Hoe werkt de goudprijs?

18 mei 2024, 12:17


Hoe werkt de goudprijs?

Goud heeft alti­jd al een bij­zon­dere plaats ingenomen in de werelde­conomie en de harten van beleg­gers. In deze blog duiken we diep in de werk­ing van de goud­pri­js. We onder­zoeken de fac­toren die de pri­js van goud beïn­vloe­den en hoe deze wordt vast­gesteld. Ook kijken we naar de ver­schil­lende manieren waarop je kunt beleggen in dit edelmetaal.

Wat is de goudprijs?

De goud­pri­js is sim­pel­weg de pri­js die kop­ers bereid zijn te betal­en voor een ounce (ongeveer 28,35 gram) goud. Deze pri­js veran­dert en wordt uitge­drukt in diverse val­u­ta, waaron­der de euro, de Amerikaanse dol­lar en de Britse pond. Deze waarde­veran­derin­gen mak­en goud tot een fascinerend onder­w­erp voor investeerders en economen.

Wat beïn­vloedt de goudprijs?

Vraag en aanbod

De invloed van vraag en aan­bod op de goud­pri­js is vrij direct. Goud is een eindi­ge bron, wat betekent dat de hoeveel­heid goud in de wereld beperkt is. Wan­neer mijnbedri­jven meer goud del­ven of wan­neer bestaand goud wordt gere­cy­cled, kan het aan­bod sti­j­gen. Tegelijk­er­ti­jd kan de vraag veran­deren afhanke­lijk van fac­toren als invester­ings­ge­drag, trends in sier­aden, en tech­nol­o­gis­che toepassingen.

  • Beleg­gingsvraag: In tij­den van economis­che onzek­er­heid en mark­tvolatiliteit neigen beleg­gers naar goud als een veilige haven’.
  • Indus­triële vraag: Goud wordt gebruikt in diverse indus­triële toepassin­gen, met name in de elek­tron­i­ca, waar het dient als een hoogst effi­ciënte en betrouw­bare geleider.
  • Con­sump­tieve vraag: In veel cul­turen is goud een pop­u­lair mate­ri­aal voor sier­aden en wordt vaak gekocht tij­dens fes­ti­val- en trouw­seizoe­nen. Het is daarom een erg goede keuze op goud te verkopen in deze tijd.

Rente­tarieven

Rente­tarieven spe­len een belan­grijke rol in de waarder­ing van goud. Omdat goud zelf geen rente oplev­ert, kun­nen hogere rente­tarieven op spaar­rekenin­gen of oblig­aties goud min­der aantrekke­lijk mak­en. Beleg­gers zouden kun­nen kiezen voor deze meer liq­uide en inkom­sten gener­erende acti­va, waar­door de vraag naar goud afneemt en de pri­js poten­tieel daalt.

Inflatie

Goud wordt his­torisch gezien beschouwd als een effec­tieve bescherming tegen inflatie. Wan­neer de koop­kracht van geld afneemt door inflatie, zoeken beleg­gers vaak hun toevlucht tot goud. Dit is omdat goud zijn waarde behoudt ter­wi­jl de werke­lijke waarde van geld daalt. Als gevolg hier­van kan de pri­js van goud sti­j­gen wan­neer de inflatie toeneemt.

Geopoli­tieke onzekerheid

In tij­den van geopoli­tieke span­nin­gen en onzek­er­he­den — zoals oor­logen, staats­grepen, en inter­na­tionale con­flicten — sti­jgt de vraag naar goud vaak aanzien­lijk. Beleg­gers zien goud als een sta­biele invester­ing die waarschi­jn­lijk zijn waarde zal behouden, ongeacht de externe onrust. Dit kan lei­den tot een sti­jging van de goud­pri­js tij­dens peri­o­den van inter­na­tionale onrust.

Hoe wordt de goud­pri­js vastgesteld?

De rol van de goudmarkten

De goud­pri­js wordt vast­gesteld op basis van han­del op inter­na­tionale mark­ten en beurzen, zoals de Lon­don Met­al Exchange (LME) en de New York Mer­can­tile Exchange (NYMEX). Deze mark­ten zijn de pri­maire hubs voor het kopen en verkopen van goud­con­tracten en fysiek goud:

  • Spot­markt: Op de spot­markt wordt goud ver­han­deld voor onmid­del­lijke lev­er­ing. De spot­pri­js van goud veran­dert voort­durend tij­dens de han­del­suren op basis van vraag en aan­bod. Deze pri­js is een bench­mark die vaak wordt gebruikt door beleg­gers over de hele wereld.
  • Futures­markt: Op de futures­markt kopen en verkopen beleg­gers con­tracten voor de lev­er­ing van goud in de toekomst tegen een afge­spro­ken pri­js. Deze markt helpt bij het afdekken tegen pri­js­risi­co’s en speculatie.

Fix­ing van de goudprijs

Een spec­i­fieke meth­ode van pri­js­vast­stelling is de Lon­don fix’, die tweemaal daags plaatsvin­dt. Dit pro­ces, uit­gevo­erd door een groep van grote banken die deel uit­mak­en van de Lon­don bul­lion mar­ket, stelt een pri­js vast die als ref­er­en­tie dient voor de han­del en waarder­ing van goud­pro­ducten wereld­wi­jd. Het pro­ces brengt kop­ers en verkop­ers samen, en de pri­js wordt vast­gesteld op een punt waar vraag en aan­bod in even­wicht zijn.

Invloed van cen­trale banken

Cen­trale banken spe­len een indi­recte maar krachtige rol in de goud­pri­jzen door hun mon­e­taire beleid. Wan­neer cen­trale banken grote hoeveel­he­den goud kopen of verkopen, kan dit invloed hebben op de wereld­wi­jde goud­pri­jzen. Boven­di­en beïn­vloe­den hun beslissin­gen over rente­tarieven de goud­markt, zoals eerder besproken.

Economis­che indicatoren

Economis­che rap­porten zoals inflatieci­jfers, werk­looshei­dssta­tistieken en GDP-groei kun­nen ook invloed hebben op de goud­pri­js. Deze gegevens kun­nen beleg­gers een indi­catie geven van de gezond­heid van een economie en invloed hebben op hun beslissin­gen om in goud te investeren als bescherming tegen economis­che onzekerheid.

Con­clusie

De goud­pri­js is afhanke­lijk van een com­plex samen­spel van fac­toren. Het begri­jpen van deze dynamiek is belan­grijk als je over­weegt om in goud te beleggen. Zorg er dus voor dat je goed geïn­formeerd bent en de mark­trisi­co’s begri­jpt voor­dat je de stap naar beleggen in goud zet.

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.