Veilig beleggen doe je met een VPN

29 april 2024, 20:49


Veilig beleggen doe je met een VPN

Waar beleggen in aan­de­len tot jaren gele­den vooral was weggelegd voor oud­ere man­nen in saaie gri­jze pakken, is dit anno 2024 allang niet meer het geval. Sterk­er nog, we kun­nen prak­tisch over­al en alti­jd aan­de­len kopen via een app op onze tele­foon. Natu­urlijk moeten de beurzen wel open zijn, maar dat zal je als ervaren beleggen natu­urlijk wel weten. Toch zien we dat gemak ook als gevaar heeft dat de infor­matie die je ver­stu­urd, in ver­keerde han­den kan vallen. Je kunt je namelijk wel voorstellen dat wan­neer je op de trein of bus aan het wacht­en bent en je onbe­doeld via het open­bare wifi netwerk op het sta­tion een trans­ac­tie doet via bijvoor­beeld DeGiro, deze gegevens niet alti­jd even veilig wor­den ver­stu­urd. Daarom is het belan­grijk om te kiezen voor een VPN. Dit is namelijk een extra beveilig­ing die ervoor zorgt dat je zon­der prob­le­men dit soort gevoelige infor­matie kunt ver­s­turen, zon­der dat je bang hoeft te zijn dat ze in ver­keerde han­den vallen. Hoe dit pre­cies werkt leggen we je alle­maal uit.

Je bli­jft anoniem

Wan­neer je gebruik­maakt van een VPN, dan kan prak­tisch nie­mand achter­halen wat je exact uit­spookt. Uit­er­aard kun­nen de echte spe­cial­is­ten dat wel, maar voor het gebruik van een VPN is dit niet aan de orde. Op het moment dat je een VPN gebruikt, wordt het IP adres dat je gebruikt namelijk ver­van­gen door het IP adres van de serv­er die je VPN gebruikt. Zo kan de infor­matie die jij ver­stu­urt, niet direct wor­den gelinkt aan jou, waar­door de kans op het ste­len en daarmee kop­pe­len een stuk klein­er wordt. Zo hoef je dus niet bang te zijn dat je gegevens in ver­keerde han­den vallen. Belan­grijk is wel dat je kiest voor een VPN aan­bieder die bij je past qua gebruik en wensen. Online VPN vergelijken op basis van voor­waar­den is daarom wel ver­standig. Zo weet je namelijk zek­er of ze de bescherming bieden die jij nodig hebt.

Toe­gang tot inter­na­tionale beurzen

Heb je wat meer ervar­ing op de beurs, dan weet je natu­urlijk dat je vanu­it Ned­er­land niet alti­jd toe­gang hebt tot alle beurzen. Dit komt door­dat bepaalde beleg­gin­gen alleen bestemd zijn voor mensen in een bepaald land. Door gebruik te mak­en van een VPN kun je je locatie fic­tief aan­passen, waar­door je dus bijvoor­beeld wel mee kunt doen met een invester­ingsronde van een groot bedri­jf dat pas over een aan­tal weken of zelfs maan­den op de beurs komt. Dit geeft jou als beleg­ger een flinke voor­sprong en ver­g­root de kans op een poten­tiële winst.

Kies voor de juiste VPN

We hebben het al even genoemd, maar wan­neer je op zoek gaat naar een betrouw­bare VPN, is het belan­grijk om vooral te kijken naar wat een aan­bieder je te bieden heeft. Zo zijn er par­ti­jen die een volledig gratis pakket bieden, maar het kan ook zijn dat je juist voor de func­ties die jij wilt gebruiken, een extra abon­nement moet afs­luiten voor een paar euro per maand. Vergelijk dus meerdere VPN aan­bieders, zodat je zek­er weet dat je uitein­delijk kiest voor degene die het beste bij je past

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.