Het belang van een duurzame coatingvloer voor je bedrijf

14 februari 2024, 12:38


Het belang van een duurzame coat­ingvlo­er voor je bedrijf

Als bedri­jf weet je dat kosten besparen niet per se op de korte ter­mi­jn gericht hoeft te zijn, maar door juist nu te investeren kun je op de lange ter­mi­jn kosten besparen. Het aan­schaf­fen van een coat­ingvlo­er valt ook onder een kostenbe­sparende invester­ing. Bin­nen uiteen­lopende bedri­jf­s­takken vormt een gietvlo­er een absolute meer­waarde, dankz­ij de ver­schil­lende voorde­len die dit type vlo­er biedt.

Voor bedri­jven is duurza­amheid key. Natu­urlijk omdat investerin­gen dubbel en dwars terugver­di­end moeten wor­den, maar ook wil je als bedri­jf een bepaalde mate van pro­fes­sion­aliteit uit­stralen op gebied van duurza­amheid. Een coat­ingvlo­er hoort eve­nals zon­nepan­e­len, iso­latiemid­de­len en de warmtepomp onder de noe­mer duurza­am’. We leggen graag uit waarom dit zo is.

Duurzame coat­ingvlo­er, wat is het belang?

Een Coat­ingvlo­er lat­en plaat­sen betekent weer een trede hoger op de lad­der van ver­du­urza­m­ing voor je bedri­jf. Coat­ingvlo­eren ken­nen namelijk een zeer lange lev­ens­du­ur, maar niet alleen dat: coat­ingvlo­eren zijn zeer isol­erend. Dankz­ij dit feit hoeft lang niet alti­jd de kruipruimte geï­soleerd te wor­den. Daar­bij komt ook nog eens dat coat­ingvlo­eren per­fect te com­bineren zijn met vlo­erver­warm­ing. Vlo­erver­warm­ing, mits goed aan­gelegd, is kostenbe­sparend ten opzichte van radi­a­torver­warm­ing. Door­dat de warmte vanaf de gehele vlo­er ver­spreid wordt, wordt de hele ruimte gelijk­matig ver­war­md en hoeft er min­der hard gestookt te worden.

Welke bedri­jven kiezen voor de coatingvloer?

We komen coat­ingvlo­eren zoals gietvlo­eren vooral tegen bij bedri­jven waar het vlo­erop­per­vlak zeer inten­sief gebruikt wordt, zoals bij pro­duc­tiebedri­jven, veilin­gen, mag­a­z­i­j­nen, medis­che klin­ieken en bin­nen de indus­trie. Gietvlo­eren zijn immers bestand tegen zware belast­ing, zoals het ver­plaat­sen van zware goed­eren, het werken met heftrucks en andere werkzaamheden.

Maar niet alleen bin­nen grootschalige indus­trie, opslag- en werk­plaat­sen zijn gietvlo­eren de meest voorkomende vlo­eren (vaak gaat het dan om de Epoxy gietvlo­er, of beton gietvlo­er). Ook in winkel­pan­den, show­rooms of de hore­ca zijn gietvlo­eren uiter­mate pop­u­lair dankz­ij hun geweldige mogelijkhe­den en lev­ens­du­ur. Door­dat deze vlo­eren ook in hoog­glans verkri­jg­baar zijn, vor­men zij een ware eyecatcher.

De top­per op gebied van duurza­amheid: Lavas­teen Gietvloer

De Lavas­teen Gietvlo­er bestaat voor een groot gedeelte uit lava, en geldt als een bio vlo­er hier­door. Hij wordt veel gebruikt in kan­toorge­bouwen en winkels, want deze vlo­er is uiter­mate kras­bestendig en heeft een zeer lange lev­ens­du­ur. Deze vlo­er betekent een invester­ing voor de komende decen­nia; ongeacht hoeveel bezoek­ersstromen en pub­liek de vlo­er bewan­de­len. Lavas­teen Gietvlo­er heeft daar­naast een unieke en mod­erne uit­stral­ing. De vlo­er wordt hand­matig geplaatst, waar­door let­ter­lijk niet één Lavas­teen Gietvlo­er het­zelfde oogt. Deze vlo­er heeft een mooie en zicht­bare struc­tu­ur, waar­door hij een fan­tastis­che indus­triële uit­stral­ing kent.

Gietvlo­eren bieden allen een isol­erende werk­ing en zijn in vele kleur facetten verkri­jg­baar. Welke kleur vlo­er u ook wenst voor uw bedri­jf, het is mogelijk: van glanzend rood tot mat beton; iedere wens is te realis­eren. Naast alle voorde­len zojuist genoemd ken­nen gietvlo­eren nog een geweldig voordeel: ze zijn zeer hygiënisch. Gietvlo­eren zijn zeer een­voudig schoon te houden en ken­nen geen naden in de vlo­er. Zo kan er ook nooit vuil achterbli­jven en dankz­ij het gladde opper­vlak zijn zij ideaal te dweilen. 

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.