De reden dan karton zoveel duurder is geworden

29 april 2024, 21:12


De reden dan kar­ton zoveel duur­der is geworden

Tegen­wo­ordig bestellen we alles online. Het is daarom dus ook niet heel gek dat de vraag naar kar­ton­nen dozen enorm is toegenomen. Dat, in com­bi­natie met de onrust in de wereld, zorgt ervoor dat de pri­jzen van grond­stof­fen enorm zijn geste­gen. Dit is dus ook pre­cies wat we terugzien als we kijken naar de pri­js van kar­ton en uitein­delijk de kar­ton­nen dozen. Toch zijn er nog veel meer rede­nen die hier­aan ten grond­slag liggen en die willen we graag met je bespreken. Als web­shopeige­naar is namelijk belan­grijk om je kosten in kaart te bren­gen, zodat je pre­cies weet welke kosten jij maakt aan ver­pakkings­ma­te­ri­aal en verzend­ing. Om dit voor elka­ar te kri­j­gen, is het goed om eerst eens te weten waarom de pri­jzen in de afgelopen peri­ode zo zijn gestegen.

Toen­e­mende vraag

De voor­naam­ste reden dat de pri­jzen van kar­ton en dus ook kar­ton­nen dozen zijn geste­gen, is door de sterk toen­e­mende vraag. We bestellen steeds meer online, waar­door er dus ook meer dozen nodig zijn om alles te kun­nen verzen­den. Dit heeft als gevolg dat de pri­jzen sti­j­gen, waar­door jij als web­shop eige­naar dus meer betaalt voor een verzend­doos. Daarom is het ook aan te raden om te kijken naar een kar­ton­nen doos op maat van Dozen­pro­du­cent, zodat je direct een doos kan lat­en ontwer­pen met je eigen naam en bedri­jf­s­l­o­go. De meer­pri­js die je daar­voor betaalt, is namelijk vaak maar een frac­tie van de pri­jssti­jging die je in afgelopen jaren al voor je kiezen hebt gehad. Los van de web­shops, zien we ook dat de vraag naar kar­ton­nen ver­pakkings­ma­te­ri­alen in de voed­ingsmid­de­len­branche toe­neemt. We gebruiken steeds min­der plas­tic en ook de bezor­grestau­rants bli­jven groeien.

Schaarste van grondstoffen

Kar­ton wordt gemaakt van oud papi­er en pulp. De laat­ste jaren is er een teko­rt aan deze grond­stof­fen, wat heeft geleid tot een sti­jging van de pri­jzen. Dit is in com­bi­natie met een toen­e­mende vraagt, zorgt ervoor dat de pri­jzen sti­j­gen. Om je een idee te geven waar deze teko­rten door zijn ontstaan, hebben we er een aan­tal voor je verzameld:

  • Min­der papierver­bruik — Er wordt min­der papi­er gebruikt voor bijvoor­beeld kran­ten en tijdschriften.
  • Ver­bod op de export van oud papi­er — Som­mige lan­den, zoals Chi­na, hebben een ver­bod op de export van oud papi­er ingesteld.
  • Toen­e­mende vraag naar pulp — Pulp wordt ook gebruikt voor de pro­duc­tie van andere pro­ducten, zoals toi­let­pa­pi­er en tissues.

Hogere energiekosten

De energiepri­jzen lijken de afgelopen maan­den in een wat rustiger vaar­wa­ter te zijn gekomen. Toch zien we dat een deel van deze pri­jssti­jgin­gen nog alti­jd aan de wel­bek­ende strijk­stok’ is bli­jven kleven. Dit is daarom ook een reden waarom alles een stuk duur­der is gewor­den. Veel grote bedri­jven hebben namelijk te mak­en met toen­e­mende kosten voor niet alleen energie, maar ook per­son­eel en alles wat daar verder bij komt kijken. Het is dus ook niet voor niets dat de inflatie de afgelopen twee jaar his­torisch hoog is geweest ten opzichte van de tien­tallen jaren ervoor. Het enige wat jij als onderne­mer kunt doen, is ervoor zor­gen dat jij je kar­ton­nen dozen slim inkoopt, zodat je enigszins kunt besparen op de prijs.

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.