Waarom je zou moeten investeren in een leasemaatschappij

29 april 2024, 20:57


Waarom je zou moeten investeren in een leasemaatschappij

De lease­markt is de afgelopen jaren flink gegroeid. Steeds meer mensen kiezen ervoor om een auto te leasen in plaats van te kopen. Dit biedt kansen voor investeerders, want lease­maatschap­pi­jen zijn op zoek naar kap­i­taal om hun activiteit­en te financieren. Toch kun­nen we ons ook heel goed voorstellen dat jij je afvraagt waarom dit het geval is. Want lat­en we eerlijk zijn, niet iedereen heeft de mogelijkheid om iedere maand een paar hon­derd euro te kun­nen betal­en voor het leasen van een splin­ternieuwe auto. Daarom hebben wij een aan­tal rede­nen voor je waarom het investeren in een lease­maatschap­pij best inter­es­sant kan zijn.

Sta­biele inkomstenstroom

Leasec­on­tracten hebben een vaste loop­ti­jd en maan­delijkse ter­mi­j­nen, wat zorgt voor een voor­spel­bare en sta­biele inkom­sten­stroom voor de lease­maatschap­pij. Natu­urlijk is het wel belan­grijk om ook goed te kijken naar de groei in de afgelopen jaren en of er niet struc­tureel min­der leaseau­to’s zijn geleased bij het bedri­jf. Dit geeft je namelijk een goed beeld van hoe de toekomst eruit ziet, waar­door je ook beter een inschat­ting kunt mak­en als het gaat om je kansen. Kies je als bedri­jf voor een zake­lijk leasen bij Arval, dan weet je zek­er dat je goed zit. Dit bedri­jf is al jaren aan het groeien en heeft alti­jd nieuwe auto’s ter beschikking. Dus mocht je nog een bedri­jf zoeken waarin je zou willen investeren, dan is dit er een om in de gat­en te houden.

Groeiende markt

Auto’s wor­den steeds duur­der. Logisch ook, want als we kijken naar de tech­nolo­gieën waarmee som­mige auto’s zijn uit­gerust, dan is het niet zo gek dat hier ook een bepaald pri­jskaart­je aan­hangt. Dit is dan ook direct een goede reden om te investeren in een lease­maatschap­pij. Door­dat de aan­schaf­pri­js van een gemid­delde auto steeds hoger komt te liggen, zien we dat de vraag naar leaseauto’s eigen­lijk ieder jaar toe­neemt. Dit heeft als voordeel dat het voor een lease­maatschap­pij aller­lei kansen biedt om bijvoor­beeld qua aan­bod uit te brei­den of om nog meer te investeren in mar­ket­ing, waar­door ze uitein­delijk nog meer leasec­on­tracten weten af te sluiten.

Stuk risi­cosprei­d­ing

Als beleg­ger weet je natu­urlijk hoe belan­grijk het is om je risico’s te sprei­den. Daarom is het aan te raden om bijvoor­beeld te kiezen voor de auto­mo­tive branche om ervoor te zor­gen dat je een eventuele dal­ing van de koersen op kunt van­gen. Investeren in een lease­maatschap­pij kan een goede manier zijn om je beleg­gingsporte­feuille te diversifiëren.

Lease­maatschap­pi­jen zijn niet direct gekop­peld aan de beurs, waar­door ze min­der gevoelig zijn voor schom­melin­gen op de aan­de­len­markt. Mits je natu­urlijk kiest voor het juiste bedrijf.

Maak goede afspraken

Het investeren in een bedri­jf buiten de beurs om, is natu­urlijk net even anders dan wan­neer je dit wel op de beurs doet. Daarom is het belan­grijk om hierover goede afsprak­en te mak­en, zodat jul­lie bei­den weten waar jul­lie aan toe zijn. Vaak gebeurt dit bij een notaris, waar alles keurig en offi­cieel wordt vast­gelegd. Mocht­en er dan om wat voor reden dan ook onenighe­den ontstaan, dan heb je een offi­cieel doc­u­ment waarop je terug kunt vallen.

Part­ner artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.