Dit is wat jij moet weten over Microsoft

29 april 2024, 21:05


Dit is wat jij moet weten over Microsoft

Als we het hebben over Microsoft, dan denken we natu­urlijk direct alle­maal mas­saal aan Bill Gates en Win­dows soft­ware voor onze com­put­ers en lap­tops. Maar hoe is Microsoft er nu eigen­lijk in ges­laagd om het gigan­tis­che mark­taan­deel dat ze hebben, te hebben ver­vaardigd en waar ligt de kracht? Omdat we natu­urlijk heel goed weten dat we alle­maal niet zon­der kun­nen en ze inmid­dels werken met abon­nementsvor­men, zoals het jaar­lijks ver­len­gen van bepaalde licen­ties, lijken we steeds meer afhanke­lijk te wor­den van ze. Omdat er zo ontzettend veel over dit bedri­jf te vertellen is, hebben we ons best gedaan de belan­grijk­ste infor­matie voor je samen te vatten.

Een stuk­je geschiedenis

Microsoft is een Amerikaans multi­na­tion­al tech­nolo­giebedri­jf dat zich bezighoudt met het ontwikke­len, licen­tiëren en verkopen van onder­s­te­un­ings­di­en­sten, com­put­er­soft­ware, con­sumentenelek­tron­i­ca, per­son­al com­put­ers en gere­la­teerde dien­sten. Het bedri­jf werd opgericht op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen. Microsoft is s werelds groot­ste soft­warebedri­jf qua inkom­sten. Logisch ook, want ruim 80 pro­cent draait op soft­ware van dit enorme bedri­jf. Het bedri­jf is vooral bek­end om het Win­dows bes­tur­ingssys­teem, de Microsoft Office suite van pro­duc­tiviteit toepassin­gen en de Xbox. Toch is dit lang niet het enige waar ze zich mee bezighouden, aangezien ze ook goed verte­gen­wo­ordigd zijn als het gaat om cloud oplossin­gen, AI en natu­urlijk ook een stuk cybersecurity.

Pop­u­laire pro­ducten van Microsoft

We ken­nen alle­maal wel de bek­ende pro­ducten zoals Win­dows en het Office pakket met Word, Excel, Pow­er­point etc. Toch zijn er nog een aan­tal pro­ducten die mateloos pop­u­lair zijn. Hier­bij moet je denken aan natu­urlijk Pho­to­shop, maar ook ver­schil­lende cloud oplossin­gen voor grote bedri­jven. Wat ze heel slim doen, is dat ze alles in abon­nementsvorm hebben gegoten, waar­bij je maan­delijks een vast bedrag betaalt. Dit is ideaal voor bedri­jven die graag gemakke­lijk willen kun­nen op- en afschalen, zon­der vast te zit­ten aan lang­durige con­tracten. Dat is ook pre­cies de reden waarom steeds meer bedri­jven de keuze mak­en om het deel van Microsoft licen­ties vernieuwen uit te best­e­den aan een externe par­tij. Allereerst scheelt het een hoop tijd, maar bespaart vaak ook geld. Deze par­ti­jen weten namelijk pre­cies wat er nodig is en zullen ook alleen het­geen afne­men dat je als bedri­jf gebruikt.


De ontwik­kelin­gen van de afgelopen jaren

Microsoft zit niet stil en dat is ook te zien ook. Als we kijken naar de ontwik­kelin­gen op de beurs, dan zien we dat het aan­deel ges­taag door­groeit en dat is natu­urlijk niet voor niets. Als we kijken naar de over­name die Microsoft in 2021 deed om Activi­sion Bliz­zard voor ruim 68 mil­jard dol­lar over te nemen, dan is dit de groot­ste uit de game indus­trie ooit. In 2022 heeft Microsoft Win­dows 11 gelanceerd, waar­bij er ver­schil­lende nieuwe func­ties bij zijn gekomen. Van een vernieuwde inter­face, ver­be­ter­de beveilig­ing tot ook het onder­s­te­unen van Android apps. De laat­ste grote ontwik­kel­ing is in 2023 geweest, toen ze de Xobx Series X/S op de markt bracht­en. Voor wie Microsoft een beet­je kent en de afgelopen tijd heeft gevol­gd, zal ook vast niet ver­baasd zijn dat er ook de komende jaren weer genoeg op de plan­ning staat.

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.