Groeiend aantal mensen belegt spaargeld

14 december 2021, 18:11


Groeiend aan­tal mensen belegt spaargeld

Wie had twee jaar gele­den kun­nen bedenken dat de maatschap­pij bin­nen korte tijd zo erg zou veran­deren? Na de eerste sig­na­ler­ing van het coro­n­avirus, beheerst deze het dagelijkse lev­en nog steeds gro­ten­deels. Intussen is – nu we mid­denin de zes­de golf zit­ten – gebleken dat we het virus nog niet over­won­nen hebben. Onlangs zijn de coro­na maa­trege­len wederom aangescherpt. Uit eten, uit­gaan, vakanties en andere vri­jeti­jds­beste­din­gen? Het zit er even niet in. Het spaargeld loopt dan ook ges­taag op. Helaas is sparen alleen gezien de lage rente en inflatie niet inter­es­sant. Een groeiend aan­tal mensen kiest er daarom voor het spaargeld te beleggen.

Bron: https://​unsplash​.com/​p​h​o​t​o​s​/​N​D​f​q​q​q​_7QWM

Waarin beleggen?

Onder­zoek eerder dit jaar wees uit dat intussen bij­na twee miljoen Ned­er­lan­ders belegt. Boven­di­en gaf een op de tien ondervraag­den aan hier bin­nen korte tijd mee te willen begin­nen. En waarin ga je dan beleggen? Wil je je spaargeld investeren, dan heb je een ruime keuze aan mogelijkhe­den. Hoewel beleggen in vast­goed en cryp­to val­u­ta in opkomst is, kiest toch nog steeds het over­grote deel van de mensen voor beleggen in aan­de­len. Vooral in aan­de­len beleggen geeft de kans te prof­iteren van de economisch voor­spoedi­ge prog­noses, en een mooi ren­de­ment te halen op spaargeld. Hieron­der vind je enkele hand­i­ge tips als je wil starten met beleggen.

Je doel, inleg en tijdspanne bepalen

Lukraak aan­de­len of opties gaan kopen? Dat kan, maar het lev­ert niet het beste ren­de­ment op. Beleggen is dan ook echt iets dan tijd en aan­dacht vraagt. Je moet je goed voor­berei­den, wil je de kans op winst ver­groten. Stel daarom een beleg­gings­plan op. Welk doel heeft het beleggen? Hoeveel wil je inleggen, een­ma­lig en / of peri­odiek? En hoe­lang wil je gaan beleggen?

Beleggen vol­gens jouw wensen en eisen

De vol­gende stap bestaat uit bepalen welk beleg­ger­sprofiel je hebt, en welke beleg­gingsporte­feuille bij je past. Eerst kijk je hoeveel risi­co je wil en kan lopen. De eerder in dit artikel aangegeven term beleggen in aan­de­len’ dekt overi­gens de lad­ing niet volledig. Op de beurzen wor­den namelijk niet alleen maar aan­de­len van bedri­jven ver­han­deld. Je kunt er ook investeren in bijvoor­beeld oblig­aties of grondstoffen.

Wil je je echt gaan verdiepen in de markt waarin je gaat investeren? Actief beleggen geeft je de mogelijkheid zelf te bepalen hoe en waarin je belegt en de mogelijke winst is grot­er, maar dat alles kost wel een hoop tijd en energie. Wil je min­der risi­co lopen? En heb je niet zoveel tijd om te best­e­den aan het beleggen? Bij die per­so­n­en past passief beleggen beter. Hier­mee beleg je in een ETF of index­fonds (zoals de AEX) dat de markt volgt

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.