...

TA de 4 A's

27 mei 2020, 09:07 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Vier aandelen/​indices die met een A begin­nen. We wan­de­len langs de AEX, ASML, Arcelor Mit­tal en ASM inter­na­tion­al. Ik trap af met de AEX.


Op basis van (sub­jec­tieve) analyse heb ik drie items getek­end. De eerste is de groene sti­j­gende trendli­jn waar­boven het her­s­tel plaatsvin­dt. De tweede is het dal­ende trend­kanaalt­je. Na het ini­tiële her­s­tel was dit een peri­ode waarin kop­ers en verkop­ers elka­ar in even­wicht hield­en bin­nen een band­breedte die licht neer­waarts is gericht. De derde en belan­grijk­ste is de blauwe sti­j­gende trendli­jn. Hier­boven probeert de AEX aan een verder her­s­tel te werken. 

Op moment van schri­jven verwacht ik voor de komende peri­ode wel een posi­tieve ontwik­kel­ing voor onze index. Houd u in dat her­s­tel de blauwe sti­j­gende trendli­jn in de gat­en. Een neer­waartse door­braak zou een eerste teken van afzwakking zijn.

Ik pak ASML erbij: 

Dát is een ander plaat­je. Hier zien we dat het her­s­tel na Coro­na reikt tot boven de top van voor de cri­sis. Dit mag gerust heel sterk wor­den genoemd, vooral als we dat met bijvoor­beeld Arcelor vergelijken. ASML probeert de laat­ste week de top van feb­ru­ari 2020 uit te nemen en zoals verwacht gaat dat niet zon­der slag of stoot. Kop­ers en verkop­ers wis­se­len elka­ar af, maar kop­ers gaan het m.i. wel redden. 

Twee verzwakkin­gen van de grafiek zouden een sig­naal van ver­min­derde kracht kun­nen zijn:

1. een neer­waartse door­braak van het blauwe sti­j­gende trendlijntje

2. een terug­keer van de koers onder de top van feb­ru­ari dit jaar.

Mocht dat al gebeuren dan is er alti­jd nog de groene (iets min­der fel) sti­j­gende trendli­jn die de dal­ing zal opvan­gen. Ik werp nu een korte blik op Arcelor Mittal:

Now, that is dif­fer­ent cook. Dit plaat­je ziet er heel andere uit, véél zwakker. Deze dag­grafiek gaat terug tot 2018 en het­geen we zien is een (per sal­do) dal­ing. Vanu­it kop­ersper­spec­tief wat mij betre­ft absolu­ut niet interessant. 

Kan ik niets posi­tiefs ont­dekken bij Arcelor? Wel, ik ben een opti­mist en dan zou ik wijzen op een hogere bodem, zie de koer­son­twik­kel­ing boven het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je. Snel door naar ASM Inter­na­tion­al, de vierde A.

De grafiek ziet er niet zo sterk uit als ASML, maar wel duidelijk sterk­er dan Arcelor Mit­tal. Boven de rode sti­j­gende trendli­jn ziet u het ini­tiële her­s­tel als reac­tie op het virus. Die kracht kon ASM Int niet vasthouden en kop­ers en verkop­ers kwa­men tot een rust­pe­ri­ode bin­nen een sti­j­gend trendkanaal.

Zoals ik elke keer schri­jf bez­it ik geen indi­vidu­ele aan­de­len, maar als u zou vra­gen of ik dit aan­deel zou over­we­gen op te nemen is het antwo­ord née. Als ik het al had, dan zou ik momenteel ook geen reden hebben afscheid van dit aan­deel te nemen. Een eerste teken van verzwakking zou een val uit het sti­j­gend trend­kanaalt­je zijn. Aan de andere kant zou een opwaartse uit­braak op hogere koersen kun­nen duiden.

Con­clusie:

Ik bli­jf het geweldig vin­den om de ver­schillen in koer­sre­ac­ties te bek­ijken, zow­el van voor, tij­dens en na de uit­braak. ASML komt van de vier A’s als beste uit de bus. 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

27 mei 2020, 10:10

Zou u op dit moment Arcelor Mittal verkopen ? heb dit aandeel al enkele jaren in portefeuille .

(0)