De opkomende trends op de aandelenmarkt

24 april 2024, 20:20


De opkomende trends op de aandelenmarkt

Regeren betekent vooruitk­ijken, en op de beurs betekent dat goed op de hoogte zijn van wat er nu speelt en wat de uitdagin­gen voor de toekomst zijn. Beleg­gers moeten daarom alti­jd op de hoogte bli­jven van het laat­ste nieuws, want niet de beursko­ersen bepalen het nieuws, maar juist het nieuws bepaalt de beursko­ersen. De afgelopen jaren zagen we flink wat beweg­in­gen op de koersen. Denk aan de grote crash in 2020 door het coro­n­avirus, gevol­gd door een sterke oplev­ing en hoge koersen in 2021 en 2022 toen de economie zich her­stelde. Veel aan­de­len kwa­men weer terug van die zware klap in 2020. 2023 was het jaar waarin de cen­trale banken de stri­jd tegen hoge inflatie won­nen. Op dit moment kri­jgt de beurs vleugels en bli­jft de gevrees­de recessie uit.

Tech­nol­o­gis­che revolutie

Een van de groot­ste trends op de aan­de­len­markt is de aan­houdende tech­nol­o­gis­che rev­o­lu­tie. Nieuwe tech­nolo­gieën zoals kun­st­matige intel­li­gen­tie, cloud com­put­ing en de uitrol van 5G-netwerken hebben zow­el nieuwe indus­trieën op de kaart gezet als bestaande grondig veran­derd. Bedri­jven in deze sec­toren hebben echt enorm veel groeipo­ten­tie. Denk aan grote tech­nolo­giereuzen tot opkomende start-ups. Beleg­gers zijn erg geïn­ter­esseerd in deze bedri­jven omdat ze de kans hebben uit te groeien tot mark­tlei­ders en op lange ter­mi­jn aanzien­lijke win­sten kun­nen oplev­eren. Maar ook bijvoor­beeld bedri­jven die de laat­ste tech­nol­o­gis­che snuf­jes ver­w­erken in kled­ing, zoals de lange regen­jas voor dames doen het goed.

Duurza­amheid en ESG-investeringen

Een andere belan­grijke trend op de aan­de­len­markt is de toen­e­mende aan­dacht voor duurza­amheid en de zoge­naamde ESG-fac­toren: milieu, maatschap­pij en goed bestu­ur. Beleg­gers tonen steeds meer inter­esse in bedri­jven die milieu­vrien­delijk zijn, maatschap­pelijk ver­ant­wo­ord han­de­len en sterk bestu­ur ver­to­nen. Bedri­jven die duurza­amheid serieus nemen en dit ver­w­even in hun bedri­jf­sstrate­gie en dagelijkse oper­aties kun­nen reke­nen op meer klanten, kostenbe­sparin­gen en een sterk­er ima­go. Beleg­gings­fond­sen en grote investeerders leggen steeds vak­er de nadruk op deze ESG-cri­te­ria bij het mak­en van invester­ingskeuzes, wat de vraag naar duurzame aan­de­len doet sti­j­gen. Dit kun­nen bedri­jven zijn die een rains regen­jas voor heren verkopen, maar ook finan­ciële instellingen.

Opkomende mark­ten: kansen en risico’s

Opkomende mark­ten trekken beleg­gers aan van­wege hun poten­tieel voor snelle economis­che groei en hogere ren­de­menten. Lan­den zoals Chi­na, India en Brazil­ië bieden volop kansen in sec­toren als tech­nolo­gie, gezond­hei­d­szorg en con­sumenten­goed­eren. Toch brengt beleggen in deze mark­ten ook risi­co’s met zich mee, zoals poli­tieke insta­biliteit, val­u­taschom­melin­gen en com­plexe regel­gev­ing. Het is cru­ci­aal dat beleg­gers goed begri­jpen wat de unieke eigen­schap­pen en risi­co’s zijn van elke markt voor­dat ze besluiten te investeren.

De opkomst van SPAC’s

Spe­cial Pur­pose Acqui­si­tion Com­pa­nies, of SPAC’s, zijn de laat­ste jaren pop­u­laird­er gewor­den als een alter­natieve meth­ode om bedri­jven naar de beurs te bren­gen. SPAC’s zijn in feite lege beursgeno­teerde bedri­jven die spec­i­fiek wor­den opgezet om geld in te zame­len en daarmee een privébedri­jf over te nemen en naar de beurs te bren­gen. Deze blan­co cheque’-bedrijven geven beleg­gers de kans om te investeren in bedri­jven voor­dat deze pub­lieke­lijk wor­den ver­han­deld. Dit zijn natu­urlijk aantrekke­lijke groeimo­gelijkhe­den. Toch komen investerin­gen in SPAC’s met risi­co’s, zoals een gebrek aan transparantie en mogelijke belan­gen­con­flicten tussen de oprichters en de investeerders.

Ren­de­ment van groeiaan­de­len ver­sus waardeaandelen

Mensen dis­cus­siëren vaak over wat beter is op de aan­de­len­markt: groeiaan­de­len of waardeaan­de­len. Groeiaan­de­len, bek­end om hun sterke omzet- en win­st­groei, hebben de laat­ste tijd beter gepresteerd dan waardeaan­de­len. Waardeaan­de­len zijn goed­kop­er als je kijkt naar hun boek­waarde of inkom­sten. Beleg­gers zijn het niet eens over welke soort aan­de­len op de lange ter­mi­jn het meest oplev­eren. Som­mige mensen denken dat groeiaan­de­len zullen bli­jven prof­iteren van trends zoals dig­i­talis­er­ing en inno­vatie. Anderen vin­den waardeaan­de­len inter­es­san­ter omdat ze goed­kop­er zijn en kans hebben op waardestijging.

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.