Het laatste crypto nieuws op een rijtje

2 maart 2023, 20:36


Het laat­ste cryp­to nieuws op een rijtje

Cryp­to, dit is een onder­w­erp wat eerst echt voor de ken­ners ‑en wellicht zelfs nerds- was, maar steeds meer gang­baar wordt. Van­daag de dag tel je niet meer mee wan­neer je niet een porte­feuille aan Bit­coin, Shi­ba inu coin of Etherum hebt. De ene aankoop is echter wel beter dan de ander, want zoals je ongetwi­jfeld weet veran­deren de koersen in rap tem­po. Wat de slimme en goede keuzes van dit moment zijn? Dat hebben we in dit blog voor je op een rijt­je gezet. 

Stap in!

In de begin­jaren vol­gde het ene suc­cesver­haal het andere op, waar het ging om investeren in cryp­to. Mensen wer­den mas­saal steen­rijk met deze manier van beleggen. Maar niets bleek min­der waar, er vol­gden namelijk behoor­lijke zware tij­den. Toch kun­nen we door de jaren heen nu con­clud­eren dat cryp­to een vaste waarde in onze economie en ons geldsys­teem is gebleken. Koersen her­stelden zich en betrouw­bare, nieuwe munten zoals Binance kwa­men op de markt. Spe­cial­is­tis­che ken­nis om de juiste din­gen te doen was hier wel voor nodig, maar door de ontwik­kelin­gen van de markt wordt instap­pen steeds makke­lijk­er. Van­daag de dag is het met de keuze voor het juiste plat­form, voor iedereen mogelijk te starten met investeren in cryp­to. Welke keuze op dit moment juist is? Alvast een kleine hint; dé keuze om in te stap­pen. De koersen her­stellen zich namelijk op dit moment erg snel. 

Laat­ste cryp­to ontwikkelingen

Een tijd­je werd beweerd (door zoge­naamde spe­cial­is­ten en ken­ners) dat cryp­to een bubbel zijn waar we niet in moeten geloven, maar de markt lijkt zich de laat­ste maan­den behoor­lijk te her­stellen. Wan­neer we naar de koersen kijken van de grote munten zoals Bit­coin, Teth­er, BNB en Ethereum zien we ze alle­maal een flinke groei door­mak­en. Natu­urlijk is het een hobbe­lige weg naar boven, maar een analyse van de laat­ste negen maan­den laat bij alle drie een posi­tieve lijn zien. De posi­tieve ten­dens lijkt mede te danken aan de houd­ing van Chi­na en de ontwik­kelin­gen aldaar. Zo zien we dat de USD Coin behoor­lijk laag staat, maar het is hier­mee één van de weinige cryp­to. Schroom echter niet om hier dan ver­vol­gens niet in te investeren, dit kan alsnog in de toekomst een mooie winst oplev­eren wan­neer de koers weer stijgt!

Kor­tom, investeren in cryp­to is ook van­daag een goede keuze. Kies wel de juiste munt en wacht niet te lang nu de koersen weer behoor­lijk aan het sti­j­gen zijn. Er zijn echter nog wel een aan­tal dalers, hierin investeren is voor de dur­fall­en maar kan (juist!) mooie win­sten oplev­eren. Om jezelf meer zek­er­heid te bieden kun je in zo’n geval je kansen sprei­den op ver­schil­lende mark­ten en munten. Investeer wel alti­jd met geld wat je voor een lan­gere tijd kunt mis­sen, de wereld is zeer veran­der­lijk door mon­di­ale ontwik­kelin­gen waar je zelf geen invloed op hebt. Door hier reken­ing mee te houden kun je toch investeren, én ook met een gerust hart slapen

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.