Twee lucratieve investeringen vergelijken: vastgoed versus aandelen

9 december 2022, 15:05


Twee lucratieve investerin­gen vergelijken: Vast­goed ver­sus aandelen

Een passief inkomen is voor iedereen cru­ci­aal. In plaats van alleen te vertrouwen op je actieve inkomen, zoals werken en zak­en­doen, is het voordelig om het geld voor je te lat­en werken. Er zijn ver­schil­lende din­gen die je kunt doen om een extra cen­t­je te ver­di­enen. Het is een idee om een huis te huren om geld te besparen. Woon je in Den Haag? Met een rent house Den Haag kun je dus kosten besparen op je won­ing. Je kunt je geld bijvoor­beeld stop­pen in vast­goed om maan­delijkse inkom­sten te gener­eren. Een eerste aankoop zal duur zijn, maar het maakt je con­tin­ue winst zodra je een huur­der vin­dt. Op deze manier kun je in de loop van de tijd je ver­mo­gen opbouwen. Als ver­hu­ur­der heb je con­t­role over alles, inclusief de huur­pri­js, onder­houd en nog veel meer. De vraag hier is of het de beste invester­ing is? Hoe zit het met de beurs?

Voorde­len van vastgoedinvesteringen

Alle soorten investerin­gen bren­gen risi­co’s met zich mee voor mensen zon­der ken­nis. Het goede nieuws is dat vast­goed­in­vesterin­gen een laag risi­co en veel voorde­len met zich mee­bren­gen. Het geeft je bijvoor­beeld een gestage cash­flow. Alle huur­wonin­gen zullen dagelijks, maan­delijks of jaar­lijks inkomen ver­w­er­ven. Dat komt omdat veel huur­ders je pand graag willen huren. Daar­naast lev­ert deze invester­ing een lucratief ren­de­ment op omdat je vast­goed in de loop van de tijd in waarde sti­jgt. Je kunt het dus tegen een hogere pri­js verkopen voor een ste­vige winst. Het vol­gende voordeel is de vei­ligheid op lange ter­mi­jn, je kunt het jaren­lang vasthouden zon­der zijn waarde te verliezen.

Voorde­len van aandeleninvesteringen

Hoewel vast­goed­be­leg­gin­gen bek­end staan​om hun vei­ligheid en sta­biliteit, bieden aan­de­len andere voorde­len. Deze omvat­ten het bescher­men van je geld tegen belastin­gen, het ver­mi­j­den van inflatie, het opbouwen van spaargelden en het max­i­malis­eren van passief inkomen. Een ander voordeel is diver­siteit. Je kunt aan­de­len kopen in een enkel bedri­jf of in ver­schil­lende bedri­jven, afhanke­lijk van je per­soon­lijke voorkeuren. Deze invester­ing is echter riskant voor mensen zon­der ervar­ing en ken­nis. Een andere reden is dat de aan­de­len­markt in de loop van de tijd fluctueert en dat de aan­de­lenko­ersen gelei­delijk kun­nen dalen en sti­j­gen. Beleg­gers mogen er geen geld in steken, ten­z­ij ze een goed plan en bereken­ing hebben.

Tips voor vast­goed­in­vesterin­gen voor beginners

Met een goede voor­berei­d­ing kan iedereen vast­goed­be­leg­ger zijn. Hoewel geld cru­ci­aal is bij elk type invester­ing, kun je andere din­gen over­we­gen. Suc­cesvolle vast­goed­in­vesterin­gen hebben alles te mak­en met locatie. Een won­ing of gebouw met de meeste bezoek­er­saan­tallen heeft de beste waarde. Je moet bijvoor­beeld eige­naar zijn van een won­ing in de buurt van open­baar ver­vo­er, banken, scholen en andere voorzienin­gen. Zorg er ook voor dat je eigen­dom com­pat­i­bel is met de voorkeur van de markt. Ter­wi­jl veel mensen een apparte­ment kiezen om in te wonen, zouden anderen een huis in een buiten­wijk huren. Het ken­nen van je markt is dus belangrijk.

Aan­de­len­in­vester­ingstips voor beginners

Dezelfde regel is van toepass­ing op aan­de­len­in­vesterin­gen. Met een gede­gen voor­berei­d­ing verkri­jg je het beste resul­taat. Je moet bijvoor­beeld bepalen hoe je investeert. Begin­ners kun­nen deze taak best niet alleen uitvo­eren van­wege een gebrek aan ervar­ing en ken­nis. Ten­z­ij je jaren­lange ervar­ing hebt met beleggen in aan­de­len, is het inhuren van een man­ag­er of aan­de­len­ex­pert aangewezen. Deze expert kan je helpen met ver­schil­lende details, waaron­der het kiezen van een beleg­gingsreken­ing, het analy­seren van de markt, het vergelijken van beschik­bare aan­de­len en nog veel meer. Ten slotte is het plan­nen van een bud­get voor aan­de­len­in­vesterin­gen en het naleven ervan nodig. Gebruik geen geld dat je van iemand leent om te investeren.


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.