Geld lenen: Waar moet je op letten?

13 september 2023, 12:13


Geld lenen: Waar moet je op letten?

Als je geld wil lenen, bijvoor­beeld voor de aankoop van een auto of voor een andere grote aankoop, zijn er een aan­tal din­gen waar je reken­ing mee moet houden. Uit­er­aard is het belan­grijk dat je zelf bedenkt of een lening ver­standig en haal­baar is, maar daar­naast zijn er enorm veel aan­bieders van lenin­gen die ieder een ander aan­bod en andere voor­waar­den hanteren. Hier­door kan het lastig zijn om de aan­bieder te vin­den die het beste bij jou past. In dit artikel gaan we verder in op een aan­tal din­gen waar je reken­ing mee moet houden als je geld gaat lenen!

Wan­neer heb je het geld nodig? 

Ten eerste is het natu­urlijk belan­grijk dat je vast­stelt hoeveel geld je nodig hebt en wan­neer je het geld nodig hebt. In de meeste gevallen zit­ten er wel een aan­tal weken tussen het moment van aan­vra­gen en het moment dat het geld ook echt op je reken­ing staat. Hier moet je reken­ing mee houden als je het geld voor een bepaalde datum nodig hebt. Vaak wordt er door de aan­bieder een BKR toets­ing uit­gevo­erd en in som­mige gevallen wordt er nog extra onder­zoek gedaan, mocht de aan­bieder nog twi­jfe­len. Wil je echt snel geld lenen en wil je het bin­nen 10 minuten op je reken­ing? Dat is bij som­mige aan­bieders ook mogelijk, maar dit is wel afhanke­lijk van het bedrag dat je wil lenen. 

Kun je een lening afs­luiten zon­der BKR-toetsing?

Om een lening te kun­nen kri­j­gen, moet je bij de meeste aan­bieders door een BKR-toets­ing heen komen. Hier­mee kan een aan­bieder zien of je in staat bent om de lening terug te betal­en en of je een betrouw­bare betaler bent. Bij het BKR wor­den al je lenin­gen in een overzicht gezet, ook lenin­gen die al afbe­taald zijn bli­jven nog een paar jaar staan. Dat is eigen­lijk alleen maar posi­tief, want zo kan een aan­bieder zien dat je net­jes je lening hebt afbe­taald. Heb je echter betaalachter­standen gehad, dan kan de aan­bieder dit ook zien. In Ned­er­land is het bij­na ner­gens mogelijk om zon­der een BKR-toets­ing geld te lenen, behalve als het om een flit­slen­ing gaat. Wel kun je in som­mige gevallen het BKR vra­gen om bepaalde noterin­gen uit het sys­teem te halen, bijvoor­beeld als de betaalachter­stand volledig in is gehaald. 

Hoe leen je zon­der documenten?

Als je wil lenen zon­der het aan­lev­eren van aller­lei doc­u­menten, kun je het beste van een bek­ende lenen. Bij aan­bieders van lenin­gen zul je alti­jd iets aan moeten lev­eren om te bewi­jzen dat je de lening kunt betal­en

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.