis­baar zijn.

  1. Han­del in aan­de­len en effecten

Blockchain-tech­nolo­gie kan ook wor­den gebruikt voor de han­del in aan­de­len en effecten. Het kan de huidi­ge han­del­sprak­tijken dis­rup­tief veran­deren, waar­bij er meerdere tussen­per­so­n­en betrokken zijn bij het afwikke­len van transacties.

In plaats daar­van kun­nen blockchain-netwerken directe peer-to-peer-trans­ac­ties tussen investeerders faciliteren. Dit zou niet alleen de kosten ver­la­gen, maar ook de afwik­kel­ingsti­jd verko­rten en de transparantie ver­hogen. Boven­di­en zou blockchain-tech­nolo­gie kun­nen wor­den gebruikt om de nalev­ing van regel­gev­ing te ver­beteren, omdat alle trans­ac­ties en infor­matie onveran­der­lijk en per­ma­nent wor­den vastgelegd.

  1. Micro­fi­nancier­ing

Blockchain-tech­nolo­gie kan een belan­grijke rol spe­len bij het faciliteren van micro­fi­nancier­ing, vooral in ontwik­kel­ings­lan­den waar toe­gang tot finan­ciële dien­sten beperkt is. Met blockchain kun­nen trans­ac­ties wor­den ver­w­erkt zon­der dat banken of finan­ciële instellin­gen nodig zijn, waar­door de kosten van het aan­bieden van microkredi­eten wor­den verlaagd.

Daar­naast kan blockchain-tech­nolo­gie wor­den gebruikt om lenin­gen te ver­strekken en de terug­be­tal­ing van lenin­gen te vol­gen. Dit zou het vertrouwen in micro­fi­nancier­ing ver­groten en de toe­gang tot kredi­et voor kleine bedri­jven en indi­viduen in ontwik­kel­ings­lan­den vergemakkelijken.

Uitdagin­gen voor de adop­tie van blockchain-tech­nolo­gie bij finan­ciële transacties

Hoewel blockchain-tech­nolo­gie veel poten­tieel heeft om finan­ciële trans­ac­ties wereld­wi­jd te faciliteren, zijn er nog enkele uitdagin­gen die moeten wor­den over­won­nen voor­dat het op grote schaal kan wor­den geadopteerd.

Regel­gev­ing: Reg­u­la­tors hebben nog geen uni­forme richtli­j­nen opgesteld voor het gebruik van blockchain-tech­nolo­gie bij finan­ciële trans­ac­ties. Dit kan finan­ciële instellin­gen afschrikken om het te gebruiken van­wege onzek­er­heid over de regelgeving.

Inter­op­er­abiliteit: Er zijn momenteel ver­schil­lende blockchain-netwerken beschik­baar die niet com­pat­i­bel zijn met elka­ar. Dit kan de adop­tie van blockchain-tech­nolo­gie belem­meren als gebruik­ers moeite hebben om tussen ver­schil­lende netwerken te communiceren.

Schaal­baarheid: Hoewel blockchain-tech­nolo­gie snel is, kan het momenteel niet op grote schaal wor­den gebruikt voor wereld­wi­jde finan­ciële trans­ac­ties van­wege de beperk­te schaalbaarheid

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.