Verzeker je bezittingen met een inboedelverzekering

17 juni 2021, 20:23Hebben we het over een inboedelverzek­er­ing, dan bedoe­len we de verzek­er­ing die schade aan de inboedel dekt. Inboedel zijn de roerende zak­en in ons huishouden en het zijn de bezit­tin­gen die niet vastzit­ten aan de won­ing en die je mee zou nemen als je zou gaan ver­huizen. Zelfs huis­dieren wor­den vaak tot de inboedel gerekend.

Meubels wel en de keuken niet

Meubels? Inder­daad, die vallen onder de inboedel. De keuken is dat niet, de keuken zit immers vast aan de won­ing. Met een inboedelverzek­er­ing kies je voor verzek­er­ing van schade die wordt opgelopen aan je inboedel of als je een deel van je inboedel ver­li­est. Die schade of dat ver­lies is vaak het gevolg van inbraak, van­dal­isme of brand. Een inboedelverzek­er­ing heeft geen ver­plicht karak­ter en net als voor andere verzek­erin­gen geldt dat je de voor jou beste verzek­er­ing vin­dt door te vergelijken.

Diks is al een halve eeuw de spe­cial­ist op het gebied van het vergelijken van verzekeringen

Diks geldt al bij­na een halve eeuw als dé vergelijk­er van verzek­erin­gen. In de reeks verzek­erin­gen die deze spe­cial­ist vergelijkt, mag de inboedelverzek­er­ing uit­er­aard niet ont­breken. Het vin­den van de voor jou beste verzek­er­ing is maatwerk. De hoogte van de pre­mie is onder meer afhanke­lijk van zak­en als de samen­stelling van je gezin, het verzek­erde bedrag dat je kiest, het type dekking, je woon­plaats, of er sprake is van inbraak­beveilig­ing, de bouwaard van de won­ing en het eigen risi­co. Ook spullen in je tuin behoren als het gaat om loszit­tende delen tot de inboedel en vaak biedt een verzek­er­ing dekking als sprake is van waterover­last, ont­ploff­ing, brand, blik­seminslag, inbraak en berov­ing, schroeien en smelten en storm vanaf wind­kracht 7

Vergelijken, verzek­eren en ontzorgen

Wil je een passende verzek­er­ing? Dan zoek je die via Diks en via inboedelverzek​er​ing​.nl Op basis van jouw spec­i­fieke wensen en eisen vind je heel snel een geschik­te verzek­er­ing. Ben je al verzek­erd en wil je over­stap­pen? Ook dan kan Diks je pri­ma van dienst zijn en kan het bijvoor­beeld de huidi­ge verzek­er­aar inlicht­en. Niets voor niets staat Diks bek­end om vergelijken, verzek­eren en ontzorgen.

Je zoek­tocht start alti­jd bij Diks

Via inboedelverzek​er​ing​.nl vergelijk je dus de ver­schil­lende verzek­er­aars die een dergelijke verzek­er­ing aan kun­nen bieden. Daar­naast kun je via Diks ook tal van andere verzek­erin­gen vergelijken. Dit gaat van auto- en brom­merverzek­er­ing, tot aan een woon­verzek­er­ing en de verzek­er­ing spe­ci­aal voor zzp’ers. Als je zoekt naar die verzek­er­ing die je de beste pri­js-kwaliteitver­houd­ing biedt, dan start die zoek­tocht alti­jd bij Diks. Dan vind je wat je zoekt namelijk.

Iedereen pri­ma van dienst zijn

Zelfs mensen die geen autoverzek­er­ing af kun­nen sluiten, om wat voor reden dan ook, kun­nen een beroep doen op Diks. Via het plat­form geen​nee​.nl zal getra­cht wor­den alsnog een verzek­er­aar te vin­den en anders is er een vangnet met een verzek­er­ing bij De Vereende. En zo kan de spe­cial­ist in het vergelijken van verzek­erin­gen sim­pel­weg iedereen die een verzek­er­ing zoekt pri­ma van dienst zijn.

Dit is een Partnerbericht


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.