Dit is wat jij moet weten over de Bitcoin ETF

29 april 2024, 21:00


Dit is wat jij moet weten over de Bit­coin ETF

Ein­delijk is het zover, zon­der dat je daad­w­erke­lijk hoeft te investeren in Bit­coin, kun je wel beleggen in deze cryp­to­munt. Dit komt door­dat er ein­delijk goed­keur­ing is vanu­it de SEC voor een ETF. Zo kun je dus gewoon net als je nor­male aan­de­len van Apple, Tes­la en Shell, ook investeren in Bit­coin, zon­der dat je dit dus via een exchange hoeft te doen. Omdat we ons goed kun­nen voorstellen dat dit direct een hele hoop vra­gen bij je oproept, leggen we je in dit artikel pre­cies uit hoe het zit en waarom het zoveel voorde­len heeft. Belan­grijk om te weten is wel dat dit absolu­ut geen finan­cieel advies is en wij puur onze eigen bevin­din­gen met je willen delen.

De voorde­len van de Bit­coin ETF

De nieuwe ETF waarmee je de koers van de bit­coin kunt vol­gen, heeft onzettend veel voorde­len. Omdat het er eigen­lijk veel te veel zijn om alle­maal op te noe­men, hebben we een selec­tie gemaakt van een aan­tal van de belan­grijk­sten. Beleggen in Bit­coin wordt toe­ganke­lijk­er voor een bred­er pub­liek, door­dat het via een ETF mogelijk is om te beleggen via tra­di­tionele beleg­gingskanalen zoals de bank of bro­ker. Je kunt je beleg­gingsporte­feuille diver­si­fiëren door te beleggen in Bit­coin via een ETF. Je hoeft je daar­naast ook geen zor­gen te mak­en over het veilig bewaren van Bit­coin, dat doet de ETF voor je. De ETF wordt beheerd door pro­fes­sion­als die de markt in de gat­en houden en ervoor zor­gen dat alles goed gaat.

De nade­len

Naast de voorde­len, zijn er ook een aan­tal nade­len die we met je willen bespreken. Dit doen we omdat we het belan­grijk vin­den dat je een zo goed mogelijk beeld kri­jgt en uitein­delijk ook een keuze kunt mak­en voor jezelf of het iets voor je is, ja of née. Het eerste nadeel zijn de kosten. Er zijn namelijk kosten ver­bon­den aan het beleggen in een Bit­coin ETF, zoals beheer­skosten en trans­ac­tiekosten. De Bit­coin markt is erg volatiel, wat betekent dat de waarde van je beleg­ging sterk kan schom­me­len. Beleggen in Bit­coin is daar­naast ook alti­jd een risi­co, er is geen garantie dat je geld ver­di­ent. Dit geldt overi­gens voor alle beleg­gin­gen die je doet. Belan­grijk is dus om eerst vol­doende ken­nis op te doen voor­dat je begint. Lees daarom eens de Finst review van Cryp­toko­ers­gids, zodat je direct weet hoeveel toegevoegde waarde het vol­gen van een cur­sus kan zijn als beginner.

Beleg alleen met geld dat je kunt missen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Vooral wan­neer je kiest voor beleggen in Bit­coin. De schom­melin­gen van de afgelopen jaren hebben namelijk meer­maals bewezen dat sti­jgin­gen en dalin­gen van enkele pro­cen­ten in relatief korte tijd geen uit­zon­der­ing zijn. Net als bij alle andere vor­men van beleggen, is het ook hier belan­grijk dat je alleen belegt met geld dat je kunt mis­sen. Zorg er dus alti­jd eerst voor dat je een buffer hebt, voor­dat je kiest om je geld te gaan investeren in bit­coin of andere aandelen.

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.