Kunnen de altcoins een bullrun maken?

14 februari 2024, 12:40


Kun­nen de alt­coins een bull­run mak­en?

Halver­wege novem­ber had bit­coin dit jaar een indruk­wekkende sti­jging doorge­maakt van maar lief­st 117%. Een groot deel van de bull­ish­ness die deze ral­ly veroorza­ak­te, kwam voort uit de opwind­ing rond de poten­tiële SEC-goed­keur­ing van spot bit­coin ETF’s. In novem­ber steeg de pri­js van Ether met 2%, juist na het nieuws dat Black­Rock had ver­zocht om een​ETF met Ether-aan­de­len op de markt te bren­gen. En op de achter­grond heeft de afkoe­lende inflatie han­de­laars er het hele jaar door van over­tu­igd dat de Fed zich moet voor­berei­den op een ver­soe­pel­ing van het mon­e­tair beleid, wat crypto’s ver­moedelijk een impuls zou geven.

Is bit­coin, nu de drama­tis­che val uit de gratie van de beroemde CEO van Binance, Chang­peng Zhao, eind dit jaar, waarmee een jaar van bru­tale cryp­to-onder­drukking in de VS werd afgerond, uit­gerust om zijn opwaartse beweg­ing voort te zetten? Het her­s­tel van de cryp­towaarderin­gen kan door­gaan”, antwo­ordt Zach Pan­dl van Grayscales Invest­ments, als de reële rente een piek bereikt en we vooruit­gang bli­jven zien in de richt­ing van spot-ETF-goed­keurin­gen op de Amerikaanse markt”.

Het is waar dat de vooruit­gang van bit­coin in de laat­ste drie weken van novem­ber in een lagere ver­snelling is gekomen en weer­stand heeft gevon­den op het niveau van $38.000, dit creëert echter geen onrust onder de anal­is­ten. De terugtrekkin­gen zijn de afgelopen drie weken min­der diep gewor­den”, zei Alex Kupt­sike­vich van FxPro in de laat­ste week van de maand, wat duidt op de opbouw van een bull­ish sen­ti­ment”. Boven­di­en blijkt uit tech­nis­che analy­ses dat er een bull­ish push op komst zou kun­nen zijn.

Maar hoe zit het met alt­coins? Zullen ze achterbli­jven, of meeliften met de munten die wel ges­taag vooruit gaan? Dis­cussieer met ons mee, zek­er als u inter­esse heeft om in cryp­to te gaan investeren.

Solana en de rest

Op 14 novem­ber, toen werd ont­dekt dat Black­Rock­’s XRP Trust valse reg­is­tratiedoc­u­menten had, daalden alt­coins als DOGE, Polka­dot en Car­dano alle­maal plot­sel­ing 5 – 7%. Zelfs Solana, de alt­coin­held die zijn pri­js in een maand tijd meer dan ver­dubbelde, daalde met 8% in één dag. De gevoe­ligheid van de cryp­tomarkt voor dit soort nieuws­bericht­en, waar­van we een van groot deel waarschi­jn­lijk nog geen weet hebben, werd opnieuw onderstreept.

Cathie Wood van ARK Invest­ment Man­age­ment kwam echter met nut­tig com­men­taar en een welkome oppep­per. Solana is sneller en [meer] kosten­ef­fec­tief dan Ether”, zei ze in een inter­view. 2023 was een vrien­delijk jaar voor Solana, met veel mensen die voor het eerst in de munt begonnen te han­de­len. In feite werd geen enkele munt zo vaak ver­han­deld op Amerikaanse beurzen. SOL heeft een lange weg afgelegd sinds novem­ber vorig jaar, toen de munt voor min­der dan $10 werd ver­han­deld na de onder­gang van FTX.

Maar na de aan­moedig­ing van Wood kwam het nieuws over Zhao. Zijn exchange stond bek­end als een grote hub voor de han­del in alt­coins, die alle­maal prompt een pak slaag kre­gen. De eigen munt van Binance, BNB, daalde met 6,3%; Poly­gon daalde met 8%; en Solana daalde met 6%. De dreig­ing die regel­gevende maa­trege­len vor­men voor alle tokens moet niet wor­den onder­schat. Vol­gens Alfon­so de Gor­tari van Mys­ten Labs is dit een belan­grijke fac­tor die de opwaartse dromen van bit­coin in de weg kan staan.

Niet zo snel met dat bitcoin-gedoe

Om terug te komen op Zach Pan­dl’s cri­te­ria voor een bit­coin bull run: hoop op een spot ETF en een einde aan de sti­j­gende rente. Wat het eerste betre­ft, zijn er veel strate­gen die zeggen dat het ent­hou­si­asme voor een spot bit­coin ETF al is inge­bakken in de pri­js” van de munt. Hoeveel een goed­keur­ing van de SEC in de pri­jzen zou injecteren bli­jft een open vraag. JP Mor­gan bagatel­liseert de waarschi­jn­lijke impact en noemt de ral­ly van novem­ber nogal over­dreven”. Vol­gens hen zou een dergelijk prod­uct geen nieuwe kap­i­taal­stromen aantrekken, maar gewoon stromen van elders omlei­den. Ze wijzen er ook op dat er geen reden is om aan te nemen dat de regel­gevende instanties zoet zullen zijn met cryp­to, zelfs als de ETF’s wor­den goedgekeurd.

Kor­tom

Wat betre­ft Pan­dls hoop op een soe­pel mon­e­tair beleid, moet u alti­jd in uw achter­hoofd houden dat nie­mand weet wat er vol­gend jaar met de inflatie zal gebeuren. Vol­gens James But­ter­fill van Coin­Shares zou de oplev­ing van de inflatie de rente lange tijd op een hoog niveau kun­nen houden, wat een groot obstakel zou zijn voor bitcoin.

Vergeet tot slot niet dat Zhao’s vertrek bij Binance waarschi­jn­lijk zal doorklinken als een zeer belan­grijk moment. Tot nu toe werd hij gezien als een soort sym­bol­isch figu­ur in de indus­trie. Wie weet wan­neer deze wond in het cryp­tovertrouwen zal helen?

Met behulp van het iFOREX Europe han­del­splat­form kunt u investeren in cryp­to­pri­jzen in CFD-vorm, wat u de kans geeft om te prof­iteren van zow­el pri­js­dalin­gen als ‑sti­jgin­gen. Bezoek hun web­site om te zien wat hen zo spe­ci­aal maakt.

iFOREX Europe (voorheen han­de­lend onder de naam Ves­tle) is een han­del­snaam van iCFD Lim­it­ed, die door de Cyprus Secu­ri­ties Exchange Com­mis­sion (CySEC) is geli­censeerd en gereg­uleerd onder ver­gun­ningnum­mer 14311. Het mate­ri­aal in dit doc­u­ment zijn gecreëerd in samen­werk­ing met iFOREX Europe en mag op geen enkele wijze wor­den uit­gelegd, expli­ci­et noch impli­ci­et, direct noch indi­rect, als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing of sug­gestie voor een beleg­gingsstrate­gie met betrekking tot een finan­cieel instru­ment, op welke manier dan ook. CFD’s zijn com­plexe instru­menten en bren­gen van­wege het hef­boom­ef­fect een hoog risi­co met zich mee van snel oplopende ver­liezen. 74.08 % van de retail­be­leg­gers lijdt ver­lies op de han­del in CFD’s met deze aan­bieder. Het is belan­grijk dat u goed begri­jpt hoe CFD’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risi­co op ver­lies kunt per­mit­teren. De in dit doc­u­ment ver­melde resul­tat­en uit het verleden of ges­imuleerde resul­tat­en uit het verleden vor­men geen betrouw­bare indi­ca­tor voor toekom­stige resul­tat­en. Let op: berekenin­gen van in het verleden behaalde resul­tat­en kun­nen de futures verte­gen­wo­ordi­gen en niet de onderliggende waarde. Volledi­ge dis­claimer: https://​www​.iforex​.nl/​l​e​g​al/an…

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.