De reden waarom jij zou moeten beginnen met beleggen in elektrische auto’s

4 april 2023, 19:17


De reden waarom jij zou moeten begin­nen met beleggen in elek­trische auto’s

Beleggen is een pop­u­laire manier om ver­mo­gen op te bouwen. Het kan echter riskant zijn, omdat je je inleg kunt ver­liezen. Maar als je op de juiste manier belegt en jezelf goed informeert over de mogelijkhe­den en risi­co’s, kan het ook een ide­ale manier zijn om ver­mo­gen op te bouwen en je finan­ciële doe­len te bereiken. Uit­er­aard is het wel goed te weten dat er alti­jd een risi­co bestaat, maar wan­neer je weet wat je doet, is de kans aan­wezig dat je er serieus ren­de­menten mee kunt behalen. Vooral in de huidi­ge tijd, waarin de elek­trische auto natu­urlijk ontzettend pop­u­lair is, kan dit een inter­es­sante sec­tor zijn om in te stap­pen. Uit­er­aard geldt dat ook voor bijvoor­beeld verzek­erin­gen. Of het nu gaat om het afs­luiten van een autoverzek­er­ing, zorgverzek­eren of aller­lei andere verzek­erin­gen, ook dat bli­jft alti­jd doorgaan.


Volg de laat­ste trends

Een van de gebieden waarin momenteel veel geïn­vesteerd wordt, is de ontwik­kel­ing van elek­trische auto’s. Dit biedt niet alleen kansen voor de auto-indus­trie, maar ook voor beleg­gers die willen prof­iteren van deze inno­vaties. Beleggen in elek­trische auto’s kan namelijk een inter­es­sante invester­ing zijn met poten­tieel hoge ren­de­menten. Elek­trische auto’s wor­den steeds pop­u­laird­er, omdat ze milieu­vrien­delijk­er zijn dan tra­di­tionele ben­zine- of diese­lau­to’s. Dit wordt ges­tim­uleerd door over­hei­ds­beleid en wet­gev­ing die de uit­stoot van broeikas­gassen willen ver­min­deren. Hier­door groeit de vraag naar elek­trische auto’s en wor­den er steeds meer mod­ellen op de markt gebracht. Hier­door kan het beleggen in deze sec­tor aantrekke­lijk zijn. Let wel op dat het ook bij een elek­trische auto natu­urlijk belan­grijk is om je goed te verzek­eren. Is je autoverzek­er­ing geweigerd, dan zijn er gelukkig nog alter­natieven om je auto alsnog te kun­nen verzekeren.

Ver­schil­lende manieren om te kun­nen beleggen in EV

Er zijn ver­schil­lende manieren om te beleggen in elek­trische auto’s. Een optie is om te beleggen in indi­vidu­ele aan­de­len van aut­o­fab­rikan­ten die elek­trische auto’s pro­duc­eren. Het is echter belan­grijk om jezelf goed te informeren over de bedri­jf­spresta­ties en toekom­st­plan­nen van deze fab­rikan­ten voor­dat je investeert. Een andere optie is om te beleggen in een ETF (Exchange Trad­ed Fund) die zich richt op de elek­trische auto-indus­trie. Een ETF is een fonds dat bestaat uit een mand­je met ver­schil­lende aan­de­len en/​of oblig­aties en dat op de beurs ver­han­del­baar is. Door te investeren in een ETF, spreid je je risi­co en prof­i­teer je van de presta­ties van de hele sec­tor. Zo kun je bijvoor­beeld kiezen voor een ETF in de autoin­dus­trie, maar kun je daar­naast ook kiezen voor een ETF die bijvoor­beeld ver­schil­lende grote verzek­er­aars volgt.

Inno­vaties bli­jven het goed doen op de beurs

Beleggen in inno­vaties zoals elek­trische auto’s kan een inter­es­sante manier zijn om ver­mo­gen op te bouwen. Het is echter belan­grijk om jezelf goed in te lezen over de mogelijkhe­den en risi­co’s voor­dat je investeert. Het is ook belan­grijk om een lange-ter­mi­jn visie te hebben en niet te veel te focussen op korte-ter­mi­jn win­sten. Door een gede­gen plan en strate­gie te vol­gen, kun je op lange ter­mi­jn prof­iteren van de groeiende vraag naar elek­trische auto’s en de ontwik­kel­ing van nieuwe technologieën

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.