ESTA of visum voor een zakenreis naar Amerika

6 oktober 2021, 21:41


Het Witte Huis heeft aangekondigd vanaf novem­ber dit jaar weer reizigers uit Europa toe te gaan lat­en. Daarmee komt er een einde aan het inreisver­bod voor reizigers uit Europese lan­den dat ander­half jaar van kracht was. Hier leest u welke voor­berei­din­gen getrof­fen moeten wor­den, zoals het aan­vra­gen van een ESTA of een visum.

(Unsplash: https://​unsplash​.com/​p​h​o​t​o​s​/​F​D​-​g​z​G​KS5sY)

Gren­zen voor Europese zak­en­reizigers weer open

De Amerikaanse autoriteit­en hebben beves­tigd dat Europese zak­en­reizigers vanaf novem­ber weer in Ameri­ka welkom zullen zijn. De regel dat reizigers ten min­ste 14 dagen voor hun aankomst in Ameri­ka niet in één van de Schen­gen­lan­den mag zijn geweest zal ver­vallen. Wie volledig gevac­ci­neerd is zal ook direct vanu­it het Schen­genge­bied weer met een geldig ESTA naar Ameri­ka mogen reizen.

Er wordt verwacht dat deze besliss­ing posi­tief zal uit­pakken voor zow­el Europese als Amerikaanse bedri­jven. Organ­isaties kun­nen weer gemakke­lijk­er hun zak­en­part­ners, klanten of lever­anciers aan de andere kant van de oceaan gaan bezoeken en ook beurzen, con­gressen en con­fer­en­ties zullen weer door buiten­landse reizigers bezocht kun­nen wor­den. Boven­di­en zal het ope­nen van de gren­zen een stim­u­lans zijn voor de toeris­tis­che sec­tor in de Verenigde Staten. 

Vac­ci­natie- en test­be­wi­js verplicht

De Amerikaanse gren­zen zullen voor­lop­ig alleen geopend wor­den voor reizigers die volledig gevac­ci­neerd zijn met een vac­cin dat door de Amerikaanse autoriteit­en erk­end wordt. Een her­stel­be­wi­js bewi­js of een negatief testre­sul­taat zal niet geac­cepteerd wor­den. Waarschi­jn­lijk zullen alle vac­cins die in de Europese Unie gebruikt wor­den ook door de Amerikaanse over­heid geac­cepteerd wor­den. Voor reizigers die niet volledig gevac­ci­neerd zijn bli­jven de bestaande inreis­beperkin­gen in kracht. 

Behalve een vac­ci­natiebe­wi­js moeten alle reizigers bij aankomst ook een negatief testre­sul­taat kun­nen voor­leggen. Het is nog niet bek­end hoe oud het test­be­wi­js max­i­maal mag zijn, en of alleen NAAT/PCR-testen of ook antigeen­testen geac­cepteerd wor­den. Naast een vac­ci­natie- en test­be­wi­js hebben alle reizigers een ESTA of een visum nodig om het land in te komen.

ESTA of visum voor Amerika

Europese burg­ers kun­nen met een ESTA of een visum naar Ameri­ka reizen. Het ESTA voor Ameri­ka kan met een online-aan­vraag­for­muli­er in enkele minuten aangevraagd wor­den. Na het invullen van het for­muli­er en het vol­doen van de kosten wordt het ESTA al bin­nen 3 dagen per e‑mail ver­stu­urd. Het ESTA wordt na toeken­ning direct dig­i­taal aan het paspoort van de reiziger gekop­peld en hoeft daarom niet geprint te wor­den. De lucht­vaart­maatschap­pij en de Amerikaanse gren­scon­trole­di­enst con­trol­eren aan de hand van het paspoort van de reiziger of deze een geldig ESTA heeft.

De Visum voor Ameri­ka aan­vra­gen pro­ce­dure voor het aan­vra­gen van een visum Ameri­ka is een stuk ingewikkelder, duur­der en neemt meer tijd in beslag. Voor een visum moet na het invullen van een online-aan­vraag­for­muli­er een afspraak gemaakt wor­den voor een inter­view bij het Amerikaanse con­sulaat. Daarom wordt aanger­aden een ESTA aan te vra­gen in plaats van een visum als aan alle voor­waar­den van het ESTA voldaan wordt.

ESTA ook geschikt voor zakenreizen

Het ESTA is niet alleen bedoeld voor toeris­ten, maar kan ook voor zak­en­reizen gebruikt wor­den. Met een ESTA mag men bijvoor­beeld han­delspart­ners, lever­anciers of (poten­tiële) klanten in Ameri­ka bezoeken, ver­gaderin­gen of onder­han­delin­gen bij­wo­nen of beurzen en con­fer­en­ties bezoeken. Het ESTA is geldig voor een verbli­jf van max­i­maal 90 aaneenges­loten dagen, wat voor de meeste zak­en­reizigers ruim vol­doende is. Houd er wel reken­ing mee dat het met een ESTA niet toeges­taan in dienst te tre­den bij een bedri­jf in Ameri­ka. Daar­naast mag men met een ESTA niet in Amerikaanse bedri­jven investeren en geen bedri­jf in Ameri­ka opricht­en. Reizigers die wel in dienst willen tre­den bij een Amerikaanse werkgev­er moeten een visum aanvragen.


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.