SoftBank investeert fors in Internet of Things specialist Wiliot

25 augustus 2021, 07:00


Soft­Bank investeert fors in Inter­net of Things spe­cial­ist Wiliot

Dat er via een inter­net-abon­nement veel meer mogelijk is dan alleen maar web­sites bek­ijken en mail ver­s­turen bewi­jst de opkomst van het Inter­net of Things. Con­creet betekent dit dat met gebruik van de juiste tech­nis­che mid­de­len let­ter­lijk alles wat los en vast zit door­lopend in verbind­ing kan staan met internet.

Spe­cial­ist in goed­kope Blue­tooth sensoren

Een van de bedri­jven die zich hierin gespe­cialiseerd heeft is Wil­iot. Deze in San Diego en Israël geves­tigde start-up pro­duceert goed­kope Blue­tooth-sen­soren waarmee het mogelijk is om voor­raden beter te beheren en voorkomen wordt dat er te veel afval ontstaat. Het suc­ces dat het bedri­jf daarmee heeft is ook giga-investeerder Soft­Bank niet ont­gaan. Via haar Vision Fund 2 kreeg Wil­iot maar lief­st 200 miljoen dol­lar toebe­deeld. De forse invester­ing betekent ook meteen dat Amit Lubovsky van Soft­Bank Invest­ment Advis­ers aan de raad van bestu­ur van Wil­iot wordt toegevoegd.

Investeren in nieuwe innovaties

Het van Soft­Bank afkom­stig geld zal door het team van Wil­iot wor­den benut voor de ontwik­kel­ing van een nieuwe gen­er­atie sen­soren. Daar­naast biedt de invester­ing het bedri­jf de mogelijkheid om haar nieuwe sens­ing as a ser­vice” busi­ness­mod­el sneller uit te rollen. Dit zou ertoe moeten lei­den dat een economis­che bar­rière door­bro­ken wordt, waar­door het Inter­net of Things niet langer beperkt bli­jft tot luxe goed­eren, maar ook echt deel uit gaat mak­en van tal van een­voudi­gere zak­en in het alledaagse leven.

Bat­ter­i­jloze sen­sor als paradepaardje

Het nieuw­ste parade­paard­je op dat gebied is de door Wil­iot ontwikkelde bat­ter­i­jloze sen­sor, die ongeveer net zo groot als een postzegel is. Deze sen­sor kan bijvoor­beeld op voed­selver­pakkin­gen, kled­ing en nog veel meer din­gen wor­den geplakt, zodat aller­lei ver­schil­lende soorten goed­eren­stromen gemakke­lijk in de gat­en gehouden kun­nen wor­den. De slimme sen­sor­stick­ers zijn onder andere in staat om de tem­per­atu­ur, de vochtigheid en locatieveran­derin­gen te meten. Al deze sta­tis­tis­che gegevens kun­nen ver­vol­gens in een veilige, pri­vate Wil­iot cloud­serv­er wor­den opges­la­gen, waar­na bedri­jven er via hun inter­netabon­nement ver­vol­gens hun algo­rit­men op los kun­nen lat­en. Vol­gens de ontwikke­laars van de sen­sor kan deze bij­dra­gen aan afvalver­min­der­ing, omdat bedri­jven dankz­ij de sen­soren beter zicht kri­j­gen op hun productie‑, opslag- en distributieketens.

Grote namen zien grote kansen

Het is overi­gens niet de eerste keer dat Wil­iot invester­ings­geld van Soft­Bank ont­vangt. In 2017 kreeg men al 70 miljoen dol­lar om het bedri­jf te lat­en groeien. Dat de verwachtin­gen voor de toekomst van Wil­iot hoogges­pan­nen zijn blijkt ook uit het feit dat Soft­Bank niet het enige zwaargewicht is dat door de jaren heen geld in deze onderne­m­ing heeft gesto­ken. Ook Pep­si­Co, Sam­sung, Ama­zon Web Ser­vices en de dur­fkap­i­taal­tak van Ver­i­zon waren er vroeg bij om geld in Wil­iot te steken. Daar­naast par­ticipeert Avery Den­ni­son, een van de groot­ste lever­anciers van radiofre­quen­tie-iden­ti­fi­cati­etags (RFID), inmid­dels in het bedri­jf. Uit­er­aard zijn dit soort grote onderne­min­gen geen lief­dadighei­dsin­stellin­gen. Ze hopen erop dat ze met hun deel­name op ter­mi­jn een inter­es­sante win­st­ne­m­ing kun­nen realiseren

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.