...

TA ASML, IMCD, ASM Int., Unilever, Signify en Just Eat

20 januari 2022, 11:52 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

ASML, Unilever, IMCD, Sig­ni­fy, ASM Inter­na­tion­al en Just Eat Take­away, dat zijn mijn keuzes voor de col­umn. Alle zes de aan­de­len mak­en deel uit van de AEX. De meeste aan­de­len die deel uit­mak­en van de AEX zijn flink in beweg­ing door een aan­tal fac­toren. Lat­en we maar eens gaan kijken hoe deze zes erbij liggen.Unilever:

Rechts op de grafiek ziet u hoe (insti­tu­tionele) beleg­gers over een over­name door Unilever dacht­en. Lat­en we het erop houden dat ze er geen goed gevoel bij houden, gezien de enorme daling.

Alleen diege­nen die heel kort op de bal speelden zouden met de neer­waartse door­braak van de rode sti­j­gende trendli­jn de dal­ing niet hebben meege­maakt. Zij zouden (tijdig!) uit een long posi­tie zijn gestapt. Iedereen die een aan­deel wat meer ruimte geeft zou helaas de dal­ing hebben moeten meemaken.

De can­dles van dins­dag en woens­dag vor­m­den een mooi bull­ish engulf­ing pat­tern. Van­daag zou dus een sti­jging moeten wor­den verwacht. Inmid­dels ziet u dat de koers van Unilever met een gap is weggeschoten. Wat we echter ook zien is dat de koers nu op de oran­je weer­stand staat, ter­wi­jl intra­day de koers er al even boven is geweest.

Veel zal afhangen van de slotko­ers, al dan niet boven de oran­je weer­stand. Een slotko­ers daaron­der is wat mij betre­ft niet best.

ASML:

===== = = = = =
Bedankt lezer(es) Pluis, voor het hele mooie com­pli­ment!
U mag een gratis analyse aan­vra­gen :o)
===== = = = = =

ASML is ook zo’n aan­deel in beweg­ing. Per sal­do naar bene­den wel te ver­staan. Alhoewel we ook een dis­cussie kun­nen opzetten dat de koers zijwaarts beweegt tussen de groene en rode lijn. Het hangt er maar vanaf naar welke tijd­pe­ri­ode we kijken.

Het blauwe lijn­t­je, dat gis­teren en ook van­daag werd getest, moet een dal­ing naar de groene hor­i­zon­tale lijn (en wellicht erg­er?) voorkomen. Een licht­pun­t­je is dat er van­daag miss­chien een hele lichte posi­tieve diver­gen­tie door de RSI wordt neergezet.

Just Eat Takeaway:

Zelfs zon­der studie Tech­nis­che Analyse lukt het iedereen het dal­ende trend­kanaal te zien. Als ik meer koer­shis­to­rie zou neerzetten zou de reeks lagere top­pen en lagere bodems nog langer zijn!

Onder de oran­je dal­ende trendli­jn ziet u nu zelfs een soort van dal­end trend­kanaalt­je bin­nen het grotere dal­ende trend­kanaal. Ziet u ook de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI als u naar de twee koers­bodems van decem­ber 2021 en jan­u­ari 2022 kijkt?

De koers klopt al een aan­tal dagen op de deur van de oran­je dal­ende trendli­jn, maar weet er nog niet opwaarts door te breken. Mocht dat wel gebeuren, dan kunt u een trade over­we­gen, een Hit & Run. Houd daar­bij in het achter­hoofd dat u tegen de wind in zou p.ss.n.

===== = = = = =
De porti­er tegen de groep mensen:
ah, u bent een moor­de­naar? En u een fraudeur, inces­t­pleger, inbrek­er? U bent welkom”.
en daar zie ik nog enkele (kinder)verkrachters, oplichters, huiselijk geweld plegers en u daar perst mensen af? Ja gezel­lig, kom lekker bin­nen!”
U heeft alle prikken inclusief de QR-code, maar u heeft Covid en kunt anderen besmet­ten? Née, natu­urlijk, kom erbij, top, kom binnen”.

U bent gezond maar heeft geen prik of (tweede, derde, vierde) boost­er? Wat, wát, WAT??? Hoe durft u hier te komen!?!?! Ik weiger u als mis­dadi­ger de toe­gang”.
===== = = = = =

IMCD:

IMCD heeft al heel wat verkoopsig­nalen gegeven en de grote vraag is of er nog een achter­aan komt. Zon­der enige moeite tel ik al vier verkoopsig­nalen en de vijfde zou kun­nen komen als de low van gis­teren (woens­dag) op euro 156,75 neer­waarts zou wor­den uitgenomen. 

Op moment van schri­jven beukt de koers tegen de onderz­i­jde van de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Aan het begin van de week was deze lijn nog een ste­un­li­jn, maar met de neer­waartse door­braak is dat veran­derd. Vinger aan de pols dus.

Sig­ni­fy:

Met de deur in huis val­lend meld ik u dat ik Sig­ni­fy in porte­feuille heb. Ik moet wel, gezien mijn dis­claimer hè? Van­daag aangekocht.

Sig­ni­fy heeft de draai van neer­waarts naar zijwaarts en voorzichtig opwaarts al meege­maakt. Van­daag brak LIGHT opwaarts uit en dat was voor mij de reden in de trade te stap­pen. Natu­urlijk realiseer ik het me dat het tot nu toe slechts intra­day is…

Sinds de bodem in decem­ber 2021 zet Sig­ni­fy hogere bodems en hogere top­pen neer en van­daag komt de poging weer een hogere top neer te zetten. Mocht dat lukken en de koers weet een dez­er beurs­da­gen ook nog door de rode hor­i­zon­tale weer­stand te breken dan zou dat een beves­tig­ing oplev­eren. Geen zek­er­heid, dat bestaat niet op de beurs.

Ja natu­urlijk, ik heb een stop loss.

ASM Inter­na­tion­al:

ASM Int. is het vol­gende aan­deel dat de nodi­ge euroot­jes heeft ingeleverd. Zijn er verkoopsig­nalen geweest zodat u het groot­ste gedeelte van de dal­ing niet mee had hoeven mak­en? Ik zou zeggen probeer ze zelf maar te vin­den. Ze staan er, niet zo zeer in kwan­titeit als wel in kwaliteit.

Nu is de oran­je hor­i­zon­tale ste­un van redelijk groot belang. De koers staat er zelfs op! Ok, intra­day, maar toch. Mocht die oran­je lijn nu breken, dan wor­den achtereen­vol­gens de gri­jze en de groene lijn de mogelijke targets. 

Dat is m weer voor van­daag. Ik hoop u in het week­end weer te zien! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

22 januari 2022, 13:37

IMCD, AKZO en ALFEN. Is er nog hoop ? Valt aex door 750 ?
Werd signify verkocht ? Vele vragen waar misschien niet allemaal een antwoord kan op gegeven worden. Alvast bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.