...

TA AEX, OCI, Alfen, Adyen, Exor en DAX

14 maart 2023, 00:15 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag heb ik vijf ver­zoeken in de col­umn terug lat­en komen. De zes­de grafiek is er een in de reeks van 25 nieuwe” aan­de­len in de AEX. Na van­daag moet ik in die reeks alleen nog Heineken, ING en IMCD behandelen.


Exor:

Dit is alle koer­shis­to­rie van nieuwkomer Exor in de AEX. Dat is niet veel, maar ik heb wel een sti­j­gend trend­kanaalt­je kun­nen teke­nen. Sterk­er. bin­nen het trend­kanaal heb ik een tweede sti­j­gend trend­kanaalt­je kun­nen teke­nen. Laat Exor daar nou van­daag met veel geweld neer­waarts uit zijn gevallen!

Vri­jwel zek­er is de koers nu op weg naar de onderz­i­jde van het grotere sti­j­gende trendkanaal.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Laat ik maar stop­pen met tellen. In de reeks van 25 aan­de­len uit de AEX moet ik nu ING, IMCD en Heineken nog behandelen.

DAX op ver­zoek van lez­eres lda:

Geen sti­j­gende trend­kanaal zoals bij Exor maar wel een sti­j­gende trendli­jn waar de Duitse index van­daag over­duidelijk doorheen zak­te. Onder de grafiek was de RSI al sig­nalen aan het afgeven in de vorm van een negatieve divergentie.

Dit was geen beste dag voor de DAX. De index lijkt nu vast en zek­er, zek­er en vast voor de Vlaamse lez­ers, op weg naar de hor­i­zon­tale steun.

Adyen op ver­zoek van lez­er aboot:

Ik neem ten­min­ste aan dat u Adyen bedoelde? 

Adyen zit ook in de AEX, maar die was al voor­bi­jgekomen in de col­umn, dus die telt niet.
Onder de weinig belan­grijke dal­ende trendli­jn tik­te het low” van van­daag de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn aan. Gelukkig lag het slot toch weer op een iets hoger niveau. Ondanks het iets hogere slot sluit ik absolu­ut niet uit dat het de komende dagen op een nieuwe test gaat uitkomen. En of de ste­un het dan houdt…

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Het is geen per­fect dal­end trend­kanaal, maar ik maak er wel mee duidelijk wat de trend is bij Alfen. Juist: dalend.

In de dal­ing is het vrij onbeduidende rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn­t­je in de vorige beur­sweek al gekraakt. Van­daag zocht het low het niveau onder de oran­je lijn al op en wist er op of miss­chien beter net onder te sluiten. De chart ligt er slecht bij, maar juist die can­dle van van­daag zou (tijdelijk?) red­ding kun­nen bren­gen. Op moment van schri­jven zet ik daar pre­cies nul Euro op in, zelfs geen Reaal. 

OCI op ver­zoek van lez­er aboot:

Met een negatieve blik zien we de koers onder de oran­je sti­j­gende trendli­jn en lagere top­pen neerzetten sinds de top van okto­ber 2022

Met een posi­tieve blik zien we de koers boven de blauwe dal­ende trendli­jn en ook nog eens boven de groene hor­i­zon­tale steun.

De zwartk­ijk­er wijst ver­vol­gens rechts op de grafiek naar het dal­ende trend­kanaalt­je en vertelt ook nog eens dat de koers daarbin­nen fors is gedaald. 

Iedereen heeft gelijk. Ik kan ook nog schri­jven dat de koers de laat­ste maan­den per sal­do zijwaarts gaat.

Ik denk absolu­ut niet aan kopen, maar als OCI bij iemand in de porte­feuille zit dan kan die op dit niveau bli­jven zit­ten. Één ding: kijk a.u.b. naar uw stop!

AEX op ver­zoek van lez­ers lda en Mis­ter bluesky:

De index van Klein Chi­na werd van­daag door twee lez­ers aangevraagd. Mooi!

De ontwik­kel­ing op de chart is iets min­der mooi. De koers viel van­daag uit een (niet zo mooi) sti­j­gend trend­kanaal. En eigen­lijk zak­te de index afgelopen vri­jdag al door het ijs.

De dal­ing van van­daag was duidelijk en ste­vig. Het enige posi­tieve” aan van­daag was dat de AEX niet op het low van de dag sloot. Het low lag zelfs nog lager! Het kan best zo zijn dat koop­jes­jagers mor­gen in de markt komen, maar met deze ontwik­kel­ing houd ik reken­ing met een verdere dal­ing en wel naar de hor­i­zon­tale steun.

Ik zie u don­derdag weer, met meer ver­zoeken en wellicht de laat­ste drie in de reeks. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

15 maart 2023, 01:07

Hallo Marcel ,
Kbc was ook mijn vraag maar Ida , is me voor ,
Mvg?
Poul

(0)
14 maart 2023, 21:03

Wat een bewegingen op de beurs!
Hoe zit het met KBC nu?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.