Zal de Amerikaanse economie er goed vanaf komen na de Fed-verhogingen?

22 augustus 2023, 11:47


De con­sumenten­pri­jzen in de VS ste­gen in juni met slechts 3% op jaar­ba­sis, vergeleken met het veel intimideren­dere cijfer van 9,1% een jaar eerder. Het inten­sieve rentev­er­hogings pro­gram­ma van de Fed had blijk­baar zijn werk gedaan en het dubbel goede nieuws was dat de werk­loosheid lager was dan in decen­nia. Het bewi­js sug­gereerde dat voorzit­ter Jerome Pow­ell en zijn col­le­ga’s bij de Fed een zachte land­ing” had­den gemaakt. Dit gewen­ste resul­taat, dat economen nog maar een paar maan­den gele­den bij­na voor onmo­gelijk hield­en, ver­wi­jst naar de lastige taak om een snel draaiende economie op een laag pit­je te zetten, waar de vraag zwakker en de pri­jzen lager zijn, maar die toch genoeg dynamiek heeft om mensen aan het werk te houden en bedri­jven te lat­en doordraaien.

Pow­ell verkondigde tij­dens de Fed-ver­gader­ing in juli niet open­lijk de over­win­ning, maar sug­gereerde beschei­den dat we een kans hebben” om de inflatie te beteuge­len tot het niveau van 2% en tegelijk­er­ti­jd een groot banen­ver­lies te voorkomen. Dit betek­ende niet dat er geen obstakels meer waren, want Pow­ells medew­erk­ers voorza­gen een merk­bare groeiver­trag­ing vanaf lat­er dit jaar”. Andere strate­gen waren het eens met de rooskleurigere kijk van de Fed op de zak­en, waaron­der veel strate­gen die eerder had­den opgegeven dat de economie vlot zou terugk­eren. De meeste anal­is­ten schat­ten de kans op een recessie nu op ongeveer 50%.

Iedereen die van plan is om te beleggen of te investeren, moet zich een paar din­gen afvra­gen: Kun­nen we vertrouwen op de aangepaste economis­che voor­spellin­gen? En zelfs als we dat kun­nen, wat beteke­nen ze dan pre­cies voor de rente­tarieven en de economie in de nabi­je toekomst? Dis­cussieer met ons mee.

Hoe ver zijn we gekomen?

We willen de vooruit­gang die de Fed heeft geboekt op het gebied van inflatie niet bagatel­lis­eren, maar een groot deel ervan kan wor­den omschreven als de cor­rec­tie van onnatu­urlijke pri­jstrends die hun oor­sprong vin­den in de Covid-19 pan­demie en de Rus­sis­che invasie in Oekraïne. De door de Fed gepref­er­eerde graad­me­ter voor inflatie ver­snelde in mei met 3,8% op jaar­ba­sis, waar­door de uitein­delijke doel­stelling van 2% miss­chien net om de hoek lijkt te liggen. Het is echter niet zo een­voudig, want de sec­tor die Pow­ell in deze laat­ste fase moet krak­en is de dien­sten­sec­tor, waar het moeil­ijk is om de pri­jzen te lat­en zakken. De laat­ste kilo­me­ter afleggen is moeil­ijk”, zegt Vin­cent Rein­hart van Drey­fus en Mellon.

Rein­hart denkt ook dat de Fed miss­chien niet zal aan­drin­gen op een dal­ing van de inflatie tot 2% voor­dat ze dovish wordt. Pow­ell heeft echter aangegeven dat hij bereid is om tot 2025 te wacht­en om zijn doel te bereiken. Anal­is­ten zoals Lind­sey Piegza van Stifel Finan­cial Corp. geloven hem op zijn woord. Er is echt geen bewi­js dat de Fed genoeg heeft gedaan om aan de zijli­jn te bli­jven staan”, merkt ze op. Pow­ell weet inder­daad dat ver­schil­lende soorten ver­rassende gebeurtenis­sen, met name aan de aan­bodz­i­jde, zijn vooruit­gang op het gebied van inflatie teni­et kun­nen doen en meer ver­hogin­gen in de tweede helft van 2024 noodza­ke­lijk kun­nen maken.

Hoe zek­er kun­nen we zijn?

Het is waar dat we solide bewi­js hebben om te geloven in een zachte land­ing”, maar elk his­torisch moment is uniek, met ver­schil­lende kracht­en die op ver­schil­lende manieren werken. Daarom moeten we voorzichtig zijn met het trekken van con­clusies op basis van vergelijkin­gen met gebeurtenis­sen uit het verleden. In de woor­den van de Har­vard Busi­ness Review: De eige­naardighe­den van de cyclus vra­gen eerder om inschat­ting dan om pre­cieze voorspellingen”.

Neem bijvoor­beeld de laat­ste delen van 1989, 2000 en 2007, toen anal­is­ten er zek­er van waren dat ze kon­den reke­nen op zachte landin­gen” na peri­o­den van hoge rente. De gebeurtenis­sen ver­liepen hele­maal niet zoals ze verwacht­ten. Enkele weken na hun voor­spellin­gen belandde de Amerikaanse economie in een recessie, com­pleet met bedri­jf­ss­luitin­gen, werk­loosheid en een stag­nerende groei. De mark­ten hebben moeite om pre­cies te zien waar de scheuren zit­ten”, legt Gen­nadiy Gold­berg van TD Secu­ri­ties uit. In het laat­ste van de drie gevallen was de neer­gang bij­zon­der ern­stig en steeg de werk­loosheid tot 10%, van­waar het tien jaar lang niet terug­keerde naar een nor­maal niveau. De wereld­wi­jde finan­ciële mark­ten raak­ten in een neer­waartse spiraal.

Vooruit­gang boeken

Er is genoeg dat uniek is aan onze his­torische omstandighe­den en dat maakt het moeil­ijk om te zien wat ons te wacht­en staat. Nadat de pan­demie onze economie bij­na platlegde, werd deze kun­st­matig ges­tim­uleerd door over­hei­dss­te­un, wat lei­d­de tot een onnatu­urlijke toe­name van de vraag, knelpun­ten in de toelev­er­ings­keten en wijd­ver­sprei­de teko­rten. Er is zoveel onge­woons aan deze inflatie-episode”, legt Michael Fer­oli van JPMor­gan uit. Ik denk niet dat we de lessen uit het verleden te veel moeten toepassen”.

De gevol­gen van de enorme rentev­er­hoging van 5,25% die de Fed in slechts ander­half jaar tijd heeft doorgevo­erd, zullen zich ergens en op een bepaald moment man­i­festeren in de economie, en de kredi­etschaarste is nu al duidelijk. We kun­nen daarom op basis van boven­staande nog niet weten wat ons te wacht­en staat.


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.